Sociologijos katedra

Kontaktai SOCIOLOGIJOS KATEDRA

Jonavos g. 66 – 306, LT-44191, Kaunas
Tel. +370 37 327822
El. paštas sk@vdu.lt

Facebook: Sociologija
Facebook: Study Sociology and Anthropology

Dėstytojų konsultacijos 2022 / 2023 m. m. pavasario semestro konsultacijų tvarkaraštis
Katedros vedėja
Doc. dr. JURGA BUČAITĖ-VILKĖ

El. paštas jurga.bucaite-vilke@vdu.lt

Katedros referentė
Daiva Vilčinskienė

El. paštas daiva.vilcinskiene@vdu.lt

Tel. +370 37 327822

 

Apie katedrą

VDU Sociologijos katedroje vykdomos sociologijos, antropologijos, bei socialinės demografijos trijų pakopų studijos. Sociologijos katedroje dirba nacionaliniu bei tarptautinių mąstu žinomi Lietuvos sociologai, antropologai ir demografai, kurie kartu su studentais vykdo įvairius sociologinius, antropologinius bei demografinius tyrimus – identifikuoja ir analizuoja šiuolaikinių visuomenių problemas, jų priežastis bei kontekstus. Pagrindinės VDU Sociologijos katedros mokslinių tyrimų kryptys – šiuolaikinis tapatumas, pilietiškumas, lyčių, šeimos, religijos, sveikatos, politikos ir aukštojo mokslo sociologija. VDU Sociologijos katedroje dirbantys mokslininkai aktyviai dalyvauja mokslo populiarinime: jie yra dažni socialinių procesų ekspertai žiniasklaidoje, aktyviai rengia ir įgyvendina mokslinių tyrimų projektus, lyderiauja nacionalinių bei tarptautinių mokslo publikacijų kokybe ir skaičiumi. VDU Sociologijos katedra turi nuolatinį ir nuosekliai atnaujinamą mokslinių tyrimų bei studijų partnerių tinklą Lietuvoje ir užsienyje, taip pat bendradarbiauja su daugybe socialinių partnerių Lietuvoje, kurie padeda užtikrinti studijų ir mokslo kokybę.

Studijų programos Bakalauro studijų programos:

Sociologija ir antropologija: Sociologinės ir antropologinės studijos

Sociologija ir antropologija: Visuomenė, kultūra ir komunikacija (anglų k.)

Gretutinių studijų programos:

Sociologija ir antropologija;

Magistro studijų programos:

Taikomoji sociologija;
Socialinė antropologija

Doktorantūra:

Vytauto Didžiojo universitetas su Lietuvos socialinių mokslų centru ir Kauno technologijos universitetu organizuoja Sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Moksliniai tyrimai

Sociologijos katedra priklauso mokslo tyrimų klasteriui „S-08-01 Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“.

Šiuo metu katedroje plėtojamos trys mokslinių tyrimų kryptys:

 1. Tyrimai sveikatos sociologijos, šeimos, lyčių ir seksualumo, socialinės atskirties ir nelygybės, politinio dalyvavimo, mokslinių tyrimų tematikose.
 2. Antropologinės krypties tyrimai, apimantys socialinio, kultūrinio ir tautinio identiteto tyrimus Lietuvoje ir diasporoje, transnacionalizmo ir diasporos identiteto konfigūracijų, transmigracijos ir repatriantų akultūracijos Lietuvoje, religinio pliuralizmo ir religijos antropologijos temas.
 3. Demografiniai tyrimai gimstamumo, šeimos, visuomenės sveikatos ir mirtingumo, migracijos procesų tematikose.

 

Projektinė veikla

 

Pastaraisiais metais katedroje vykdomi šie mokslo projektai:

