LMT finansuojamas infrastruktūros projektas VDU SMF

LMT finansuojamas infrastruktūros projektas VDU

VDU Psichologijos katedrai buvo skirta parama pagal Lietuvos mokslo tarybos paskelbtą paramos mokslo infrastruktūrai atnaujinti kvietimą!
Gauta parama bus naudojama biomedicininės ir kitos su katedroje numatomais moksliniais tyrimais susijusios įrangos įsigijimui. Įranga pastiprins Psichologijos katedros eksperimentinių mokslinių tyrimų potencialą.
Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-IRA-22-16.

Projekto EDUATOM edukacijos forume – apie mokymąsi už mokyklos ribų

Gegužės 26 d., ketvirtadienį, 15–17 val., nuotoliniu būdu vyks XIII edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, kurio tema – „Mokymasis už klasės ribų: ugdymą praturtinančios erdvės – kur slypi sėkmė“. Pagrindinis pranešimas skirtas projekto EDUATOM tyrimui apie inovatyvias strategijas plėtojant edukacinį turizmą bei stiprinant ryšius tarp neformaliojo ir formaliojo ugdymo Lietuvoje. Renginys bus transliuojamas internetu „Zoom“ ir „YouTube“ platformose.

Forume pranešimą skaitys VDU Socialinio darbo katedros profesorė, projekto EDUATOM mokslinė vadovė prof. dr. Natalija Mažeikienė. Po pranešimo vyks diskusija, kurioje dalyvaus LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai Tomas Pūtys ir dr. Nijolė Putrienė, Lietuvos geografų draugijos prezidentė dokt. Genovaitė Kynė, Vilniaus švietimo pažangos centro EDU Vilnius darbuotoja Snieguolė Kavoliūnienė ir Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius dr. Arvydas Girdzijauskas.

Renginyje dalyvauti kviečiami ugdymo mokslų atstovai, tyrėjai, doktorantai, mokyklų vadovai, švietimo ir ugdymo institucijų, vykdančių visų lygių ugdymo programas, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų, švietimo profsąjungų atstovai, visi, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, švietimo tyrimų ir švietimo praktikos kokybės klausimai.

Forumo moderatoriai: doc. dr. Ilona Tandzegolskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos vicekanclerė, ir dokt. Irena Raudienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja.

Forumą organizuoja Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Forumo programa

Nuorodos į transliaciją: „Zoom“ ir „YouTube“

Apie projektą EDUATOM

Projektas EDUATOM „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“ yra skirtas tirti ir diegti inovatyvias strategijas plėtojant edukacinį turizmą bei stiprinant ryšius tarp neformaliojo ir formaliojo ugdymo Lietuvoje. Šį Sumaniosios specializacijos programos projektą vykdantys Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjai kuria virtualųjį atominio turizmo maršrutą Ignalinos atominės elektrinės regione. EDUATOM yra bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Daugiau apie projektą –  https://eduatom.eu.

Projektas – gyventojų ir šeimos dinamikai

VDU Socialinių mokslų fakultete pradedamas įgyvendinti H2020 programos projektas „The Generations and Gender Programme preparatory Phase Projet“ (GGP-5D).

VDU projekte dalyvauja kartu su 14 mokslinių tyrimų institucijų partnerių. Projekto tikslas užtikrinti mokslinių tyrimų infrastruktūros „Kartų ir lyčių programa“ (GGP) tvarumą susitelkiant į MTI plėtrą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas infrastruktūros mokslinio ir socialinio-ekonominio poveikio, techninės kokybės sritims, tampresnių ryšių su kitomis MTI vystymui. GGP yra tarpdisciplininė mokslinių tyrimų insfrastruktūra skirta gyventojų ir šeimos dinamikai. Ji kaupia, tvarko, skleidžia palyginamus longitiudinius duomenis apie jaunimą, šeimas, kartų pokyčius, moterų ir vyrų gyvenimo kelią.  Tai vienintelė mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuri siekia atsakyti į esminius mokslinius ir socialinius iššūkius susijusius su demografiniais šeimos pokyčiais. VDU partnerinei daliai vadovauja prof. dr. Aušra Maslauskaitė.