Socialinis darbas

Programos pristatymas ​

Socialinio darbo magistro studijų programoje mokysitės inovatyvių socialinio darbo su šeima modelių, gilinsitės į socialinio darbo teoriją, pažinsite žmogaus teisių taikymo galimybes socialinio darbo praktikoje, asmens ir šeimos konsultavimo, grupės terapijos būdus, susipažinsite su socialinio darbo supervizija, atliksite socialinio darbo tyrimus. Taip pat galėsite daugiau sužinoti apie jus dominančias temas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo: nuo patirties psichologijos, žmogiškųjų išteklių vadybos iki socialinės gerontologijos. Įgytos žinios jums leis konsultuoti asmenis ir šeimas, vesti įvairias grupes, organizuoti ir vadovauti socialinio darbo veiklai, vykdyti tyrimus, įgyvendinti projektus ir programas, įtakoti socialinę politiką, inovatyvių socialinių programų ir paslaugų kūrimą. Baigus studijas atsivers galimybės dirbti ministerijose, savivaldybių įstaigose, socialinių paslaugų centruose, socialinės globos namuose, dienos ir bendruomenės centruose, švietimo, sveikatos ir teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat tęsti studijas toliau socialinių mokslų doktorantūroje. 

KOMENTARAI APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ

Socialinis darbas

SOCIALINIO DARBO  STUDIJŲ KRYPTIS

Doc.dr. Rasa Naujanienė 

Socialinio darbo katedros vedėja nuo 2008 metų 

IŠTAKOS 

Socialinio darbo studijų pradžia Lietuvoje siejama su šalies nepriklausomybės atkūrimu. Tuo laikotarpiu, kaip teigė pirmosios socialinio darbo magistrantūros programos absolventė Brigita Kimbrienė: „Lietuva gyveno euforijoje, mitingai, įvairios iniciatyvos, dideli lūkesčiai „vardan tos Lietuvos“ ir tik nedaugelis matė staigių pokyčių ištiktus, pasimetusius žmones“, kuriems buvo reikalinga socialinė pagalba išgyvenant juos. Tad 1992 metais Vytauto Didžiojo universitete buvo įkurtas Socialinės rūpybos profesinių studijų centras (SRPSC) ir pradėta pirmoji socialinio darbo magistrantūros programa Lietuvoje. Jos iniciatoriai – Lietuvos ir JAV Vyskupų konferencijos, Lietuvos Caritas Kaune tuometinė vadovė sesuo Albina Pajarskaitė, Ilinojaus universiteto profesorė Regina Kulys ir Lojolos universiteto Čikagoje (JAV) profesorius Robert Constable. Socialinio darbo magistrantūros studijų programos misija buvo rengti socialinio darbo magistrus, gebančius inicijuoti ir vykdyti socialinius projektus,  taip pat dėstyti socialinio darbo studijų programose.  

1994 metais VDU pradėjo veikti tuo metu vienintelė Lietuvoje specializuota socialinio darbo skaitykla. 1994–2004 metų laikotarpiu buvo sukaupta daugiau nei 6000 knygų, 6000 žurnalų bei daugybė straipsnių. Daugiausia literatūros gauta iš Amerikos Lojolos (Loyola), Ilinojaus (Illinois) ir Rutdžerio (Rutgers) universitetų. Skaityklos ir bibliotekos fondų, kompiuterių ir kitų išteklių plėtrą parėmė Amerikos Vyskupų Konferencija bei Nyderlandų fondas. Bibliotekos ir skaityklos fondų ištekliais naudojosi ne tik Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo studentai, bet ir kitų aukštųjų mokyklų socialinio darbo dėstytojai ir studentai, socialinio darbo praktikai.  

VDU Socialinio darbo skaitykla. Bibliotekos darbuotoja Virginija Kamienaitė ir Kauno Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (žr. iš dešinės), 2002 m.


Iki 1997 metų SRPSC vadovavo profesoriai Robert Constable (JAV), Regina Kulys (JAV) ir Antanas Goštautas. SRPSC glaudžiai bendradarbiavo su JAV universitetais, dauguma to meto dėstytojų buvo atvykę iš JAV, Kanados. Pirmojoje socialinio darbo magistrantūros programoje dėstė Irena Lukoševičienė, Regina Kulys, Wilson Watt, William Meezan, David Drucker, Denny Richie, David Harrison, Robert Constable, Norma Wassel, Barbara Burke, I. Muchnicka-Djakovir ir kt. Pirmieji socialinio darbo magistro diplomai socialinio darbo praktikos specializacijos magistrantams buvo išduoti 1995 metais.  

Pirmoji VDU socialinio darbo magistrų laida (1995 m.)


