Psichologijos katedra

 

Adresas, telefonai, el.paštas

PSICHOLOGIJOS KATEDRA

Jonavos g 66 – 331, LT-44191, Kaunas

Tel. +370 37 327 947

El. paštas pka@smf.vdu.lt

Katedros vedėja

L.e.p Doc. dr. LORETA GUSTAINIENĖLoreta Gustainiene

El.paštas: loreta.gustainiene@vdu.lt

Katedros referentė

Vyriausioji referentė ištęstinėms magistrantūros studijoms – Rita Laužackienė Rita Lauzackiene

El. paštas: rita.lauzackiene@vdu.lt

 

 

 

Katedros referentė

Vyresnioji referentė – Neringa Baranauskaitė

El. paštas: neringa.baranauskaite@vdu.lt

 

Katedros referentė

Vyresnioji referentė – Roberta Gadeikytė-Juškė

El. paštas: roberta.gadeikyte-juske@vdu.lt

Apie katedrą

Psichologijos katedra įkurta 2016 m. rugsėjo 1 d., apjungus Teorinės ir Bendrosios psichologijos katedras. VDU Psichologijos katedra yra atsakinga už bakalauro ir trijų magistrantūros studijų programų (mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija) vykdymą, taip pat psichologijos krypties doktorantūros studijas, kurios įgyvendinamos kartu su Mykolo Romerio universitetu ir Cordoba (Ispanija) universitetu. Katedroje atliekami įvairaus pobūdžio psichologiniai tyrimai bei analizuojamos šiuolaikinės asmens, visuomenės problemos. Nuo 2007 m. bendradarbiaujant su Psichologijos klinika yra vystoma mokslinė tema “Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose”. Moksliniuose tyrimuose nagrinėjamos aktualiausios šiuolaikinės visuomenės problemos – emigracija, rizikingas vairavimas, visuomenės gerovė ir psichologinė pagalba, darni lyderystė, aktualūs švietimo ir ugdymo psichologijos klausimai. Tyrimų rezultatai skelbiami populiariojoje bei mokslo literatūroje, pranešimuose nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose. Psichologijos katedroje, bendradarbiaujant su Psichologijos klinika bei socialiniais partneriais, yra vykdomi moksliniai tyrimai, moksliniai nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, rengiamos mokslinės-praktinės konferencijos, organizuojami vidiniai ir išoriniai seminarai bei mokymai.

Studijų programos

Bakalauro studijų programos: Psichologija. Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

Gretutinių studijų programos: Psichologijos bakalauro gretutinių studijų programa

Magistro studijų programos:

Sveikatos psichologija; Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

Organizacinė psichologija; Kodėl ją studijuoti VDU?; ką mes veikiame?

Mokyklinė psichologija Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

PODIPLOMINĖS/IŠTĘSTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

 

Doktorantūra:

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Mykolo Romerio universitetu ir Cordobos universitetu (Ispanija) organizuoja Psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Moksliniai tyrimai

Psichologijos katedra priklauso mokslo tyrimų klasteriui „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“.

Šiuo metu katedroje plėtojamos šios mokslinių tyrimų kryptys:

 1. Motyvavimo pokalbio efektyvumo tyrimai, mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius;
 2. Psichofiziologinės įtampos mažinimo metodų efektyvumo tyrimai;
 3. Psichosocialinių veiksnių psichologiniai tyrimai.
 4. Darbuotojų veiklos efektyvumo psichosocialiniai veiksniai;
 5. Mokyklinės psichologijos tyrimai (socialinė vaikų kompetencija, mokytojų psichologinės charakteristikos).
 6. Saugaus eismo psichologija.
 7. Susitelkimo į sprendimus proceso ir efektyvumo tyrimai psichologinės pagalbos ir savi-pagalbos kontekste.
 8. Lyderystės efektyvumo psichologiniai tyrimai.