 1. Projektas INCLUSIES (INCLUsive universities leading to inclusive SocietIES), Sutartis Nr. 2022-1-IT02-KA220-HED-000085803, Europos Sąjungos Erasmus Plus programa – KA220-HED, 2022-2024
 2. HORIZON mokslinių tyrimų infrastruktūros projektas „The Generations and Gender Programme Preparatory Phase Project“ (GGP-5D), Sutarties Nr. 101079357, 2022-2026
 3. Religinių ir seksualinių tapatumų sąveikos transnacionalinės migracijos kontekste, A-COST-22-1, 2022-2025
 4. COST tinklo veiksmas: Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity (COREnet), CA20107, 2021-2025
 5. ,,Grįžti – perduoti – gauti: Lietuvos, Kroatijos ir Lenkijos transnacionalinių (re)emigrantų socialinės perlaidos“ (REMIG), sutartis Nr. S-LIP-22-35, LMT Lituanistikos programa, 2022
 6. ,,Alternatyvus religingumas sovietinėje Lietuvoje: bendruomeniškumo formų kaita“ (RELBENDR), sutartis Nr. S-MOD-21-11, LMT nacionalinė mokslo programa „Modernybė Lietuvoje“, 2021-2022
 7. Projekto “Prioritetas gerovės valstybėje – žmogaus teisės”, sutartis Nr. K1-O2-IP-D-075, finansuojamo Aktyvių piliečių fondo (2014-2021 m. EEE finansinis mechanizmas) lėšomis, 2020-2022
 8. „Religion and Gender Equality: Baltic and Nordic Developments / Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai“ [ReliGen] sutartis Nr. S-BMT-21-4 (LT08-2LMT-K-01-036, Tarptautinis Baltijos mokslo programos projektas, vadovė M. Ališauskienė, 2021-2023
 9. „Religion and Gender Equality: Baltic and Nordic Developments / Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai“ [ReliGen] sutartis Nr. S-BMT-21-4 (LT08-2LMT-K-01-036, Tarptautinis Baltijos mokslo programos projektas, vadovė M. Ališauskienė, 2021-2023
 10. LMT Lituanistikos programos projektas “Religinės mažumos šiuolaikinėje Lietuvoje” (vadovė  Ališauskienė), 2020-2023.
 11. „Universities towards Diversity – UniDiversity“, Agreement Number: 963181 — UniDiversity — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020, Vytauto Didžiojo universitetas kaip partneris, partnerių dalies koordinatorė M. Ališauskienė, 2021-2022.
 12. „(Re)migrantų socialinės perlaidos visuomenės gerovės augimui: iššūkiai ir patirtys lyginamojoje perspektyvoje“, LMT nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“, 2020-2021
 13. „Lietuvos visuomenės kartų (ne)saugumo patirtys: gyvenimo trajektorijų pasirinkimo motyvai ir galimybės“, MOSAUGA, LMT mokslininkų grupių projektai, 2019-2021.
 14. „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“, 09.3.3-LMT-K-712-01-0020, ES struktūrinių fondų finansuojami, LMT kuruojami projektai, veikla „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, 2017-2021.
 15. “Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity”, Nr. H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016, ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „HORIZONTAS 2020“, (koordinatorius: Aalborgo universitetas, partneris: VDU Socialinių tyrimų centras), 2017-2021.
 16. „Lietuvos demografinis nuosmukis ir nelygybės: modeliai ir mechanizmai kartų kaitos kontekste“, P-MIP-17-448, LMT mokslininkų grupių projektai, 2017-2019.
 17. „Savivaldybių bendradarbiavimas teikiant viešąsias paslaugas: tinklinės valdysenos galimybės ir viešojo intereso dilema Lietuvoje“, P-MIP-17-409, LMT mokslininkų grupių projektai, 2017-2019.
 18. „Lietuvos visuomenės modernizacija amžių sandūroje: tęstinumas ir pertrūkiai“, MOD-17038, LMT nacionalinė mokslo programa „Modernybė Lietuvoje“, 2017-2019.
 19. „Baltarusijos ir Lietuvos šiuolaikinės demografinės problemos: variacijos, panašumai ir būdai pereiti į tvarią raidą“, TAP LB-17-027, 2017–2018.
 20. „Jaunimo ap(si)rūpinimas būstu: procesai, problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje“, LMT nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“, 2017-2018.
 21. “Jaunimo dalyvavimas savivaldoje: Radviliškio atvejis“, LMT mokslininkų grupių projektai,
 22. „Alkoholio vartojimo problema Lietuvoje: tarpdisciplininis socialinių ir demografinių veiksnių tyrimas“, LMT mokslininkų grupių projektai,
 23. „Lietuvos gyventojų sociodemografinių struktūrų kitimas depopuliacijos procesų kontekste“, LMT mokslininkų grupių projektai, 2016-2017.
 24. „Šeimos deinstitucionalizacijos iššūkiai vaikų gerovei: vaikų išlaikymas iširus tėvų partnerystei“, Nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“, 2015-2017.
 25. „Lietuvos merai: politinės lyderystės dėmenys vietos savivaldoje“, Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-031/2015, 2014-2016.
 26. TRANSLINES – “Inequalities of mobility: relatedness and belonging of transnational families in the Nordic migration space” (Suomijos Mokslų Akademija; pagrindinis koordinatorius Rytų Suomijos universitetas, Joensu) 2015 -2019 metai.
 27. “Linking Northern Commmunites socially, culturally and economicaly: Eastern European Immigrants in Scotland” , University of Aberdeen, Scotland (main coordinator), 2014-2016.
 28. “Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions” Main coordinator- Centre for Intercultural Studies, University of Mainz, Germany (funded by ERSTE Stiftung, Austria).
 29. “Prospects for a fertility increase in the formerly socialist countries of Central and Eastern Europe” (CEEfamily), Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford, UK.
 30. Visuotinės dotacijos projektas “Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje” Nr. VP1.-3.1.-ŠMM-07-K-02-045, 2013-2015.
 31. „LIVE: Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai“, Nacionalinė programa “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”, 2014-2015.
 32. “RIPARA: Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos”, Mokslininkų grupių kultūrinės plėtros projektas, 2014.
Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Sociologijos katedra mokslinių tyrimų srityje bendradarbiauja su kitų šalių universitetais ir tyrimų centrais (pavyzdžiui, Max Planck Socialinės antropologijos institutu, Max Planck Demografinių tyrimų institutu, Friburgo universiteto Socialinės antropologijos institutu, Pietų Ilinojaus universiteto Antropologijos katedra (JAV) ir daugeliu kitų). Sociologijos katedra taip pat yra pasirašiusi Erasmus+ programos studijų mainų sutartis su keletu Europos universitetų: Kopenhagos (Danija), Lundo (Švedija), Edinburgo (Didžioji Britanija), Varšuvos (Lenkija), Krokuvos Jogailaičių (Lenkija), Fribūro (Šveicarija), Gento (Belgija), Liublijanos (Slovėnija), Masaryk (Čekija) universitetais ir daugeliu kitų.