RAIDA IR DABARTIS 

Nuo 1997 m. SRPSC veiklą organizavo direktorius monsinjoras dr. Artūras Jagelavičius ir direktoriaus pavaduotoja doc. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė. Tais metais buvo pradėtos socialinio darbo bakalauro studijos. SRPSC plėtojo bendradarbiavimą su JAV ir Europos universitetais. Dėstytojai ir studentai dalyvavo tarptautiniuose projektuose, mainų programose su JAV, Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos universitetais. Tuo laikotarpiu SRPSC organizavo kvalifikacijos tobulinimo kursus socialinio darbo praktikams, įgyvendino tris gerontologinius projektus, finansuotus Atviros Lietuvos fondo, dalyvavo nacionaliniame projekte  „Socialinio darbo inovacijų sklaida Lietuvoje“. Taip pat tuo metu socialinio darbo studijų programose dirbę dėstytojai ir tyrėjai atliko tyrimą „Profesinis rengimas kaip socialinės atskirties įveikimo priemonė“, inicijuotą Europos mokymo fondo. 2000 m. rudenį SRPS centras kartu su KTU ir ECSPRESS (Europos mokyklų, organizuojančių socialinio darbo ir socioedukacines studijas, konsorciumas), padedant Kauno miesto savivaldybei, surengė tarptautinę konferenciją  „Socialinės profesijos socialinei Europai – kelias į ateitį“, į kurią susirinko 20-ies Europos šalių, Lietuvos universitetų ir aukštesniųjų mokyklų atstovai. 2002 metų spalio mėnesį SDK dėstytojai organizavo tarptautinę konferenciją „Socialinio darbo raida ir perspektyvos“, skirtą socialinio darbo studijų dešimtmečiui Lietuvoje paminėti. Konferencijos organizavimą rėmė Nyderlandų Rego fondas, Lietuvos Vyskupų Konferencija, Kauno miesto savivaldybė.  

Tarptautinės konferencijos Socialinio darbo raida ir perspektyvos baigiamasis vakaras Kauno m. Rotušėje (2002 m.)


2001 metais buvo išleista pirmoji socialinio darbo bakalaurų laida. 2002 metais įkurta Socialinio darbo katedra, vietoje SRPSC įsteigus Socialinio darbo institutą (SDI), kurio direktoriumi paskiriamas mons.dr. Artūras Jagelavičius. Pirmąja Socialinio darbo katedros vedėja tapo prof. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė. Nuo 2000 metų socialinio darbo studijas administruoja Socialinio darbo katedros referentė Sondra Sapiegienė.  

Prof. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė, Socialinio darbo katedros vedėja 2002–2008 metais


Tuo metu Socialinio darbo katedra kėlė tikslą: kurti ir įgyvendinti socialinio darbo studijų programas, organizuoti socialinio darbo praktiką, derinant studijų, tyrimų ir tęstinio mokymosi veiklas, atliepiančias socialinius pokyčius, socialinės gerovės siekį bei tyrimų rezultatus. Katedros veikloje aktyviai dalyvavo absolventai – praktikos vadovai, supervizoriai. Jų savanoriško darbo dėka buvo įmanoma teorijos ir praktikos integracija studijų procese. Tuo metu SDK dėstytojai įgyvendino tyrimus kartu su partneriais iš ETSUP (Paryžius), Linkopingo, Laplandijos, Talino, Parmos, Bergeno ir universitetais, taip pat aktyviai dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamuose 5 bendrosios programos ir kituose projektuose. 

Sondra Sapiegienė, SDK referentė nuo 2000 m.


Socialinio darbo programos dėstytojai kartu su parneriais iš užsienio 2001 ir 2002 metais organizavo dvi tarptautines vasaros mokyklas. 2001 metais liepos mėnesį buvo įgyvendintas tarptautinės vasaros mokyklos projektas  „Socialinio darbo mokymo modelis, taikant problemų sprendimo metodą“, skirtas profesijos ir studijų programų vystymo problematikai. Vasaros mokyklos direktorė buvo Connie L. Lundgren PhD, Northwest Satir institutas (JAV), dėstytojais dirbo Ulla-Maija Rantalaiho iš Laplandijos universiteto (Suomija) ir Norma Wassel iš Bostono universiteto (JAV). Vasaros mokykloje dalyvavo 30 socialinio darbo studentų, praktikų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių.  

Vasaros mokyklos dėstytojos C.L.Lundgren (JAV) ir N.Wassel (JAV) centre antroje eilėje. 2001 metų liepa


2002 metų liepos mėnesį vykusioje vasaros mokykloje „Akademinių kompetencijų plėtra: taikomieji tyrimai socialiniame darbe“ dirbo tokie žymūs socialinio darbo dėstytojai kaip prof.dr. William Meezan (JAV), prof. dr. Karen Lyons (JK) ir prof. dr. Katherine Tyson (JAV). Mokykloje dalyvavo 22 dalyviai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių.  