Bendradarbiaujant su Nebraskos universitetu (Kearney, JAV) ir Psichologijos klinika nuo 2008 metų Psichologijos katedroje leidžiamas psichologijos mokslo žurnalas „Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris/ International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach“. http://ejournals.vdu.lt/index.php/IJPBPSA

Projektinė veikla

 

Pastaruoju metu katedroje vykdomi/įvykdyti projektai:

 1. MTEP projektas “Psichosocialinių veiksnių ir komercionalizavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi”.
 2. Projektas EK 7 BP „The Human Early – Life Exposome – novel tools and methods for integrating early – life, environmental exposures and impact on child health across Europe (HELIX)“.
 3. LMT projektas „Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius“.
 4. MTEP užsakomasis projektas „Pretendentų į vairuotojų egzaminuotojus atrankos į darbą sistemos sukūrimo ir testavimo paslaugų teikimas“ VĮ „Regitra“.
 5. LMT projektas „Psichofiziologinės įtampos mažinimo metodų efektyvumo įvertinimas studentų populiacijoje“
 6. “Psichosocialinių veiksnių ir komercionalizavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi”. Nr.VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016 (2013 – 2015 m.).
 7. “Lietuvoje ir emigracijoje gyvenančiųjų psichologinės gerovės skirtumai: asmens ir aplinkos sąveika„ LMT, MIP-13182 (2013 – 2015 m.).
 8. „Psichikos ligos stigma: psichologų ir socialinių darbuotojų požiūris į psichikos ligomis sergančius asmenis ir jo reikšmė profesinei veiklai“, LMT, MIP-001/2015. Projektas vykdomas kartu Nebraskos Kernyje, JAV universiteto mokslininkais.
 9. „Pradinių klasių mokinių socialinės kompetencijos ilgalaikis tyrimas: raidos veiksniai ir reikšmė prisitaikymui mokykloje“, LMT, MIP-03/2015.
 10. Bendradarbiaujant su VĮ „Regitra“ vykdomas mokslinis tyrimas „Potencialių jaunų pažeidėjų keliuose atpažinimas prieš jiems pradedant vairuoti: psichologinis profilis“, LMT, GER-005/2015.
 11. VDU mokslo klasterių fondo projektas „Kompiuterinės psichologinės savi-pagalbos programos, pagrįstos susitelkimo į sprendimus požiūriu („Asmeninių pokyčių programa“), tobulinimas, pritaikant studentiško amžiaus vartotojų poreikiams“.
Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Psichologijos katedra mokslinių tyrimų srityje bendradarbiauja su kitų šalių universitetais (University of Nebraska at Kearney (JAV); Black Hills State University (JAV), Middle East Technical University, Turkija). Katedra taip pat yra pasirašiusi Erasmus+ programos studijų mainų sutartis su keletu Europos universitetų: University of Torino (Italija), University of Warsaw (Lenkija), University Institute Dom Afonso III (Portugalija), Linnaeus University (Švedija), University of Liege (Belgija), University of Bergen (Norvegija), University of the Basque Country (Ispanija), Daugavpils University (Latvija), University of Pedagogy (w Bialymstoku) (Lenkija), Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakija). Katedros studentai ir dėstytojai turi daug galimybių išvykti studijuoti į partnerinius universitetus pagal Erasmus+ programą ir dvišalių mainų programas, dėstymo vizitams, mokymams ir stažuotėms.

Psichologo profesinės etikos komisija

VDU Socialinių mokslų fakulteto psichologijos padalinių Psichologo profesinės etikos komisija. Sudaryta 2011 metais SMF dekano įsakymu (Nr.187). Sudėtis atnaujinta 2016 metais. Dabartiniu metu komisijos pirmininkės pareigas atlieka doc.dr. Viktorija Čepukienė. Komisijos sekretorė – doc.dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, nariai – doc.dr. Laura Šeibokaitė, dr. Jurga Misiūnienė, dr. Gabija Jarašiūnaitė.