Katedros studentai turi daug galimybių išvykti studijuoti į partnerinius universitetus pagal Erasmus+ programą ir dvišalių mainų programas. Daugiau apie Erasmus+ programos studijų, praktikos ir dvišalių mainų galimybes skaitykite čia.

Studentų veikla VDU Sociologų klubas – 2012 m. kovo mėn. įkurta neformali, nepolitinė, ne pelno siekianti VDU organizacija, jungianti studentus, dėstytojus ir kitus asmenis, besidominčius sociologija.

Klubas inicijuoja ir organizuoja seminarus ir diskusijas aktualiais socialinio gyvenimo klausimais, konkursus, rengia filmų peržiūrų vakarus, organizuoja mokslines-pažintines išvykas, parodas.

Nuo 2015 m. klubo nariai aktyviai dalyvauja VDU Sociologijos katedros rengiamoje kasmetinėje nacionalinėje jaunųjų sociologų ir antropologų konferencijoje „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“.

Nuo 2016 m. pavasario klubas vykdo Vytauto Didžiojo universiteto finansuojamą projektą „SOCkava“, kurio metu skirtingose Kauno m. viešosiose erdvėse kviečia miestiečius ir visus besidominčius atviroms sociologinėms diskusijoms apie aktualius visuomenėje vykstančius procesus. Diskusijų metu pristatant naujausius sociologijos srities mokslo tyrimų rezultatus, juos diskutuojant su kitų mokslo disciplinų, meno srities atstovais, siekiama didinti visuomenės sociologinį raštingumą.

Kontaktai: https://www.facebook.com/VDUSociologuklubas

Dėstytojai

 

 

Prof. dr. MILDA ALIŠAUSKIENĖ

Sociologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: religijos sociologija ir antropologija, religinis pliuralizmas ir fundamentalizmas, naujosios religijos, deviacijų sociologija.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas milda.alisauskiene@vdu.lt

Prof. dr. VYLIUS LEONAVIČIUS

Sociologijos katedros profesorius

Mokslinių interesų kryptys: modernizacijos teorijos ir moderniosios visuomenės kaita, moderniosios Lietuvos visuomenės transformacija, sociologijos ir socialinio pažinimo teorijos, grupės ir asmens tapatybė, sveikatos sociologija, aukštojo mokslo sociologija, aplinkosaugos sociologija.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas vylius.leonavicius@vdu.lt

 

Prof. dr. VYTIS ČUBRINSKAS

Sociologijos katedros profesorius

Mokslinių interesų kryptys:

-Transnacionalines migracijos ir diasporu studijos

-Etniskumas , nacionalizmas ir kosmopolitizmas

-Identiteto politikos, kulturinio paveldo ir socialines atminties studijos

-Postsocialistiniai ir pokolonialiniai procesai

-Sociokulturines antropologijos ir etnologijos  disciplinu teorija, istorija ir epistemologija

Tyrimu vietos: JAV, Indija, Kazachstanas, Rusija ir Lietuva.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas vytis.cubrinskas@vdu.lt