Vasaros mokyklos komanda. Iš kairės: W. Meezan (JAV), J. Pivorienė (VDU), V. Ivanauskienė (VDU), PhD prof. K. Tyson  (JAV), D. Dvarionas (VDU), S. Sapiegienė (VDU), D. Kuzmickaitė (VDU) (2002 metų liepa)


2007 metais Socialinio darbo instituto direktoriumi buvo paskirtas prof. Jonas Ruškus. 2008 metais Socialinio darbo institutas buvo reorganizuotas į Socialinės gerovės fakultetą, o 2010 metais integruotas į Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetą.  

Nuo 2008 metų Socialinio darbo katedrai vadovauja doc. dr. Rasa Naujanienė. Nuo tų metų kelis kartus atnaujintos socialinio darbo bakalauro ir magistro studijų programos, kurios 2010 metais tarptautinių ekspertų buvo įvertintos kaip pažangios ir buvo akredituotos šešeriems metams. 2022 metais magistrantūros studijas baigė jau 28-a laida, o  iš viso magistro diplomus gavo 786 absolventai. Nuo bakalauro programos pradžios 22 laidos baigė bakalauro studijas ir iš viso bakalauro diplomai įteikti 1266 absolventams.  

SMF DIPLOMAI 2022

Šiuo metu pagal magistrantūros ir bakalauro studijų programas dirba 15 dėstytojų ir tyrėjų. SDK dėstytojai dirba tarpdisciplininiame ir tarpkryptiniame mokslo ir tyrimų klasteryje „Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“. SDK vykdomose socialinio darbo bakalauro ir socialinio darbo magistrantūros programose išsaugotos pirmųjų studijų programų modernaus socialinio darbo teorinės ir praktinės idėjos bei integruojamas postmodernaus socialinio darbo mąstymas ir praktiniai metodai. Katedra bendradarbiauja su Čikagos Lojola universitetu (JAV) ir Europos šalių universitetais: Laplandijos universitetu (Suomija), Alikantės universitetu (Ispanija), Linčiopingo universitetu (Švedija), Liublianos universitetu (Slovėnija) ir kt.    

Socialinio darbo magistrantūros studijos. Socialinio darbo magistro studijų programos paskirtis –  parengti aukštos kvalifikacijos socialinį darbuotoją, gebantį inovatyviai ir etiškai veikti įvairiose socialinio darbo profesinėse ir akademinėse srityse, reikalaujančiose tarptautinių tyrimų įrodymais grįstų teorijų ir inovatyvių socialinio darbo praktikos metodų bei intervencijų išmanymo ir vertinimo įvairiuose profesiniuose kontekstuose, socialinio darbo tyrimų inicijavimo bei įgyvendinimo, inovatyvių socialinių programų, paslaugų kūrimo bei socialinės politikos įtakos siekiant socialinio teisingumo ir žmogaus teisių užtikrinimo. Tarptautiškumas yra vienas iš socialinio darbo magistrantūros programų ypatumų. Šį ypatumą lėmė socialinio darbo studijų ištakos bei vėliau sekęs bendradarbiavimas su JAV, Kanados ir Vakarų Europos universitetais. Katedros dėstytojai magistrantūros programoje dėstomus studijų dalykus visiškai  ar iš dalies kūrė bendradarbiaudami su kolegomis iš užsienio universitetų. Studijų dalykas „Patirties psichologija“ buvo kuriamas kartu su Laplandijos universiteto (Suomija) profesoriumi Juha Perttula, „Grupinė terapija socialiniame darbe“, konsultuojantis su tarptautinės socialinio darbo su grupe asociacijos (IASWG) nariais. „Socialinė gerontologija“ – su Laplandijos profesoriumi dr. Simo Koskinen (Suomija), „Supervizijos socialiniame darbe teorija ir praktika“ – kartu su ilgametę patirtį turinčiu diplomuotu supervizoriumi iš Munsterio akademijos (Vokietija) Bernd Jansen, „Lyginamoji socialinės gerovės politika“ – kartu su prof. dr. Robert Gilligan (Airija), „Socialinio darbo teoriniai modeliai“ buvo kuriami kartu su prof. Katherine Tyson McCrea (JAV). Nuo 2012 metų prof. Jonas Ruškus yra socialinio darbo magistrantūros programos vadovas.  