Psichologo profesinės etikos komisijos tikslas – padėti VDU Psichologijos padaliniuose dirbantiems ir besimokantiems asmenims laikytis profesinės etikos standartų. Pagrindinės jos funkcijos yra:

 • Konsultuoti VDU psichologijos studentus bei dėstytojus profesinės psichologo etikos klausimais bei teikti rekomendacijas, kaip nepažeisti psichologo profesinės etikos, atliekant mokslinius tyrimus bei vykdant studentų profesinę praktiką.
 • Nagrinėti kreipimusis dėl galimų psichologo profesinės etikos pažeidimų, susijusių su VDU akademinės psichologų bendruomenės veikla.
 • Informuoti psichologijos padalinius apie galimas etikos pažeidimo grėsmes bei nustatytus psichologo profesinės etikos pažeidimus, o jei pažeidimai susiję ir su akademine etika – informuoti fakulteto dekaną.
 • Analizuoti psichologo profesinės etikos klausimus, kylančius VDU psichologų akademinėje bendruomenėje, ir inicijuoti diskusijas apie etikos normų laikymąsi.
 • Iškilus neaiškumams, susijusiems su akademine ir profesine psichologo etika, bendradarbiauti su VDU akademinės etikos komisija ir/ar kitomis institucijomis, atsakingomis už profesinės etikos klausimus, siekiant rasti objektyvų ir teisingą sprendimą, padėsiantį laikytis akademinės ir profesinės etikos standartų.

Šios komisijos sprendimai yra rekomendacinio ir informuojamojo pobūdžio. Psichologo profesinės etikos komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus ir, esant poreikiui, ne dažniau nei kartą per mėnesį.

Kreiptis į Psichologo profesinės etikos komisiją gali VDU psichologijos padalinių studentai bei dėstytojai arba kiti asmenys, susiję su VDU psichologijos padaliniuose dirbančiųjų bei besimokančiųjų vykdomais moksliniais tyrimais bei psichologijos studentų profesine praktika.

Visa informacija, susijusi su komisijos darbo veikla bei kreipimosi į ją tvarka, yra pateikiama FirstClass sistemoje – SMF skelbimų lauke (žr. Psichologo prof. etikos komisija).

Prof. dr. LORETA BUKŠNYTĖ – MARMIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys:  Asmens psichosocialinės adaptacijos problemos; Vyresnių klasių mokinių savijauta ar kitos psichosocialinės adaptacijos problemos mokykloje; Komunikacija organizacijoje, asmens atitikimo darbo vietai/organizacijai problema, darbuotojų atranka, darbo efektyvumą lemiantys veiksniai ir kitos organizacinės psichologijos temos; Konfliktų diagnostika ir jų valdymas; Karjeros valdymo, profesinio identiteto tematika.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: loreta.buksnyte-marmiene@vdu.lt

 Aukse Endriulaitiene

Prof. dr. AUKSĖ ENDRIULAITIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: lyderystė ir vadovavimas organizacijoje, psichologinės rizikingo elgesio kelyje prielaidos bei pasekmės.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: aukse.endriulaitiene@vdu.lt

Antanas Gostautas

Prof. Habil. dr. ANTANAS GOŠTAUTAS

Asocijuotas emeritas

Mokslinių interesų kryptys: medicinos (psichiatrijos) ir sveikatos psichologijos mokslinių tyrimų metodologija, diagnostikos ir poveikio metodų taikymas gyventojų sveikatos stiprinimui ir lėtinių neinfekcinių ligų perspėjimui, su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai, sveikatos psichologijos integracija ir profesionalizacija sveikatos priežiūros sistemoje.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: antanas.gostautas@vdu.lt

Aidas Perminas

Prof. dr. AIDAS PERMINAS

Psichologijos katedros profesorius

Mokslinių interesų kryptys:  įvairių asmenų grupių (suaugusių, vaikų, sergančiųjų ir kt.) streso bei įveikimo ypatumai, Su nepalankiu sveikatai elgesiu (rūkymu, alkoholio vartojimu, mažu fiziniu aktyvumu ir kr.) susiję psichosocialiniai veiksniai, sirgti linkusios asmenybės (tipai A, C, D, aleksitimija) psichosocialiniai ypatumai, su pasitenkinimu kūnu bei valgymo elgesiu susiję psichosocialiniai veiksniai, asmenybės savybių (perfekcionizmo, narcisizmo, empatiškumo, dvasingumo, pykčio, nerimastingumo, depresiškumo, iracionalių įsitikinimų ir kt.) reikšmė psichosocialinei adaptacijai, įvairių psichologinių intervencijos metodų (relaksacijų, grupinių psichologinių intervencijų ir kt.) efektyvumo tyrimai.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: aidas.perminas@vdu.lt

