Tyrimai

Socialinių mokslų fakultete vystomos psichologijos ir sociologijos mokslo kryptys. Mokslininkų plėtojamų tyrimų tematikos atliepia pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje kylančius socialinius iššūkius ir yra susietos su nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo dokumentuose nurodytomis ateities gairėmis. Čia vykdoma mokslinė veikla sutelkia tarpdisciplininę socialinių mokslų kompetenciją, siekiant suprasti šiuolaikines visuomenės, kultūrų, organizacijų ir individų transformacijas. Fakultetas pasižymi stipriomis vystomo mokslo ir vykdomų studijų krypčių (antropologijos, sociologijos, psichologijos ir socialinio darbo) sąsajomis. Esame tarptautinės mokslo bendruomenės nariai.

Fakulteto mokslinių tyrimų sritys plėtojamos vadovaujantis pagrindiniais principais:

  1. tarpdiscipliniškumas ir horizontalių bei vertikalių mokslinių tyrimų krypčių integracija, plėtra (cross-cutting temos);
  2. tyrimų temų įtaka visuomenės transformacijoms (mokslininkų grupių kompetencija leidžia joms peržengti regionines nacionalines ribas ir kurti temas, kurios yra svarbios platesniame visuomeniniame kontekste);
  3. turimos tarptautinės mokslinių tyrimų patirties įtvirtinimas, remiantis tarptautiniu mokslinių tyrimų tinklu, profesiniais kontaktais, tarptautinių projektų patirtimi ir kompetencijomis bendradarbiaujant su užsienio partneriais Europos šalyse ir už jos ribų;
  4. pajėgumų, pagrįstų tarptautinėmis mokslinių tyrimų infrastruktūromis, konsolidavimas, pavyzdžiui, dalyvavimas Lyčių ir kartų programos (GGP) infrastruktūroje, Europos socialinio tyrimo (ESS) infrastruktūroje;
  5. atitiktis strateginiams tikslams ir mokslinių tyrimų prioritetams, apibrėžtiems Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos Horizontas“ reaguojant į ekonomines, socialines, technologines ir kultūrines transformacijas;
  6. projektinė veikla ir užsakomųjų paslaugų pajėgumų didinimas (finansavimo mechanizmų prieinamumas ir veiklos finansinis tvarumas, derinant universitetinį finansavimą ir išorinius šaltinius).

 

1 pav. Pagrindinių Socialinių mokslų fakulteto tyrimų krypčių sąsajos su VDU prioritetinėmis mokslo sritimis, globaliais socialiniais iššūkiais

Tyrimai