Jonas Ruškus

VDU Socialinio darbo magistro programos vadovas ir profesorius Jonas Ruškus


Profesorių Joną Ruškų 2014 metais Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja išrinko žmogaus teisių eksptertu į Jungtinių tautų Žmonių su negalia teisių komitetą, o 2018 m. jį perrinko antrai kadencijai, kuomet komitetas jį paskyrė būti komiteto vicepirmininku. Būdamas JT žmonių su negalia teisių ekspertu Jonas Ruškus atlieka JT Žmonių su negalia teisių konvencijos įgyvendinimo šalyse narėse vertinimą, aktyviai dalyvauja pasauliniuose ir nacionaliniuose žmogaus teisių forumuose. Sukauptą žmogaus teisių eksperto pasaulinę patirtį profesorius perduoda bakalauro ir magistro programos studentams, būsimiems socialinio darbo specialistams. 

Nuo 2008 metų du magistrantūros studijų dalykai  „Sociokultūrinių problemų tarpkultūrinis kontekstas“ ir „Veiklos tyrimas siekiant socialinio teisingumo globaliame kontekste“ įtraukti į privalomų studijų dalykų sąrašą. 2006 metais, tuo metu socialinio darbo programose dirbusio dr. Džiugo Dvariono ir dr. Daivos Kuzmickaitės iniciatyva, bendradarbiaujant su Lojolos universitetu Čikagoje, šie kursai buvo parengti dėstyti kassavaitinių videokonferencijų būdu. Šiuo metu kassavaitinių videokonferencijų būdu studijų dalyką „Globalus socialinis darbas: reflektyvi praktika siekiant teisingumo ir taikos“ dėsto SDK docentė dr. Violeta Ivanauskienė ir studijų dalyką „Veiklos tyrimas siekiant socialinio teisingumo globaliame kontekste“ dėsto profesorius dr. Jonas Ruškus, kartu su Lojolos universiteto Čikagoje profesore Katherine Tyson McCrea. Už ilgametį bendradarbiavimą su VDU ir svarų indėlį socialinio darbo profesijos plėtotei Lietuvoje, 2015 m. Lojolos universiteto Čikagoje profesorei Katherine Tyson McCrea buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas. 

Čikagos Lojola universiteto profesorė dr. Katherine Tyson McCrea VDU garbės daktaro vardo suteikimo ceremonijoje (2015 metai)


Socialinio darbo bakalauro studijos. Socialinio darbo bakalauro studijų programos paskirtis – parengti išsilavinusius, imlius naujovėms, gebančius kritiškai mąstyti generalistinio socialinio darbo profesionalus sparčiai besikeičiančiai nacionalinei ir tarptautinei darbo rinkos erdvei. Studijų metu studentai parengiami darbui su skirtingomis klientų grupėmis siekiant identifikuoti jų psichosocialinius poreikius ir galimybes, planuoti, organizuoti ir koordinuoti socialinės pagalbos procesus, vertinti žmonių socialinio funkcionavimo ir visuomenėje vykstančius pokyčius, siekti socialinio teisingumo ir žmogaus teisių užtikrinimo. Baigus programą suteikiamas universitetinio socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 2009–2021 metais doc. dr. V.Ivanauskienė buvo socialinio darbo bakalauro studijų programos vadovė.  

Socialinio darbo katedros docentė Violeta Ivanauskienė


Socialinio darbo tyrimų metodologija socialinio darbo studijose buvo plėtojama nuo pat socialinio darbo programų pradžios. David Harrison (JAV), Stanley Witkin (JAV), Kyosti Urponen (Suomija) ir kiti buvo tarp dėstytojų, kurie padėjo programos dėstytojams kurti ir plėtoti kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologiją socialinio darbo tyrimuose ir tobulinti tyrimų metodologijos dėstymą bakalauro bei magistro studijų programose. Tyrimų metodologiją socialinio darbo programose dėstė nemažai  dėstytojų. Tarp jų dėstytojos doc. dr. Jolanta Pivorienė, prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, prof. dr. Jonas Ruškus, dr. Gedas Malinauskas. Nuo 2008 metų kokybinius tyrimo metodus dėsto doc. dr. Rasa Naujanienė. Šiuo metu absoliuti dauguma socialinio darbo bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų yra rengiami atliekant kokybinių tyrimų metodologiją naudojantį tyrimą. Socialinio darbo studijų ir baigiamųjų darbų kokybę patvirtina magistrantų gauti apdovanojimai. Paulius Skiecevičius 2007 m. laimėjo Lietuvos mokslų akademijos studentų mokslinių darbų konkursą. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė 2009 m. laimėjo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkursą „Geriausi magistro darbai“. Živilė Lukošienė 2013 m. laimėjo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos studentų mokslinių darbų konkursą.  