Liuda Sinkariova

Prof. dr. LIUDA ŠINKARIOVA

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: Asmens psichosocialinio funkcionavimo ypatumai bei psichosocialinės reabilitacijos galimybės įvairiose tiriamųjų grupėse; Įvairių psichologinių ir elgesio sunkumų nesiekiančių klinikinio lygmens (depresiškumo, nerimastingumo, impulsyvumo, socialinio nerimo, vienišumo, potrauminio streso simptomų, įkyrių minčių, savireguliacijos, miego sunkumų, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, pirkimų, azartinių lošimų, interneto) tyrimai įvairiose socialinėse demografinėse grupėse; Vaikų ir paauglių psichosocialinės adaptacijos sunkumų tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: liuda.sinkariova@vdu.lt

 Viktorija Cepukiene

Doc. dr. VIKTORIJA ČEPUKIENĖ

Psichologijos katedros docentė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys: Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (praktika ir moksliniai tyrimai; susitelkimo į sprendimus požiūrio taikymas ir tyrimai įvairiuose kontekstuose); Į sprendimus sutelktos savipagalbos metodo kūrimas, pritaikymas įvairioms klientų grupėms, veiksmingumo tyrimai; Šeimos psichologija (įvairūs tėvų-vaikų bei poros santykių / sąveikų aspektai); Globojamų paauglių psichologinio atsparumo ypatumai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: viktorija.cepukiene@vdu.lt

Loreta Gustainiene

Doc. dr. LORETA GUSTAINIENĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: Pozityvūs psichologiniai ir socialiniai su asmens sveikata ir darbo aplinka susiję veiksniai; Psichosocialiniai rizikos veiksniai darbe.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: loreta.gustainiene@vdu.lt

 Visvaldas Legkauskas

Doc. dr. VISVALDAS LEGKAUSKAS

Psichologijos katedros docentas

Mokslinių interesų kryptys: Savimonė, tapatumas, susivokimas; Veiksniai, turintys įtakos romantinių santykių stabilumui ir kokybei; Socialinė įtaka ir manipuliacija; Kūrybiškumas; Veiklos motyvacija

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: visvaldas.legkauskas@vdu.lt

 Albina Kepalaite

Doc. Dr. ALBINA KEPALAITĖ

Psichologijos katedros docentė

Moksliniai interesai: Asmenybės funkcionavimo ypatumai (prieraišumo stilius; A. Adlerio asmenybės sampratos reiškiniai; emocinių išgyvenimų ypatumai; streso ir jo įveikos ypatumai; refleksijos ypatumai, atidėliojimo ypatumai)

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: albina.kepalaite@vdu.lt

 Rytis Pakrosnis

Doc. dr. RYTIS PAKROSNIS

Psichologijos katedros docentas

VDU Psichologijos klinikos psichologas

Mokslinių interesų kryptys:Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (Solution-Focused Brief Therapy): teorija, praktika, efektyvumo tyrimai, taikymo įvairiose srityse (psichoterapijoje, šeimos konsultavime, savipagalbos tikslais, švietimo, sveikatos priežiūros, verslo organizacijose) galimybės; Psichoterapijos efektyvumo, poveikio mechanizmų tyrimai; Konstruktyvizmas psichologijoje; Pozityvioji psichologija

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: rytis.pakrosnis@vdu.lt

 Laura Seibokaite

Doc. Dr. LAURA ŠEIBOKAITĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: Rizikingo vairavimo ypatumai; Rizikingas elgesys paauglystėje ir suaugusiame amžiuje; Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai; Emigracijos psichologiniai veiksniai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas laura.seibokaite@vdu.lt

