Socialinių tyrimų centro vykdomas mokslinis projektas apie savivaldybių bendradarbiavimą ir viešąjį interesą

SMF Socialinių tyrimų centras tęsia tarpdisciplininio bendradarbiavimo tradiciją, jungiant kelių sričių tyrėjus mokslinio tyrimo įgyvendinimui. 2017 m. rugsėjį pradėtas įgyvendinti LMT veiklos „Mokslininkų grupių projektai“ remiamas, su užsienio partneriais vykdomas projektas „Savivaldybių bendradarbiavimas teikiant viešąsias paslaugas: tinklinės valdysenos galimybės ir viešojo intereso dilema Lietuvoje“ (Nr.S-MIP-17-3), kuriame dalyvauja jungtinė sociologų ir viešojo administravimo specialistų komanda (J.Bučaitė-Vilkė, A.Mikalauskas, A.Lazauskienė ir jaunieji tyrėjai studentai). Vienas pagrindinių projekto tikslų yra ištirti savivaldybių bendradarbiavimo formas Lietuvoje, atskleisti tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo potencialą, siekiant konsoliduoti viešųjų paslaugų vietos gyventojams teikimą bei įvertinti viešojo intereso suvokimą, derinant vietos valdžios, verslo bei bendruomeninius interesus. Tematikos aktualumą paskatino pastarojo dešimtmečio savivaldybių centralizacijos tendencijos bei diskusijos dėl savivaldybių teikiamų paslaugų kokybės. Šiuo metu Vidaus reikalų ministerijos sudaryta darbo grupė rengia „Regioninės politikos baltąją knygą“. Įvertinant gyventojų skaičiaus Lietuvos savivaldybėse mažėjimą 1996-2016 m. (vidutiniškai 21,1 proc.), kalbama apie savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimo potencialą, optimizuojant viešųjų paslaugų teikimo procesą. Tuo pačiu vietos gyventojų interesai tarsi lieka masto ekonomijos ir centralizacijos principų nuošalyje.

Kaip teigia projekto vadovė doc. J.Bučaitė-Vilkė, tyrimas yra bendradarbiavimo su Varšuvos universiteto Geografijos ir regioninių studijų fakulteto Vietos politikos katedros mokslininkų grupe tęsinys, pradėtas 2014 metais, įgyvendinant tarptautinį POLLEADER („Politiniai lyderiai Europos miestuose“) tyrimą 27-ose Europos šalyse. Projektas taip pat leidžia prisidėti prie tarptautinio palyginamojo tyrimo “Intermunicipal cooperation – forms, scale, motives, mechanisms, results – comparison of European countries”, kuriame dalyvauja 8 Europos šalys (koordinatorius: Varšuvos universitetas). Vykdomame tyrime yra lyginamos dvi skirtingos šalių grupės: mažos šalys (Islandija, Slovėnija, Slovakija) ir sąlyginai didelės šalys (Vokietija, Lenkija, Portugalija), turinčios skirtingas institucinio bendradarbiavimo formas ir tradicijas vietos lygmeniu. Lietuva pasirinkta kaip mažos šalies atvejis, kuriam būdingos sąlyginai didelės gyventojų skaičiumi savivaldybės.