Socialinio darbo praktika. Vytauto Didžiojo universitete socialinio darbo praktika yra organizuojama nuo 1992 metų. Pradžioje praktikos programa kaip sudedamoji studijų dalis pradėta vykdyti magistrantūros studijose, kurios buvo organizuojamos tuo metu veikiančiame Socialinės rūpybos profesinių studijų centre. Socialinio darbo praktikos modelis buvo kuriamas ir plėtojamas užsienio dėstytojų ir praktikų, tarp kurių Liucija Valčiukas (Australija), Norma Wasel (JAV). Socialinio darbo praktikos koordinatore ir dėstytoja socialinio darbo magistrantūros programoje ilgus metus dirbo magistrantūros programos absolventė Snieguolė Povilaikaitė-Aleliūnė, įtvirtinusi socialinio darbo praktikos socialinio darbo studijose organizavimo modelį.  

Praktikos dėstytojai David Drucker ir Liucija Valčiukas (1995 metai)

Vėliau, pradėjus vykdyti socialinio darbo bakalauro studijas, socialinio darbo praktika tapo neatskiriama ir šios studijų programos dalimi. Pagrindinių studijų praktikos programos organizavimas bei įgyvendinimas buvo paremtas sukaupta patirtimi ne vienerius metus realizuojant mokomąją praktiką magistrantūros studijose. Nuo 2007 metų socialinio darbo bakalaurų praktikai pradėjo  vadovauti profesionali supervizorė, SDK lektorė dr. Julija Eidukevičiūtė.  

Šiuo metu mokomoji socialinio darbo praktika yra svarbi studijų programos dalis, nes jos metu studentai turi galimybę paskaitų metų įgytas teorines žinias išbandyti ir tikslingai taikyti praktinėje veikloje. Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo programų studentai savo mokomąją socialinio darbo praktiką atlieka įvairiose Kauno miesto bei kitų savivaldybių socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose (NVO) ir viešojo sektoriaus organizacijose. Siekiant  užtikrinti sėkmingą mokomosios praktikos tikslų įgyvendinimą, pasitelkiami ne maži žmogiškieji ištekliai, kuriami ir palaikomi partneryste paremti tarpusavio santykiai su socialiniais partneriais. Vieni iš pirmųjų socialinių partnerių įgyvendinant praktikos tikslus buvo Vaikų gerovės centras „Pastogė“, Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, Lietuvos Caritas, Kauno Caritas, Senamiesčio bei Žaliakalnio vaikų dienos centrai, Kauno T. Masiulio jaunimo mokykla, Kauno kartų namai, Vilijampolės socialinės globos namai ir daugelis kitų įstaigų. Didžiausias praktikos tikslų įgyvendinime įsitraukusių organizacijų skaičius buvo 2011–2012 mokslo metais, tuomet  praktikos procese dalyvavo daugiau kaip 45 organizacijos. Šiuo metu Socialinio darbo katedros studentai praktiką atlieka daugiau kaip aštuoniolikoje socialines paslaugas teikiančių organizacijų. Ilgalaikis bendradarbiavimas su šiomis bei daugeliu kitų Kauno mieste veikiančių organizacijų leido sukurti prasmingas tarpusavio bendravimo tradicijas, kurios sudarė galimybes kartu sėkmingai veikti ir kitose srityse. Socialinio darbo mokomoji praktika – tai dinamiškas, iššūkių pilnas procesas, kuris suteikia galimybę jame dalyvaujantiems žmonėms (studentams, tutoriams, mentoriams ir supervizoriams) nuolat vystyti turimas kompetencijas, įtvirtinti profesinį vaidmenį, formuluoti pokyčius atliepiančius mokymosi siekius. Iki 2021 metų socialinio darbo praktiką koordinavo socialinio darbo magistrė Lina Bartusevičienė. Praktikos organizavimo ir įgyvendinimo klausimams spręsti veikia praktikos grupė, į kurią įeina programoje dirbantys tutoriai, praktikos dėstytojai universitete, praktikai. Socialinio darbo bakalaurams ir magistrantams studijų metu teikiamos grupinės supervizijos.  

Supervizija. Nuo pat socialinio darbo studijų pradžios VDU 1992 metais buvo pradėta plėtoti socialinio darbo supervizija. Pradžioje tai buvo suprantama, kaip socialinio darbo studentų supervizija, jiems atliekant praktiką. Pirmieji supervizoriai buvo socialinio darbo magistrantūros programų absolventai, kurie rinkdavosi į supervizorių susirinkimus ir aptarinėdavo studentų praktikos atvejus. Jų mokytojais buvo Norma Wasel (JAV), Liucija Valčiukas (Australija), vėliau, 1999 metais, Donald E. Maypole, kuris pasidalijo Kadushin’o supervizijos idėjomis su tuo metu programoje dirbusiais dėstytojais ir supervizoriais.  

