Knygos

Moksliniai leidiniai

kng34 KO IR KAIP MOKYTIS, SIEKIANT ĮSIDARBINTI, SĖKMINGAI DIRBTI IR PRASMINGAI GYVENTI
V. Tūtlys, V. Vaičiūnienė, G. Gedvilienė, V. Bortkevičienė, D. Staniulevičienė, V. Krivickienė  (2015)
kng35 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA
G. Gedvilienė, V. Bortkevičienė, V. Tūtlys, V. Vaičiūnienė, E. Stancikas, D. Staniulevičienė, V. Krivickienė, R. Vaitkevičius, P. Gedvilas (2015)
kng33 EDUKOLOGIJOS KATEDROS TĘSTINIS ELEKTRONINIS LEIDINYS „HOLISTINIS MOKYMASIS
G. Gedvilienė, V. Bortkevičienė, V. Tūtlys ir kt  (2015)

Tęstinis leidinys „Holistinis mokymasis“ yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslinių tyrimų projekto „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073) rezultatas. Žurnalas skirtas mokymosi visą gyvenimą tyrimų plėtrai ir jų rezultatų viešinimui. Jame publikuojami straipsniai apie suaugusiųjų švietimą, tęstinį profesinį mokymąsi, kompetencijų tobulinimą ir taikymą, patirtiniu ir savaiminiu būdais įgytų kompetencijų ir mokymosi rezultatų vertinimą ir pripažinimą. Pirmenybė teikiama straipsniams, kuriuose temos yra analizuojamos holistiniame švietimo ir mokymosi kontekste ir atliepiančios visapusiško ir nuolatinio ugdymosi ir mokymosi idėjas, įvertinant metodologinius, socialinius-ekonominius, kultūrinius ir kitus aspektus.

kng36 SOCIALINĖ ATSKIRTIS IR GERAS GYVENIMAS LIETUVOJE
A. Tereškinas, J. Bučaitė-Vilkė (2015)

Knygoje kalbama apie skirtingas socialinės rizikos grupių atskirties formas, pasitelkiant vienišų motinų, sergančiųjų lėtinėmis ligomis, alkoholikų, jaunų bedarbių vyrų, benamių ir religinių bendruomenių atvejus. Studijoje pateikta įvairialypė socialinės atskirties formų analizė leidžia permąstyti mūsų visuomenėje egzistuojančias normatyvumo normas, susijusias su ekonominės gerovės stnadartais, gero gyvenimo įsivaizdavimu, sveiko kūno suvoktimi ir tinkamu piliečio elgesiu.

kng37 VADOVAVIMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS: PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI
A. Stelmokienė, A. Endriulaitienė (2015)

Vadovavimas yra viena populiariausių XXI a. antrojo dešimtmečio vadybos literatūros temų, tačiau siekiant paaiškinti efektyvų vadovavimą nuolat kintančioje konkurencingoje verslo aplinkoje itin reikšmingas tampa psichologų vaidmuo. Psichologijos krypties mokslininkai domisi, kaip darbuotojai, kurie ir kuria pridėtinę organizacijų vertę, suvokia ir vertina vadovavimo efektyvumą ir nuo kokių biopsichosocialinių veiksnių tai priklauso.

kng31 INFORMACINĖS VISUOMENĖS TECHNOLOGIJOS IR JŲ KAITA ŠVIETIMO SISTEMOJE
G. Gedvilienė, L. Kankevičienė (2014)

Ši monografija yra informacinės visuomenės technologijų taikymo ir atliktų tyrimų rezultatas. Išsiaiškinta, kad informacinės visuomenės technologijos apima informacijos kūrimo, diegimo, sklaidos ir valdymo funkcijas. Tai gali įvaldyti tik besimokanti arba išsilavinimo siekianti visuomenė. Technologijos padeda įvaldyti pagrindines kompiuterines programas, tokias kaip: tekstų apdorojimas; duomenų bazių, informacijos saugojimo ir valdymo galimybės bei galimos grėsmės; interneto valdymas; bendravimo elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis galimybės (elektroninis paštas, tinklo priemonės ir kt.) darbe, leidžiant laisvalaikį, dalijantis informacija ir bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir atliekant tyrimus.

kng45 STUDENTŲ SAVARANKIŠKUMO SKATINIMAS STUDIJUOJANT UNIVERSITETE
A. Rutkienė, I. Tandzegolskienė (2014)

Mokslo studijoje analizuojamas studentų savarankiškumas bei jo skatinimas universitetinių studijų metu. Ši studija suskirstyta į tris pagrindines dalis: savarankiškumo samprata universitetinėse studijose, bendrieji gebėjimai ir jų plėtojimas universitete, metodų nauda ir paskirtis plėtojant studentų savarankiškumą. Visose trijose dalyse integruojamos teorinės įžvalgos ir empirinio tyrimo rezultatų analizė.