Prof. dr. ARTŪRAS TEREŠKINAS

Sociologijos katedros profesorius

Socialinių tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų kryptys: kultūros sociologija, lyčių sociologija, vyrų studijos, popkultūros studijos, socialinės atskirties ir mažumų grupių studijos.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas arturas.tereskinas@vdu.lt

Prof. dr. AUŠRA MASLAUSKAITĖ

Sociologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: šeimos sociologija, šeimos demografija, lyčių sociologija.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas ausra.maslauskaite@vdu.lt

Prof. dr. DOMANTAS JASILIONIS

Sociologijos katedros profesorius

Gyvenimo aprašymas

El. paštas domantas.jasilionis@vdu.lt

Doc. dr. JOLANTA KUZNECOVIENĖ

Sociologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: tautinės ir etninės tapatybės konstravimas, Lietuvių imigrantų integracijos naujose visuomenėse procesai, sociologiniai darbo aspektai, religingumo raiškos formos šiuolaikinėje visuomenėje, valstybės ir bažnyčios santykiai.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas jolanta.kuznecoviene@vdu.lt

Dr. GIEDRĖ BALTRUŠAITYTĖ

Sociologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: sveikatos ir psichikos sveikatos sociologija, medikalizacija, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos politika, visuomenės raida ir sveikata, sveikata ir socialinė atskirtis, pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūra.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas giedre.baltrusaityte@vdu.lt

Doc. dr. JŪRATĖ IMBRASAITĖ

Sociologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: pokomunistinė transformacija, piliečių dalyvavimas, lyginamoji gerovės režimų analizė, socialinės politikos procesas ir analizė, viešoji teisė.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas jurate.imbrasaite@vdu.lt

Doc. dr. KRISTINA ŠLIAVAITĖ

Sociologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: etniškumas, etniniai procesai Lietuvoje ir Baltijos šalyse, etniškumas, socialinė įtrauktis ir atskirtis, švietimo antropologija, socializmo ir post-socializmo antropologija, jaunimo (sub)kultūros, deindustrializacija, rizikos sampratos.

El. paštas kristina.sliavaite@vdu.lt

Doc. dr. JURGA BUČAITĖ-VILKĖ

Sociologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: pilietinės visuomenės problemos, (decentralizacija, valdymas), demokratizacijos procesai, vietos bendruomenių raida, socialinių tinklų tyrimai, ekonomikos sociologija.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas jurga.bucaite-vilke@vdu.lt

Lekt. dr. DAIVA BARTUŠIENĖ

Sociologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: medicininė antropologija, kultūra, visuomenė ir sveikata, priverstinė migracija ir sveikata, pabėgėlių sveikatos priežiūra, sveikatos politika.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas daiva.bartusiene@vdu.lt

Dr. RASA INDRILIŪNAITĖ

Sociologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: benamystė, socialinės atskirties grupių studijos, socialinė nelygybė, miesto sociologija, jaunimo politika.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas rasa.indriliunaite@vdu.lt

Doc. Dr. APOLONIJUS ŽILYS

Sociologijos katedros docentas

Mokslinių interesų kryptys: modernizacijos diskursas, miesto sociologija, gerovės valstybės diskursas ir stratifikacija, industrializacija ir post-fordizmas.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas apolonijus.zilys@vdu.lt

  Dr. DAUMANTAS STUMBRYS

Sociologijos katedros lektorius

Mokslinių interesų kryptys: sveikatos sociologija, demografija.

 

Gyvenimo aprašymas

El. paštas daumantas.stumbrys@vdu.lt

Dr. KRISTINA JONUTYTĖ

Sociologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: budizmo antropologija, politikos ir ekonomikos antropologija, religijų antropologija, miesto antropologija (urbanizacija, identitetas ir miesto erdvė), Šiaurės Azija (Sibiras).

Gyvenimo aprašymas

El. paštas kristina.jonutyte@vdu.lt

Dr. ERNESTA PLATŪKYTĖ
Sociologijos katedros lektorėMokslinių interesų kryptys: šeimos sociologija.Gyvenimo aprašymas Gyvenimo aprašymas

El. paštas ernesta.platukyte@vdu.lt

 

Dr. EUGENIJUS LIUTKEVIČIUS

Sociologijos katedros lektorius

Mokslinių interesų kryptys: religijos antropologija, globali krikščionybės transformacija, dvasinių būtybių suvokimas

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: eugenijus.liutkevicius@vdu.lt

 

Doktorantai

 