Vis dėlto  poreikis tobulinti socialinio darbo studentų praktikos superviziją skatino ieškoti būdų, kaip didinti supervizorių kompetenciją. 2001 metais tuo metu socialinio darbo studijų programoje dirbusios dr. Ramunės Jurkuvienės iniciatyva buvo parengtas projektas supervizoriams rengti, kurio finansavimą parėmė Lietuvos Caritas ir Vokietijos Caritas. Miunsterio akademijos (Vokietija) vadovas Bernd Jansen, kartu su kolegomis iš Vokietijos ir Austrijos įgyvendino profesionalių supervizorių rengimo programą, kuri buvo įgyvendinta VDU. Tarp supervizorių rengėjų buvo: Bernd Hoch, dr. Carl-Josef Leffers, prof. dr. Winfried Muench, prof. dr. Wolfgang Weigand, dr. Wolfgang Knopf, Elisabeth Westermann, prof.dr. Jochen Windheuser ir kt. 2004 metais pirmieji supervizoriai baigė šią studijų programą ir įgijo supervizoriaus kvalifikaciją liudijančius diplomus. Didžioji dauguma supervizorių buvo socialinio darbo magistrantūros programos VDU absolventai.  

Pirmoji VDU Teologijos fakulteto supervizorių grupė kartu su programos vadovais, Bernd Jansen ir Bernd Hoch (kairėje). 2004 m. birželis


2003 metais, dar studijuodami supervizorių rengimo programą, supervizoriai įsteigė Lietuvos profesinių santykių konsultantų (Supervizorių) asociaciją. Supervizijos studijas baigė ir Asociacijos nariais yra bent keletas katedroje dirbančių ir dirbusių dėstytojų: doc. dr. R. Naujanienė, prof. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė, dr. Julija Eidukevičiūtė, doc. dr. D. Snieškienė, dr. Lina Danusevičienė ir Lina Bartusevičienė. Nuo pat LPSKA įsikūrimo pradžios iki dabar VDU Socialinio darbo katedra yra viena iš pagrindinių LPSKA partnerių, kartu įgyvendina nemažai  bendrų supervizorių rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir kt. projektų.  

2006 metais VDU kartu su Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija (LPSKA) ir ANSE (Europos nacionalinių supervizorių organizacijų asociacijos) taryba buvo organizuota konferencija „Supervizija ir jos plėtotė Lietuvoje“.   

Akimirkos iš tarptautinės konferencijos „Supervizija ir jos plėtotė Lietuvoje“, VDU Mažoji salė, 2006 m.


2013 metais VDU Socialinio darbo katedra kartu su Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija (LPSKA) organizavo ANSE (Europos nacionalinių supervizorių organizacijų asociacijos) vasaros mokyklą „Pasitikėjimas. Pasitikėjimo kūrimas supervizijoje“. Mokykloje dalyvavo supervizoriai ir koučeriai iš daugiau nei 15 šalių (Olandija, Vokietija, Austrija, Šveicarija, Švedija ir kt.). 

ANSE vasaros mokykla. VDU Mažoji salė, 2013 m.


Tęsdami bendradarbiavimą, 2015 metais SDK ir LPSKA suorganizavo tarptautinį kongresą: „Žmogiškieji fenomenai organizacijoje: Supervizijos įžvalgos.“ Plenarinius pranešimus skaitė supervizoriai iš Vokietijos, Olandijos, Latvijos, dalyvavo ANSE prezidentas Sijtze De Roos.  

Supervizorių rengimo programos vadovas Bernd Jansen (Vokietija) plenarinio pranešimo metu. Supervizijos kongresas: ,,Žmogiškieji fenomenai organizacijoje. Supervizijos įžvalgos“. VDU Socialinių mokslų fakultetas, 2015 m.


Supervizorių rengimo programos vadovas Bernd Jansen (Vokietija) plenarinio pranešimo metu. Supervizijos kongresas: ,,Žmogiškieji fenomenai organizacijoje. Supervizijos įžvalgos“. VDU Socialinių mokslų fakultetas, 2015 m. 

2019 metais VDU Socialinio darbo katedros docentė ir supervizorė dr. Rasa Naujanienė kartu su kolegėmis iš Tarptautinio supervizijos ir koučingo instituto (https://www.isci.ee/) Estijoje Piret Bristol ir Triin Vana bei kolega iš Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos (https://supervizija.lt/) Žilvinu Gailiumi parengė „Profesionalios supervizijos studijų“ neformalią programą, kurią 2022 metais sėkmingai baigė 25 supervizoriai.  

