Fakultetas

1990 m. gruodžio 20 d. VDU Senato nutarimu Vytauto Didžiojo universitete įsteigtas Socialinių mokslų fakultetas. Fakultete 1991 m. studijavo apie 100 studentų, dirbo apie 50 dėstytojų, o pagrindinių studijų struktūrą sudarė: politologijos, sociologijos ir psichologijos studijų programos. Šiuo metu fakultetas vienija apie 900 studentų ir daugiau nei 80 darbuotojų bendruomenę, absolventų skaičius artėja prie 10 000. Fakultete vykdomos ANTROPOLOGIJOS, SOCIALINIO DARBO, SOCIOLOGIJOS IR PSICHOLOGIJOS studijų krypčių visų trijų pakopų (BA, MA ir PhD) programos, vystomos sociologijos ir psichologijos mokslo kryptys, skatinamas studijų ir mokslo TARPTAUTIŠKUMAS.

 

Fakulteto VIZIJA – kūrybiškas, atviras įvairovei ir bendradarbiaujantis fakultetas, besiorientuojantis į inovatyvias studijas ir pažangius tyrimus, socialinių pokyčių sąlygomis puoselėjantis asmens laisvę bei ugdantis atsakomybę. MISIJA – naujo žinojimo ir veiklų kūrimas bendradarbiaujant su įvairiomis socialinėmis grupėmis ir bendruomenėmis siekiant stiprinti asmens galias ir orumą, puoselėti socialinę gerovę, plėtoti kuriančią visuomenę vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Pagrindiniai Fakulteto strateginiai tikslai susiję su 1) saugios, sveikos ir įtraukios aplinkos sukūrimu – patraukli darbo vieta mokslininkams, dėstytojams ir administracijos darbuotojams bei vieta, kur studentams patinka mokytis ir būti, o alumnai nori sugrįžti; 2) socialinių mokslų (sociologijos, antropologijos, socialinio darbo ir psichologijos) tyrimų stiprinimu, tarptautiniu bendradarbiavimu; 3) socialinių mokslų (sociologijos, antropologijos, socialinio darbo ir psichologijos) studijų kokybės didinimu ir mokymosi formų įvairovės pasiūla; 4) prisidėjimu prie regioninio ir tarptautinio visuomenės vystymosi, politikos pokyčių per bendradarbiavimu pagrįstą partnerystę Universitete ir už jo ribų.

Socialinių mokslų fakultetą galima būtų apibūdinti 3 svarbiomis charakteristikomis. Pirma, šis fakultetas gali didžiuotis AUKŠTA STUDIJŲ KOKYBE – nepriklausomi užsienio ekspertai Psichologijos, Sociologijos, Antropologijos ir Socialinio darbo krypties programas (bakalauro ir magistro) įvertino aukščiausiais balais ir akreditavo maksimaliam laikotarpiui. Nepaisant demografinių iššūkių fakultetas išlaiko stabilius studentų priėmimo rodiklius. Antra, čia dirbantys DĖSTYTOJAI YRA AKTYVŪS MOKSLININKAI, rengiantys paraiškas ir įgyvendinantys taikomuosius bei mokslo projektus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis, taip pat PRIPAŽINTI SAVO SRITIES EKSPERTAI, besidalinantys žiniomis su tarptautine mokslo ir profesine bendruomene, viešojo valdymo ir kitomis institucijomis bei visuomene. Fakulteto bendruomenės narių iniciatyvų ir veiklų įvairovė iš tiesų išskirtinė, o moksliniai pasiekimai – ženklūs ne tik savo kiekybe, bet ir kokybe. Galiausiai, fakultete daug dėmesio skiriama BENDRUOMENIŠKUMUI – skatinama bendrauti, bendradarbiauti ir spręsti iškilusius klausimus drauge. Stengiamasi kurti erdvę, kuri suteiktų laisvę mintims, polėkį jausmams ir veržlumą veiksmams.

Kartu MES #VDUsmf galime augti. Fakulteto MOTO – atraskime ir veikime drauge.

VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas VDU Socialinių mokslų fakultetas -= for the love of light =- -= for the love of light =- -= for the love of light =- VDU Socialinių mokslų fakultetas -= for the love of light =- -= for the love of light =-