 Kristina Zardeckaite-Matulaitiene

Prof. dr. KRISTINA ŽARDECKAITĖ – MATULAITIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: Psichologinių intervencijų efektyvumo vertinimas; Rizikingo elgesio tyrimai (narkotinių medžiagų vartojimas, rizikingas seksualinis elgesys, pavojingas vairavimas, emigracija); Lyčių problematika psichologijoje (lyčių skirtumų ir panašumų tyrimai, lyčių stereotipai bei jų reikšmė asmeniui); Bendravimo psichologijos tyrimai (tarpasmeninių santykių užmezgimo, palaikymo ir nutraukimo apsektai; žodinės ir nežodinės komunikacijos elementų tyrimai, įvairių bendravimo komponentų ryšys su pasitenkinimu santykiais); Religijos psichologijos tyrimai (religingumo ir dvasingumo skirtingais amžiaus tarpsniais analizė, religingumo reikšmė asmens psichologinei savijautai bei jo tarpasmeniniams santykiams)

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: kristina.zardeckaite-matulaitiene@vdu.lt

 

Lekt. dr. GABIJA JARAŠIŪNAITĖ

Psichologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: Emocinis ir fiziologinis atsakas į stresorius; Fiziologinis reaktyvumas; Streso įveika; A tipo elgsena; Eksperimentinė psichologija

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: gabija.jarasiunaite@vdu.lt

Kristina Kovalcikiene

Lekt. Dr. KRISTINA KOVALČIKIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: Asmens atitikimas darbui/profesijai; Profesinis identitetas bei psichologinių charakteristikų svarba profesinio identiteto formavimuisi; Mąstymo stilių reikšmė įvairiose darbo ir mokymosi aplinkose; Darbo/mokymosi motyvacija; Pasitenkinimas darbu/studijomis.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: kristina.kovalcikiene@vdu.lt

 Rasa Marksaityte

Lekt. dr. RASA MARKŠAITYTĖ

Psichologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: Emigracijos veiksniai ir priežastys; Emigracinės nuostatos; Rizikingo vairavimo prielaidos bei pasekmės; Bendravimo įgūdžių mokymas kaip tabako, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija; Psichologinių asmens savybių ir kognityvinių gebėjimų įvertinimas

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: rasa.marksaityte@vdu.lt

Jurga Misiuniene

Lekt. Dr. JURGA MISIŪNIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: Kognityvinė psichologija: psichologinių intelekto, kūrybiškumo, dėmesio ir kalbos (skaitymas, rašymas, kalbėjimas) tyrimai. Gabių vaikų identifikavimas ir savijautos ugdymo įstaigoje tyrimai. Veiksniai, lemiantys intelektinių gabumų realizavimą bei pasiekimų akademinėje veikloje lygį mokykliniame ir jauno suaugusiojo amžiuje. Psichologiniai brandumo mokyklai aspektai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: jurga.misiuniene@vdu.lt

 

Docentė dr. AURELIJA STELMOKIENĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: Vadovavimo psichologija: teoriniai požiūriai vadovavime (transformacinis vadovavimo stilius, etiška lyderystė), vadovavimo efektyvumo vertinimas, lyčių skirtumai vadovavime, vadovavimo ir tėvų auklėjimo stilių dermė; Socialinio suvokimo ypatumai (organizacinės psichologijos tyrimuose); Psichometrinės psichologinių vertinimo instrumentų charakteristikos

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: aurelija.stelmokiene@vdu.lt

Loreta Zajanckauskaite-Staskeviciene

Lekt. Dr. LORETA ZAJANČKAUSKAITĖ – STASKEVIČIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys: Ligos suvokimas, prisitaikymas prie ligos, emocijų ir elgesio sunkumai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: loreta.zajanckauskaite-staskeviciene@vdu.lt

LAURA ALČIAUSKAITĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: Motyvavimo pokalbis ir jo taikymo galimybės praktikoje; Su sveikata susijęs elgesys; Negalios psichologija; Fizinę negalią turinčių asmenų psichosocialiniai resursai ir jų skatinimas

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: laura.alciauskaite@vdu.lt

 

