Personalo ir organizacijų valdymo psichologija

Studijų programos tikslas – suteikti organizacinės psichologijos žinių ir praktinių įgūdžių organizacijų vadovams ir žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams, siekiant darbuotojų gerovės ir organizacijos efektyvumo nuolatinių pokyčių sąlygomis. Studijų metu ugdomi analitiniai, vertinimo ir tarpasmeniniai gebėjimai. Ugdomos kompetencijos: personalo ir organizacijos valdymo psichologijos žinios ir gebėjimai.

Studijuoti kviečiami asmenys, turintys aukštąjį (universitetinį arba neuniversitetinį) išsilavinimą ir dirbantys (ar norintys dirbti) žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, taip pat organizacijų, padalinių vadovai ir kiti darbuotojai, kuriems organizacijų, personalo psichologijos žinios atrodo aktualios ir naudingos. Baigus programą mokymų dalyviams išduodamas Vytauto Didžiojo universitete registruotas įgytas žinias ir įgūdžius liudijantis pažymėjimas.

Studijos vyks:

nuo 2024 m. spalio iki 2025 m. birželio (penktadieniais, šeštadieniais, pusiau nuotoliniu būdu).

Studijų kaina – 3000 eurų už visas studijas. Mokėti galima dalimis: 50% sumos prieš pradedant studijas ir 50% 2025 m. sausio mėn. Mokėti gali ne tik pats studijuojantysis, bet ir organizacija ar pan.

Registracija studijuoti programoje:

Norinčius studijuoti prašome registruotis:

REGISTRACIJA

Personalo ir organizacijų valdymo psichologijos studijų moduliai

Organizacijų vystymas ir pokyčių valdymas

Apimtis: 6 kreditai, 160 akad. val., iš kurių 60 kontaktinių valandų, 100 savarankiško darbo.

Dėstytojos: Aurelija Stelmokienė, Kristina Kovalčikienė.

Trumpas aprašymas: dalyke bus susipažįstama su pagrindiniais organizacijos vystymo(si) principais, gilinamasi į organizacijos vystymo(si) galimybes ir grėsmes, analizuojamas kontekstas, kuriame veikia organizacija (atkreipiant dėmesį į darbuotojų įvairovę, organizacijos kultūrą, socialinę atsakomybę ir makroaplinkos aspektus). Taip pat bus aptariami pokyčių valdymo mechanizmai, analizuojamos pokyčių valdymo kliūtys bei ieškoma sprendinių. Bus kuriami organizacijos vystymo ir pokyčių valdymo planai su numatomu įgyvendinimo algoritmu.

Žmogiškųjų išteklių valdymo psichologija

Apimtis: 8 kreditai, 213 akad. val., iš kurių 90 kontaktinių valandų, 123 savarankiško darbo.

Dėstytojos: Auksė Endriulaitienė, Aurelija Stelmokienė.

Trumpas aprašymas: kurso tikslas – supažindinti besimokančiuosius su psichologiniais strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo organizacijoje aspektais. Bus aptariamos klasikinės ir modernios teorijos, aiškinančios darbuotojų atrankos bei mokymo galimybes, gilinamasi į žmogiškųjų išteklių veiklos atlikimo vertinimo psichologiją. Pateikiamos žinios apie darbuotojų nuostatas ir lūkesčius organizacijoje (pvz., pasitenkinimą darbu, motyvaciją, įsitraukimą į darbą ir kt.), gilinamasi į pageidaujamo ir nepageidaujamo darbuotojų elgesio apraiškas ir jų valdymo galimybes. Šiame kurse taip pat analizuojami skirtingi požiūriai į psichologinio klimato organizacijoje bei santykių tarp darbuotojų svarbą, komandinio darbo ypatumai, efektyvumas ir psichologiniai iššūkiai. Gilinamasi į komandų formavimo bei komandinio darbo diegimo organizacijoje psichologinius aspektus. Specialus dėmesys bus skiriamas etinių dilemų identifikavimo, vertinimo ir sprendimo klausimams, dirbant su organizacijos žmogiškaisiais ištekliais. Bus susipažįstama su etikos programos kūrimo ir įgyvendinimo organizacijoje psichologiniais aspektais.

Lyderystė ir sprendimų priėmimas organizacijoje

Apimtis: 6 kreditai, 160 akad. val., iš kurių 60 kontaktinių valandų, 100 savarankiško darbo.

Dėstytoja: Auksė Endriulaitienė.

Trumpas aprašymas: kurso tikslas – susipažinti su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis lyderystę organizacijoje aiškinančiomis teorijomis ir jų taikymu organizacijoje. Bus aptariamos vadovo darbo kryptys, veiklos ir jų psichologiniai iššūkiai, analizuojamos vadovavimo ir lyderystės kompetencijų ugdymo galimybės. Kurse bus pristatomos psichologinės sprendimų priėmimą darbe aiškinančios teorijos, gilinamasi į jų taikymo galimybes skirtingose organizacinės psichologijos srityse. Gilinamasi į psichologinius bei etinius iššūkius priimant individualius ir grupinius sprendimus, diskutuojama apie lyderystės ir sprendimų priėmimo efektyvumą, numatomos galimybės efektyvumo didinimui, integruojant žmogiškųjų išteklių valdymo žinias bei naujausius organizacinės psichologijos tyrimų rezultatus.

Psichologiniai komunikacijos aspektai organizacijoje

Apimtis: 8 kreditai, 213 akad. val., iš kurių 90 kontaktinių valandų, 123 savarankiško darbo.