„Profesionalios supervizjos studijų“ pradžios akimirkos, 2019 m. gruodis


Socialinis darbas su grupe. Socialinio darbo katedra turi išskirtinį savo tyrimų ir praktikos lauką – socialinį darbą su grupe. Ši socialinio darbo sritis ypač pradėjo plėtotis katedros darbuotojams įsitraukus į tarptautinį šios srities tinklą. Nuo 2012 metų socialinio darbo katedros dėstytoja dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė įstojo į tarptautinę socialinio darbo su grupėmis asociaciją (IASWG) ir pirmą kartą su moksliniu pranešimu atstovavo Universitetui šios organizacijos simpoziume Niujorke. Nuo 2013 metų į šią organizaciją įstojo ir daugiau katedros dėstytojų. Nuo 2014 m. J. Vyšniauskytė-Rimkienė  tapo IASWG tarybos nare ir kartu su JAV, Kanados, Afrikos, Europos ir kitų šalių mokslininkais ir praktikais gilinosi į socialinio darbo metodo tyrimus ir praktinės veiklos plėtros galimybes. Įvertindama socialinio darbo su grupe metodo Lietuvoje minimalų taikymą bei JAV kolegų paskatinta J. Vyšniauskytė-Rimkienė  2014 metais subūrė Socialinio darbo katedros kolegas ir socialinio darbo praktikus į bendraminčių grupę, kuri tapo oficialiu IASWG padaliniu – Lietuvos skyriumi. Šio skyriaus nariai per kelerius metus nuo 5 narių tapo aktyvia 16 narių grupe. IASWG Lietuvos skyrius vykdė įvairias veiklas: buvo organizuojami įvairūs mokymai socialinio darbo praktikams, vykdomos narių introvizijos, įvairiais būdais vykdoma socialinio darbo su grupe metodo sklaida.  

SDK kolegės dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, dr. Nijolė Liobikienė IASWG konferencijoje. Kanada, Kalgario universitetas, 2014 m.


2015 metų liepos mėnesį IASWG Lietuvos skyriaus nariai įsiteisino ir Lietuvoje įkurdami Nacionalinę socialinio darbo su grupėmis asociaciją (NSDGA). Jos vadove tapo ir iki 2022 metų buvo Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė.  

Socialinio darbo katedros docentė dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė


2015 metų spalio 7–10 dienomis NSDGA nariai kartu su IASWG tarptautine komanda Birštone pirmą kartą  organizavo tarptautinę socialinio darbo su grupėmis stovyklą Europoje. Iki šiol tokio tipo renginys IASWG  buvo organizuojamas tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tarptautinės socialinio darbo su grupėmis stovyklos tema – „Įgalinimas per grupes: gerbiant savo šaknis, puoselėti savo augimą“. Stovykloje dalyvavo arti septyniasdešimties socialinio darbo praktikų, mokslininkų, dėstytojų, studentų iš septynių pasaulio šalių (Lietuvos, JAV, Vokietijos, Olandijos, Nigerijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos). Joje taip pat dalyvavo IASWG prezidentas dr. Greg Tully bei buvęs IASWG vadovas – dr. Steven Kraft. Savo vizitu Lietuvoje organizuojamą tarptautinę stovyklą pagerbė ir jos stovyklos įkūrėja dr. Ann Bergart. Stovyklos metu vyko įvairūs mokymai, praktiniai seminarai ir kitos veiklos, paremtos patirtiniu mokymusi, kurios buvo vertingos tiek pradedantiems specialistams, tiek tiems, kas turėjo daug patirties darbe su grupėmis.  

Akimirkos iš tarptautinės socialinio darbo su grupėmis stovyklos. 2015 m. spalis, Birštonas


Akimirkos iš tarptautinės socialinio darbo su grupėmis stovyklos. 2015 m. spalis, Birštonas


Po kelių metų (2018) NSDGA kartu su VDU vėl inicijavo ir surengė tarptautinę socialinio darbo su grupėmis stovyklą, kurioje dalyvavo socialinio darbo praktikai ir studentai iš Lietuvos, JAV, Izraelio, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos. 

Akimirkos iš tarptautinės socialinio darbo su grupėmis stovyklos (Kauno r.) 2018 m.


Akimirkos iš tarptautinės socialinio darbo su grupėmis stovyklos (Kauno r.) 2018 m.


2016 metais rugsėjo mėn. asociacijos kvietimu trijų dienų praktinį seminarą, kaip dirbti su vaikais, kurių šeimose tėvai turi įvairių priklausomybių, vedė socialinė darbuotoja Tanja Schmitz-Remberg. Kolegė iš Vokietijos pateikė bazinius principus, teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kaip Lietuvos socialiniams darbuotojams dirbti su sertifikuota „Trampolino“ programa.  Tai tyrimais ir gerąja praktine patirtimi paremta grupinio darbo su vaikais programa, plačiai taikoma Vokietijos kolegų, socialinių darbuotojų. Tanja Schmitz-Remberg socialinio darbo praktikams ir studentams taip pat pravedė seminarą, kaip taikyti motyvacinį interviu (MI) dirbant priklausomybių ir kitose srityse. 

