Socialinio darbo kompetencijų centras

Adresas, telefonai, el.paštas VDU SDK SOCIALINIO DARBO KOMPETENCIJŲ CENTRAS

Jonavos g. 66-207, LT-44191 Kaunas

Tel. +370 (648) 56399 , roberta.motieciene@vdu.lt

Tinklapis: Socialinio darbo kompetencijų centras

Centro vadova
ROBERTA MOTIEČIENĖ Roberta Motieciene

El. paštas roberta.motieciene@vdu.lt

Apie centrą

VDU Socialinio darbo kompetencijų centras – Socialinių mokslų fakulteto, Socialinio darbo katedros padalinys, kuris rengia socialinio darbo mokslinių tyrimų, socialinių darbuotojų mokymų ir profesinių santykių konsultavimo paslaugas tiek Universiteto bendruomenėje, tiek išorėje. SDKC bendradarbiauja teikiant paraiškas, kaip partneris, arba pagrindinis koordinatorius mokymų organizavimo ir/ar mokymo paslaugų pirkimuose. Prioritetinė SDKC sritis neformalių kvalifikacijos programų rengimas ir vykdymas.

Centro veiklos kryptys

VDU Socialinio darbo kompetencijų centro veiklos tikslai:

  1. Inicijuoti ir vykdyti tarptautinius ir nacionalinius tyrimų, mokymų, profesinių santykių konsultavimo ir socialinių paslaugų plėtros projektus;
  2. Plėtoti ir vystyti taikomuosius ir mokslinius socialinio darbo tyrimus stiprinant socialinio darbo tapatumą; gilinantis į kokybinio tyrimo metodologiją; taikant kiekybinio tyrimo metodus; konsultuojant VDU ir kitų organizacijų tyrėjus socialinio darbo tyrimų klausimais; siejant savo atliekamus mokslinius tyrimus su Universitete vykdoma studijų veikla;
  3. Plėtoti socialinio darbo mokymus ir konsultavimą: vystant socialinių darbuotojų-praktikų profesines kompetencijas; rengiant socialinio darbo metodinę medžiagą; administruojant socialinio darbo studijas, organizuojamas, esant studijų projektams.
  4. Teikti profesinių santykių konsultavimo paslaugas organizacijoms ir jų darbuotojams: skatinant ir padedant darbuotojui, grupei ar komandai įsivertinti savo profesinę veiklą bei numatyti veiklos tobulinimo kryptis; siekiant plėtoti darbuotojo socialinę kompetenciją ir didinti organizacijos veiklos efektyvumą.
  5. Rengti mokslines konferencijas bei seminarus.
  6. Rinkti ir publikuoti mokslinių tyrimų medžiagą, bendradarbiauti su kitomis, panašia moksline veikla užsiimančiomis organizacijomis.
Paslaugos

Socialinio darbo kompetencijų centro teikiamos paslaugos:

  • Neformalių kvalifikacijos kėlimo programų rengimas;
  • Mokymų, seminarų organizavimas socialiniams darbuotojams, socialinių įstaigų vadovams, mokytojams ir kitų sričių specialistams.
  • Profesinių santykių konsultavimas (supervizija).
  • Socialinių paslaugų plėtros projektai (koncepcijų rengimas, darbuotojų apmokymas).
Centro darbuotojai

 

Centre aktualiems moksliniams ir taikomiesiems tyrimams, mokymų organizavimui ar profesinių santykių konsultavimo teikimui telkiamos mokslininkų grupės. Pagrinde SDKC veiklų įgyvendinime aktyviai dalyvauja VDU Socialinio darbo katedros lektoriai.