Šiandien – mokymai apie mokymąsi tarnaujant bendruomenei

Mokymai apie mokymąsi tarnaujant bendruomenei

Spalio 18 d., antradienį, 16–17.30 val., internete rengiami vieši mokymai „Kaip lyčių dimensiją veiksmingai integruoti į studijas? Mokymosi tarnaujant bendruomenei patirtis“. Seminarą ves VDU Socialinių mokslų fakulteto profesorė dr. Natalija Mažeikienė ir VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorė dr. Auksė Balčytienė. Dalyviai kviečiami registruotis internetu.

Seminaro lektorės supažindins dėstytojus(-as) su inovatyvaus „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ (angl. community based service learning) metodo taikymu studijų procese. Prieš 40 metų sukurtas JAV ir šiuo metu Europos universitetuose sparčiai populiarėjantis įtraukiojo mokymosi metodas yra paremtas pilietinių, socialinių ir profesinių gebėjimų ugdymu per studentų teikiamą profesinę pagalbą bendruomenėms ir organizacijoms. Seminare bus pristatyti tokio mokymosi metodo taikymo principai, eiga, didaktiniai įrankiai, pavyzdžiai ir seminaro dėstytojų kelerių metų patirtis šioje srityje. „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ metodologija bus pristatoma iliustruojant, kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas.

Daugiau informacijos

Registracija

EDUATOM tyrimo rezultatai – „Journal of Baltic Studies“ leidinyje

EDUATOM

„Taylor & Francis Group“, viena pagrindinių mokslo leidėjų grupių pasaulyje, išleido naujausią žurnalo „Journal of Baltic Studies“ teminį leidinį, skirtą projekto EDUATOM tyrimo rezultatams. Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų komanda, vykdydama projektą EDUATOM, atliko tarpdisciplininius MTEP tyrimus apie atominio turizmo vystymą Ignalinos atominės elektrinės regione.

Projekto vadovė prof. dr. Natalija Mažeikienė pažymi, jog kelių fakultetų (SMF, HMF, Švietimo akademijos, MF, IF, PMDF, GMF) mokslininkai penktus metus vykdo kultūrinio paveldo, turizmo, ugdymo mokslų, sociolingvistikos, technologijų ir atominės pramonės istorijos tyrinėjimus bei kuria inovatyvius skaitmeninius produktus. Projekto metu buvo parengtas atominio turizmo maršrutas „Atominis Visaginas“, apimantis (post)atominio miesto ir Ignalinos atominės elektrinės, atominės energetikos istorijos pristatymą.

Atskira skiltis mokytojams pateikia inovatyvias ugdymo metodikas, didaktines technologijas, užduotis mokiniams. Informatikos fakulteto dėstytojai ir VDU Medijų laboratorijos ekspertai kartu su studentais parengė interaktyvų miesto žemėlapį, branduolinio reaktoriaus 3D simuliatorių, žaidimus.

Moksliniai projekto rezultatai buvo pristatyti dviejose  tarptautinės  leidyklos „Peter Lang“  monografijose anglų kalba, monografijoje lietuvių kalba, 15 mokslinių straipsnių žurnaluose, įtrauktuose į „Web of Science“ ir „Scopus“ duomenų bazes.

Tarp šių projekto rezultatų  – žurnalo „Journal of Baltic Studies“ Nr. 53 teminė skiltis „Dismantling the Ignalina Nuclear Power Plant: communities and imaginaries”, kurią sudaro netgi keturi projekto EDUATOM autorių straipsniai.

Ineta Dabašinskienė straipsnyje „Understanding the post-Soviet nuclear locality through language policy orientations“ aptaria atominio išskirtinumo (nuclear exceptionalism) koncepciją, pritaikytą kalbos politikos lauke, keičiantis režimui ir kalbų vartosenos praktikoms. Linara Dovydaitytė straipsnyje „(Re)Imagining the nuclear in Lithuania following the shutdown of the Ignalina nuclear power plant“ nagrinėja atominės vaizduotės procesus ir jų poveikį Ignalinos atominės elektrinės transformacijai iš branduolinio objekto į kultūrinį reiškinį.

Natalija Mažeikienė ir Eglė Gerulaitienė savo publikacijoje „Negotiating post-nuclear identities through tourism development in the ‘atomic town’ Visaginas“ nagrinėja atominės praeities  kaip disonuojančio paveldo atvejį ir kaip „Atominio Visagino“ maršruto kūrėjai tapo mediatoriais tarp skirtingų grupių, įvairių socialinių partnerių ir vietos bendruomenės. Andrei Stsiapanau straipsnyje „Nuclear waste management in Lithuania and Sweden: responses to contingent historical and political circumstances“ aprašo,  kaip  branduolinių atliekų tvarkymo skirtumai šalyse yra susiję su savita atominės pramonės istorija, skirtinga praktika plėtoti viešąjį diskursą ir įtraukti plačiąją visuomenę į diskusijas atomine tematika.