LINA CIRTAUTIENĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: vadovavimo ir lyderystės psichologija; Psichologiniai ir organizaciniai vadovavimo efektyvumo veiksniai; Efektyvi lyderystė tarpkultūriniame kontekste; Lyderystė IT sektoriuje

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: lina.cirtautiene@vdu.lt

RŪTA KAVALIAUSKAITĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: Sirgti linkusi asmenybė (tipai D, A, C, aleksitimija); Stresas ir jo įveikos bei atsako į stresorius ypatumai; Psichosocialiniai veiksniai susiję su sveikatai nepalankia elgsena.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: ruta.kavaliauskaite@vdu.lt

 

UGNĖ PALUCKAITĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: savęs atskleidimo tyrimai, rizikingo elgesio internete tyrimai, bendravimo psichologijos tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: ugne.paluckaite@vdu.lt

Justina Slavinskiene

lekt. dr. JUSTINA SLAVINSKIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys: Rizikingą vairavimą lemiantys psichologiniai veiksniai; Sveikatai nepalankus elgesys (priklausomybės); Lyčių psichinių mechanizmų ir elgesio skirtumų analizė; Psichologiniai žmogaus įvertinimo metodai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: justina.slavinskiene@vdu.lt

Andrius Smitas

ANDRIUS ŠMITAS

Psichologijos katedros doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: Subjektyviai vertinamą gerovę veikiantys biopsichosocialiniai veiksniai; Asmenybės bruožų reikšmė asmens funkcionavimui; Biologinių rodiklių reikšmė psichologiniams reiškiniams

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: andrius.smitas@vdu.lt

Egle Urvelyte

EGLĖ URVELYTĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: Nepasitenkinimas savo kūnu, sutrikęs valgymo elgesys; Psichosocialiniai rizikos veiksniai, prognozuojantys nepasitenkinimą savo kūno vaizdu; Prevencinių programų efektyvumo tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: egle.urvelyte@vdu.lt

Dovile Valiune

DOVILĖ VALIŪNĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: Vaikų ir paauglių emocijų raiška; Psichosocialinių veiksnių reikšmė pykčio kontrolei; Intervencijų efektyvumo tyrimai; Kognityvinė elgesio terapija bei jos taikymo galimybės praktikoje

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: dovile.valiune@vdu.lt

 

LIJANA VAITKŪNIENĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Socialinių kognityvinių neuromokslų taikomieji tyrimai (organizacinis kognityvinis neuromokslinis požiūris); asmens socialinės informacijos apdorojimo ypatumai; sensorinio apdorojimo jautrumas;  kognityvinis/pažintinis stilius; vadovavimo ir lyderystės komunikacijos tyrimai (vadovo/lyderio – darbuotojų komunikavimas, lyderystės komunikacija, vadovo/lyderio komunikacijos efektyvumas, motyvuojanti komunikacija / vadovo motyvuojantis kalbėjimas; paradoksinė komunikacija ir t.t.);  asmens elgesys darbe / veikloje, asmens darbo /veiklos atlikimas (efektyvumas, produktyvumas ir kita).

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: lijana.vaitkuniene@vdu.lt

Raimundas Vaitkevicius

RAIMUNDAS VAITKEVIČIUS

Inžinierius – matematikas, Teorinės psichologijos katedros lektorius-valandininkas

Moksliniai interesai: Struktūrinio lygčių modeliavimo taikymas psichologiniuose tyrimuose; Statistiniai metodai kuriant ir tikrinant psichologinius testus

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: raimundas.vaitkevicius@vdu.lt

Vizituojantys katedros dėstytojai

M.Bartollo (Maltos universitetas/ NVO „Willingness“)

D.Hoff , University of Nebraska at Kearney (JAV)

D.R.Tillman, University of Nebraska at Kearney (JAV)

Prof. Jean-Jacques Detraux (The University of Liège, Belgium)

Prof. James Slate Fleming, (Black Hills State university, JAV)

Prof. Lois Flagstad, (Black Hills State university, JAV)

Prof. Max McFarland, (University of Nebraska at Kearney, JAV)