RENIDA BALTRUŠAITYTĖ

Sociologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: meno sociologija, kūno sociologija, posthumanizmo studijos.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas renida.baltrusaityte@vdu.lt

 

RŪTA DAPKŪNAITĖ

Sociologijos katedros doktorantė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas ruta.dapkunaite@vdu.lt

ILONA KAZLAUSKAITĖ

Sociologijos katedros doktorantė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas ilona.kazlauskaite@vdu.lt

DOVILĖ GRICKEVIČIŪTĖ

Sociologijos katedros doktorantė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas dovile.grickeviciute@vdu.lt

MORTA VIDŪNAITĖ

Sociologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: Religijos sociologija ir antropologija, lyčių lygybė ir religija, moterų lyderystė ir įgalinimas religinėse organizacijose

Gyvenimo aprašymas

El. paštas morta.vidunaite@vdu.lt

BENEDIKTAS GELŪNAS

Sociologijos katedros doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: priklausomybių sociologija, vyriškumo studijos, neoliberalizmo kritika, kompiuterinių žaidimų socialinės teorijos

Gyvenimo aprašymas

El. paštas benediktas.gelunas@vdu.lt

RIMGAILĖ DIKŠAITĖ

Sociologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: įvaizdžio konstravimas, religijos mediatizacijos procesai, viešosios komunikacijos ir diskursų tyrimai.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas rimgaile.diksaite@vdu.lt

MYKOLĖ LUKOŠIENĖ

(šiuo metu akademinės atostogos)

Sociologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: miesto antropologija.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas mykole.lukosiene@vdu.lt

ANNA PILARCZYK-PALAITIS

Sociologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: Etniškumas ir nacionalizmas, Socialinis ir kultūrinis Identitetas, Identiteto politika, Socialinė ir kultūrinė atmintis, Tautinių mažumų antropologija, Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje, Romų tautinė mažuma Lietuvoje

Gyvenimo aprašymas

El. paštas anna.ewa.pilarczyk-palaitis@vdu.lt

 

STASYS STIRBINSKAS


Sociologijos katedros doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: Meritokratija, narkotinių medžiagų kontrolės politika

Gyvenimo aprašymas

El. paštas stasys.stirbinskas@vdu.lt

 

ŽIVILĖ MIELIAUSKAITĖ

Mokslinių interesų kryptys: Medicinos antropologija, priklausomų asmenų gyvensena, reabilitacija

Gyvenimo aprašymas

El. paštas zivile.mieliauskaite@vdu.lt

Evelina Juchnevičiūtė

Mokslinių interesų kryptys

Politinė sociologija, religijos sociologija, religinis fundamentalizmas, radikalūs socialiniai judėjimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas evelina.juchneviciute@vdu.lt

Salome Esebua

Mokslinių interesų kryptys

Religijos sociologija, feministinės ir queer teorijos, žmogaus teisės pokomunistinėse šalyse.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas salome.esebua@vdu.lt

Mokslo darbuotojai  
EGLĖ ALEKNAITĖ

Mokslinių interesų kryptys: Religijos antropologija, naujieji religiniai judėjimai, paveldo politika

Gyvenimo aprašymas

El. paštas egle.aleknaite@vdu.lt

GINTARĖ POCĖ

Mokslinių interesų kryptys: Žiniasklaidos sociologija, religija ir žiniasklaida,

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: gintare.poce@vdu.lt

Dr. IEVA DRYŽAITĖ

Mokslinių interesų kryptys: Socialinės atskirties, „naujojo skurdo“, socialinio kentėjimo ir nelygybės tyrimai. Ekonomikos sociologija, užimtumo sociologija, prekariteto ir prekarizacijos tyrimai, socialinio pažeidžiamumo studijos. Laiko sociologija. Šeimos sociologija, lyčių sociologija.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas ieva.dryzaite@vdu.lt

 

Dr. VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS

Mokslinių interesų kryptys: lietuvių-lenkų santykiai XXa., pietryčių Lietuvos socialiniai procesai XX-XXI a.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas vidmantas.vysniauskas@vdu.lt

 

Vizituojantys katedros dėstytojai

Prof. MIKAEL ROTHSTEIN, Pietų Danijos universitetas (University of Southern Denmark)

Prof. ULLRICH KOCKEL, Heriot Watt universitetas (Didžioji Britanija)

Prof. INGO WOLFGANG SCHROEDER, Max Planck Institute for Social Anthropology (Vokietija)

Prof. JONATHAN DAVID HILL, Southern Illinois University Carbondale (JAV)

Prof. SEBASTIAN KLUSENER (Max Planck Institute for Demographical Research)