kng40 RELIGIJŲ ĮVAIROVĖ LIETUVOJE: PORTRETAI, KASDIENYBĖ IR ŠVENTĖS
M. Ališauskienė (2014)

Mokslo populiarinimo leidinyje „Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės“ pristatoma Lietuvos religinių mažumų kasdienybė ir švenčių akimirkos, kurias užfiksavo mokslininkai ir fotografai vykdydami Lietuvos mokslo tarybos remiamą kultūrinės plėtros projektą „Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos“ 2013–2014 metais.

kng44 AKTUALIOS UGDYMO PROBLEMOS AKADEMINIO JAUNIMO TYRIMUOSE
I. Tandzegolskienė, A. Rutkienė (2013)

Organizuojant studijų procesą aukštosiose mokyklose, siūloma pabrėžti savarankišką studento veiklą ir skatinti studijuojančiuosius kūrybiškai mąstyti, savarankiškai plėtoti idėjas, formuluoti įdomius ir originalius tyrimo klausimus, ieškoti į juos atsakymų, interpretuojant įgyjamas žinias ir nuolat tobulinant turimą viziją diskusijų su dėstytojais ir kolegomis metu. Šiame straipsnių rinkinyje pateikiami studentų atliktų tyrimų pagrindu parengti straipsniai. Straipsnių bendraautoriai – studentų tyrimų vadovai.

kng30 SENIOR ADULT‘S PARTICIPATION IN VOLUNTEERING
G. Gedvilienė, S. Karasevičiūtė (2013)

Mokslo studiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateiktos teorinės savanorystės įžvalgos, išanalizuoti įvairių autorių darbai apie savanorystės svarbą žmogaus egzistencijai. Savanoriavimo motyvus žmogus atranda ieškodamas atsakymo į klausimą, kodėl prasminga bendrai kurti gėrį visuomenėje.

kng43 RELIGIJA IR VISUOMENĖ: TEORINĖS ĮŽVALGOS IR KASDIENYBĖS PRAKTIKOS
M. Ališauskienė, J. Kuznecovienė (2013)
kng29 PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS VERTINIMO MODELIS (ĮRANKIS)
V. Žydžiūnaitė (2012)
kng28 REFLEKTYVUSIS MOKYMASIS AUKŠTOSIOS MOKYKLOJS EDUKACINĖJE PALINKOJE: DĖSTYTOJŲ MOKYMO PATIRTYS
V. Žydžiūnaitė, R. Bubnys (2012)
kng27 TEISINIO VISUOMENĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS MODELIAVIMAS
V. Žydžiūnaitė, S. Neifachas (2011)
kng26 LYDERYSTĖS VYSTYMOSI MOKYKLOJE MODELIS
G. Cibulskas, V. Žydžiūnaitė (2012)
kng18 SOCIAL COMPETENCE OF TEACHERS AND STUDENTS: THE CASE STUDY OF BELGIUM AND LITHUANIA
G. Gedvilienė (2012)
kng39 LYČIŪ POLITIKA IR GIMSTAMUMO ATEITIS
J. Bučaitė-Vilkė, G. Purvaneckienė, R. Vaitkevičius, A. Tereškinas (2012)

Remiantis sociologinio tyrimo „Lyčių (ne)lygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje“ rezultatais, monografijoje aptariami lyčių lygybės ir nelygybės sąsajų su šalies gyventojų prokreacine elgsena klausimai. Žvelgiant iš sociologinės perspektyvos, knygoje nagrinėjamos moterų ir vyrų šeimos gyvenimo bei darbo derinimo įtampos ir jų įtaka prokreaciniams ketinimams, analizuojama tarpasmeninių šeimos santykių kaita, lyčių sistemos socialinės kaitos ypatumai ir įvairios lyčių nelygybės apraiškos, vertinamas šeimai palankios politikos ir lyčių lygybės ryšys Lietuvoje bei kitose Europos šalyse.

kng41 AUKŠTOJO MOKSLO SOCIOLOGIJA: STUDIJŲ PASIRINKIMAS IR VERTINIMAS
V. Leonavičius, A. Rutkienė (2010)

Tarptautinėje sociologų bendruomenėje aukštojo mokslo sociologijos plėtra šiandien nekelia diskusijų dėl savito tyrinėjimo objekto, bet monografijoje daugiausia dėmesio skirta aukštojo mokslo studijų pasirinkimo bei studijų vertinimo sociologiniam aiškinimui. Sociologiškai analizuoti aukštąjį mokslą reiškia sieti šį tyrimą su klausimais, kokioje visuomenėje gyvename bei kokią visuomenę norėtume matyti, nes tik taip keliant klausimus gali būti išsiaiškinama ir formuluojama paties aukštojo mokslo vieta ir prasmė.