Dėstytojai: Loreta Bukšnytė-Marmienė, doc. dr. Rytis Zemkauskas.

Trumpas aprašymas: dalyke bus pristatoma bendravimo organizacijoje ypatumai: komunikacijos organizacijoje strategijos kūrimas, metodų parinkimas ir taikymas komunikacijos procese, komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai, pristatomos vertikalios ir horizontalios komunikacijos ypatumai, aptariama grįžtamojo ryšio suteikimo darbuotojams svarba bei būdai, kaip tai daryti tinkamai. Taip pat bus pristatoma viešosios komunikacijos samprata, kylančios problemos ir sprendimo būdai. Dalyke bus pristatoma konfliktų organizacijoje samprata, jų priežastys, požymiai, pasireiškimo ypatumai, aptariami skirtingi konfliktų tipai ir jų valdymo būdai. Taip pat bus pristatomos derybos organizacijoje, jų rūšys (pozicinės ir integruojančios derybos), požymiai, efektyvumas. Galiausiai, bus gilinamasi į mediaciją kaip konfliktų valdymo metodą: mediacijos samprata, panaudojimo galimybės, mediacijos procesas, mediatoriaus vaidmuo, įrankiai, naudojami mediacijos procese.

Darbuotojų gerovė ir sveikata

Apimtis: 6 kreditai, 160 akad. val., iš kurių 60 kontaktinių valandų, 100 savarankiško darbo.

Dėstytoja: Loreta Gustainienė.

Trumpas aprašymas: dalyko tikslas – studijuoti sveikatą ir gerovę darbo vietose skatinančių bei žalojančių veiksnių psichologinius aspektus. Dalykas orientuojamas į su sveikata ir gerove darbo vietoje susijusių dalykų studijavimą remiantis tarptautine patirtimi bei Pasaulio sveikatos organizacijos nuostatomis. Dėmesys skiriamas dėl darbinės situacijos, darbo organizavimo ir kt. psichologinių, valdymo bei organizacinių priežasčių kylantiems darbuotojų fizinės bei psichikos sveikatos sutrikimams. Bus aptariami su darbu susijusio streso, pamaininio darbo keliami iššūkiai darbuotojams, apžvelgiamos šiuolaikinio darbo aktualijos, tokios kaip vyresnio amžiaus žmonių įtraukimas į darbo rinką, darbo automatizavimas / robotizavimas, nuotolinis darbas, skirtingo įdarbinimo formos (terminuotas/neterminuotas) ir jų reikšmė darbuotojų sveikatai ir gerovei.

Tyrimai ir intervencinės programos organizacijoje

Apimtis: 8 kreditai, 213 akad. val., iš kurių 90 kontaktinių valandų, 123 savarankiško darbo.

Dėstytojos: Laura Šeibokaitė, Loreta Gustainienė, Loreta Bukšnytė-Marmienė.

Trumpas aprašymas: modulis susideda iš dviejų dalių: tyrimų organizacijose sampratos ir metodologinių aspektų aptarimo; intervencinių programų individualiu, grupiniu ir organizacijos lygmenimis galimybių analizės.

Pirmojoje modulio dalyje pristatoma tyrimų organizacijoje samprata ir metodologija. Susipažįstama su tyrimų atlikimo principais ir Etiniai aspektais, aptariama tyrimo rezultatų pristatymo ypatumai. Mokomasi atlikti tyrimus organizacijoje ir interpretuoti gautus tyrimo rezultatus.

Antroje modulio dalyje aptariama paramos darbuotojui organizacijoje metodai, intervencinių programų individualiu, grupiniu ir organizacijos lygmenimis galimybės.

Aptariamos darbuotojo socializacijos, adaptacijos organizacijoje, karjeros valdymo ir vystymo klausimams skirtos programos, įvairios darbuotojų problemoms spręsti organizacijoje skirtos intervencijos, skiriamas dėmesys su darbu susijusių sveikatos sutrikimų prevencijos organizacijoje galimybių analizei, prevencijos programų apžvalgai ir kūrimui.

Psichologinė atvejų organizacijoje analizė

Apimtis: 8 kreditai, 213 akad. val., iš kurių 90 kontaktinių valandų, 123 savarankiško darbo.

Dėstytoja: Kristina Kovalčikienė.

Trumpas aprašymas: dalykas skirtas gilinti studento profesinės praktinės veiklos kompetencijas (tikslo apibrėžimo, vertinimo, vystymo, intervencijų, analizės, komunikacijos ir pan.). Studijuodami  šį dalyką, studentai lavina probleminių/tobulintinų sričių organizacijoje identifikavimo bei sprendimų (intervencijų) įgyvendinimo įgūdžius, integruojant teorines ir praktines organizacinės psichologijos žinias. Šio dalyko turinys apima probleminių sričių organizacijoje diagnostiką, intervencijų planavimą ir įgyvendinimą bei atvejų aptarimą.

 

Personalo ir organizacijų valdymo psichologijos programos dėstytojai

Doc. dr. Aurelija Stelmokienė

Prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė

Doc. dr. Laura Šeibokaitė

Doc. dr. Loreta Gustainienė

Doc. dr. Kristina Kovalčikienė

Prof. dr. Auksė Endriulaitienė

 

 

Kontaktai

Telefonas pasiteiravimui: 837 327 822

Kontaktiniai asmenys:

Programos koordinatorė prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė, el. paštas: loreta.buksnyte-marmiene@vdu.lt

Administratorė Daiva Vilčinskienė, el. paštas: daiva.vilcinskiene@vdu.lt