Fakultetas

Istorija

Atskyrus nuo Humanitarinių mokslų fakulteto socialinių mokslų studijų programas, 1990 m. gruodžio 20 d. VDU Senato nutarimu įsteigtas Socialinių mokslų fakultetas. Fakultetui iš pradžių vadovavo VDU prorektorė Liucija Baškauskaitė. Jai padėjo Psichologijos katedros vedėjas Juvencijus Lapė, kuris 1991 m. paskiriamas dekano pareigoms. Tuomet pagrindinių studijų struktūrą sudarė: politologijos, sociologijos ir psichologijos studijų programos. Fakultete 1991 m. studijavo 98 studentai, dirbo 12 profesorių, 42 docentai.

Suteikus bakalauro kvalifikacinį laipsnį, fakulteto absolventai galėjo tęsti studijas magistrantūros politologijos, taikomosios sociologijos, socialinės rūpybos, taikomosios pedagogikos, profesinio mokymo vadybos, mokyklinės psichologijos, organizacinės psichologijos, komercinės teisės ir tarptautinės teisės studijų programose. Rengiant doktorantus edukologijos, sociologijos ir psichologijos mokslų kryptyse, socialinių mokslų daktaro laipsnį suteikė fakultete kartu su kitais šalies universitetais: Edukologijos kryptyje bendradarbiauta su Kauno technologijos universitetu; Sociologijos krypties doktorantūros partneriai – Vilniaus universitetas, KTU bei Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Psichologijoje – Klaipėdos universitetas.

Fakultetui plečiantis kūrėsi naujos katedros ir centrai, kurie organizavo ne tik studijas, bet ir atliko mokslinius tyrimus. Fakulteto mokslinio potencialo plėtojimas siejamas ne tik su savų mokslininkų ugdymu, bet ir su užsienio mokslo tyrėjų bei dėstytojų glaudžiu bendradarbiavimu. Užsienio specialistai teikė paramą sudarant studijų programas, studijų dalykų planus, skaitant studentams paskaitas, vadovaujant studentų baigiamiesiems darbams, vedant seminarus bei praktikos darbus. Į fakultetą atvyko daugiausia mokslininkų iš JAV universitetų (Pensilvanijos, Detroito, Indianos, Temple) Švedijos (Linkopingo), Norvegijos(Bergeno) ir kitų šalių.

Socialinių mokslų fakultetas, įkūrtas K. Donelaičio g 52 rūmuose, stengėsi studentams sudaryti kuo optimalesnes sąlygas studijuoti, naudotis specialybine literatūra, kurią kaip vertinga paramą teikė atvykstantys į fakultetą mokslininkai iš užsienio universitetų.

Apie fakultetą šiandien

VDU Socialinių mokslų fakultetas  yra įsikūręs šiuolaikiškai atnaujintose, studentams su negalia pritaikytose patalpose. Auditorijos turi visą reikalingą įrangą, yra kompiuterių klasių, specializuota skaitykla. Studentai gali apsilankyti įvairiose laisvalaikio erdvėse bei kavinėje.

Fakultetas yra pasirašęs sutartis su Lietuvos statistikos departamentu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kitomis institucijomis, – tai lemia didelį dėmesį, skiriamą praktinėms veikloms. Socialinių mokslų fakultetas taip pat nuolatos organizuoja tarptautines ir nacionalines mokslines-praktines konferencijas, rengia taikomuosius ir mokslo projektus.

Studentai reguliariai dalyvauja intensyviuose paskaitų kursuose, kuriuose skaito kviestiniai dėstytojai iš įvairių užsienio šalių universitetų. Fakulteto dėstytojai turi daug dėstymo užsienio universitetuose (JAV, Kanados, Europos šalių) patirties ir ja dalijasi paskaitų ir seminarų metu.

VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas -= for the love of light =- -= for the love of light =- -= for the love of light =- VDU Socialinių mokslų fakultetas -= for the love of light =- -= for the love of light =-