kng25 PAAUGLIŲ ORUMAS: MOKINIAI MOKYKLOJE IR ASMENINĖJE APLINKOJE
A. Virbalienė, V. Žydžiūnaitė (2010)
kng24 RELIGIJA LIETUVOJE: TARP SEKULIARIZACIJOS IR (AR) KAITOS
J. Kuznecovienė, M. Ališauskienė, D. Glodenis, Ingo W. Shroder (2012)
kng23 IKIMOKYKLINIS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS LIETUVOJE
J. Ruškus, D. Žvirdauskas, S. Zybartas, I. Eskytė, R. Motiečienė, A. Dorelaitienė (2012)
kng6 LEARNING AT UNIVERSITY: CHALLENGES, STRATEGIES, PERSPECTIVES FOR LIFELONG LEARNING
V. Zuzevičiūtė (2011)
kng7 RELIGIOUS DIVERSITY IN POST-SOVIET SOCIETY: ETHNOGRAPHIES OF CATHOLIC HEGEMONY AND THE NEW PLURALISM IN LITHUANIA
M. Ališauskienė, I. W. Shroder (2011)
kng8 VYRŲ PASAULIS: VYRAI IR ŽAIZDOS VYRIŠKUMAS LIETUVOJE
A. Tereškinas (2011)
kng11 TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMO MOKYMO(-OSI) TURINIO KOKYBĖS VERTINIMAS
A. Volungevičienė, M. Teresevičienė (2011)
kng13 PROJEKTŲ VADYBA ŠVIETIME
V. Zuzevičiūtė, V. Žvinienė (2011)
kng42 PSICHOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS PAGRINDAI
A. Pranckevičienė, A. Endriulaitienė (2009)

Šios metodinės priemonės tikslas – supažindinti studentus su psichologinės diagnostikos pagrindais. Leidinyje aptariama psichologinės diagnostikos samprata, taikymo sritys, psichologinės diagnostikos metodų istorinė raida, etiniai ir teisės klausimai psichologiniuose tyrimuose. Pristatomi psichologinių testų kūrimo principai, psichodiagnostiniams metodams keliami reikalavimai, įvairių duomenų rinkimo metodų apžvalga. Pateikiami bendrieji psichologinio tyrimo organizavimo, atlikimo, duomenų interpretavimo ir aprašymo principai.

kng12 TOWARDS THE PROFESSIONALISATION OF ADULT EDUCATOR‘S ACTIVITIES: CHALLENGES AND PERSPECTIVES
M. Teresevičienė, V. Zuzevičiūtė (2009)
kng9 SAVIMONĖ PSICHOLOGO POŽIŪRIU
V. Legkauskas (2009)
kng22 NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS LIETUVOJE. FAKTAI, INTERESAI, VERTINIMAI
J. Ruškus, D. Žvirdauskas, V. Stanišauskienė (2009)
kng10 SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA
V. Legkauskas (2008)

Tai mokomoji knyga, skirta aukštųjų mokyklų studentams ir kiekvienam besidominčiam socialinių santykių psichologija. Čia aptariami pagrindiniai žmonių tarpusavio supratimo, bendravimo ir įtakos principai, kurių suvokimas ir taikymas kasdieniame gyvenime padės skaitytojui pagerinti savo santykių su kitais žmonėmis kokybę.

kng17 SOCIALINĖ RAIDA
R. Jurkuvienė, D. Snieškienė (2008)
kng38 SOCIOLOGIJA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS PASLAUGŲ VARTOTOJAS
V. Leonavičius, G. Baltrušaitytė, I. Naujokaitė (2007)
kng14 UNIVERSITETINĖS STUDIJOS MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PERSPEKTYVOJE
V. Zuzevičiūtė, M. Teresevičienė (2007)
kng16 SOCIAL CONSTRUCTION OF ENTERING CLIENTHOOD IN GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK
R. Naujanienė (2007)
kng21 NEĮGALUMAS IR SOCIALINIS DALYVAVIMAS: KRITINĖ PATIRTIES IR GALIMYBIŲ LIETUVOJE REFLEKSIJA
J. Ruškus, G. Mažeikis (2007)
kng15 SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIAI IR JŲ TYRIMAI
V. Zuzevičiūtė (2006)
kng20 PREKYBOS MOTERIMIS IR PROSTITUCIJOS AUKTŲ REABILITACIJA IR REINTEGRACIJA
J. Ruškus, N. Mažeikienė, A. Blinstrubas, S. Balčiūnas (2005)
kng19 NEGALĖS FENOMENAS
J. Ruškus (2002)