Plačiau apie EDUATOM

Projekto EDUATOM edukacijos forume – apie mokymąsi už mokyklos ribų

Gegužės 26 d., ketvirtadienį, 15–17 val., nuotoliniu būdu vyks XIII edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, kurio tema – „Mokymasis už klasės ribų: ugdymą praturtinančios erdvės – kur slypi sėkmė“. Pagrindinis pranešimas skirtas projekto EDUATOM tyrimui apie inovatyvias strategijas plėtojant edukacinį turizmą bei stiprinant ryšius tarp neformaliojo ir formaliojo ugdymo Lietuvoje. Renginys bus transliuojamas internetu „Zoom“ ir „YouTube“ platformose.

Forume pranešimą skaitys VDU Socialinio darbo katedros profesorė, projekto EDUATOM mokslinė vadovė prof. dr. Natalija Mažeikienė. Po pranešimo vyks diskusija, kurioje dalyvaus LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai Tomas Pūtys ir dr. Nijolė Putrienė, Lietuvos geografų draugijos prezidentė dokt. Genovaitė Kynė, Vilniaus švietimo pažangos centro EDU Vilnius darbuotoja Snieguolė Kavoliūnienė ir Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius dr. Arvydas Girdzijauskas.

Renginyje dalyvauti kviečiami ugdymo mokslų atstovai, tyrėjai, doktorantai, mokyklų vadovai, švietimo ir ugdymo institucijų, vykdančių visų lygių ugdymo programas, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų, švietimo profsąjungų atstovai, visi, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, švietimo tyrimų ir švietimo praktikos kokybės klausimai.

Forumo moderatoriai: doc. dr. Ilona Tandzegolskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos vicekanclerė, ir dokt. Irena Raudienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja.

Forumą organizuoja Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Forumo programa

Nuorodos į transliaciją: „Zoom“ ir „YouTube“

Apie projektą EDUATOM

Projektas EDUATOM „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“ yra skirtas tirti ir diegti inovatyvias strategijas plėtojant edukacinį turizmą bei stiprinant ryšius tarp neformaliojo ir formaliojo ugdymo Lietuvoje. Šį Sumaniosios specializacijos programos projektą vykdantys Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjai kuria virtualųjį atominio turizmo maršrutą Ignalinos atominės elektrinės regione. EDUATOM yra bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Daugiau apie projektą –  https://eduatom.eu.

Skaitmeninis pasakojimas (digital storytelling) kaip inovatyvus studijų metodas: lyčių dimensijos integravimo į studijų procesą pavyzdžiai

2022 m. balandžio 29 d. įvyko virtualūs mokymai, kuriuos vedė Socialinio darbo lektorės prof. Natalija Mažeikienė ir dokt. Laura Lapinskė, dirbančios prie SPEAR projekto, skirto lyčių lygybės plano įgyvendinimui Vytauto Didžiojo universitete.

Mokymai supažindino dėstytojus(-as) su inovatyvaus Skaitmeninio pasakojimo (digital storytelling) metodo taikymu studijų procese. Skaitmeninis pasakojimas studijų procese – tai trumpos (apie 2-5 min.) studentų(-čių) kuriamos asmeninio pasakojimo istorijos, pasitelkiant vaizdą, garsą, tekstą. Šio metodo taikymas leidžia tobulinti studentų(-čių) vizualinio raštingumo, 21 amžiaus kompetencijas (pvz., medijų raštingumą), pilietiškumo, kritinio mąstymo ir kitus gebėjimus. Mokymų lektorės pristatė šio metodo taikymo principus, eigą, iššūkius, didaktinius įrankius, pavyzdžius ir savo kelerių metų patirtį šioje srityje. Ši metodika buvo pristatyta iliustruojant, kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas, buvo pateikta pavyzdžių.

Mokymuose dalyvavo 41 dalyvis(ė), tarp kurių – dėstytojai(-os), kurie(-ios) siekia taikyti inovatyvius metodus savo paskaitose; edukologijos srities specialistai(-ės), kurie(-ios) domisi šiuolaikine didaktika ir inovatyviais ugdymo bei studijų metodais; dėstytojai(-os) ir švietimo ekspertai(-ės), kurie(-ios) domisi lyčių dimensijos integravimu į studijas.