Siekiant populiarinti socialinio darbo su grupėmis metodą Lietuvoje nuo 2015 metų kasmet NSDGA inicijavo ir rengė seminarus  „Metodų mugės“. 

Artimi ryšiai ir glaudus bendradarbiavimas su IASWG suteikė galimybes užsienio kolegoms skaityti paskaitas apie grupinio darbo metodo ypatumus socialinio darbo katedros studentams. NSDGA iniciatyva 2015 m. rudens semestre viešą paskaitą socialinio darbo praktikams  „Socialinis darbas su grupe – menas ar mokslas?“ VDU skaitė dr. Steven Kraft (JAV). 2015 metų žiemą seminarą „Mano Idealus „Aš“ grupėje vedė viešnia iš JAV Katie O‘Keefe. 2018 m. paskaitą studentams skaitė daugelio grupinio darbo vadovėlių autorius profesorius emeritas Mark Doel (D. Britanija). 2018 ir 2019 m. katedroje lankėsi viešnia iš Adelphi universiteto (JAV), socialinio darbo profesorė Carol Cohen. Su šio universiteto socialinio darbo mokykla mūsų katedrą sieja ilgametė draugystė, kuri įgalina per metus keletą kartų socialinio darbo katedros MA studijų studentams „Grupinės terapijos“ kurse išklausyti prof. Carol Cohen paskaitą ir dalyvauti seminare su Adelphy universiteto studentais ir praktikais. 

Carol Cohen, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė ir 1 MA kurso studentai (2019)


Buvimas socialinio darbo su grupėmis tarptautinės bendruomenės dalimi įgalino ne tik veikti nacionaliniu lygiu, bet ir intensyviai dalyvauti kitų šalių kolegų renginiuose ir įgyti naujų darbo su grupėmis žinių ir metodų. Socialinio darbo katedros dėstytojai ir studentai kasmet dalyvauja kasmetiniuose Tarptautinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos simpoziumuose, kurie vyksta skirtingose pasaulio šalyse (JAV, Kanadoje). Ne vienerius metus asociacijos nariai vyko į Vokietiją, kur asociacijos padalinys kasmet organizuoja metodinius socialinio darbo su grupėmis seminarus.  

Mokslas ir tyrimai. Nuo pat socialinio darbo studijų pradžios, tyrimai ir mokslinių socialinio darbo žinių kūrimas yra neatsiejama socialinio darbo studijų programose dirbančių dėstytojų darbo dalis. Pirmieji socialinio darbo magistrantūros absolventai, tapę dėstytojais socialinio darbo programose VDU ir kitose aukštosiose mokyklose, pradėjo studijuoti VDU sociologijos ir edukologijos doktorantūrose. Programose dirba šios dėstytojos, socialinio darbo magistrantūros programos absolventės: doc. dr. Violeta Ivanauskienė 2001 metais apgynė daktaro disertaciją tema „Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje“ edukologijos kryptyje, doc. dr. Dalija Snieškienė 2001 metais apgynė disertaciją tema „Vaiko globa šeimoje kaip socialinis veiksmas“ sociologijos kryptyje, dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė 2006 metais apgynė disertaciją tema „Paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje plėtojimas taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį“ edukologijos kryptyje, dr. Teresė Nijolė Liobikienė 2008 metais apgynė disertaciją tema „Nevyriausybinių organizacijų raida Lietuvoje 1989–2002 m.: Katalikiški šeimos centrai“ sociologijos kryptyje, dr. Laura Varžinskienė 2009 metais apgynė disertaciją tema „Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje“ sociologijos kryptyje. SDK dėstytoja Dovilė Daugėlienė 2019 metais apsigynė disertaciją sociologijos mokslo krypties disertaciją tema „Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į savarankišką lėtinių ligų valdymo procesą“ (socialiniai mokslai, sociologija S 005). 

Pažangus žingsnis socialinio darbo, kaip tyrimų ir mokslo srities, plėtojimui buvo žengtas bendradarbiaujant su Laplandijos universiteto (Suomija) Socialinio darbo katedros profesoriais Kyosti Urponen, Simo Koskinen ir Juha Perttula. Nuo 2004 metų šių profesorių iniciatyva buvo organizuojami metodologiniai seminarai socialinio darbo doktorantams, daugiau nei dešimt socialinio darbo magistrų iš VDU ir kitų aukštųjų mokyklų pradėjo studijuoti Laplandijos universiteto doktorantūros programoje.  

Socialinio darbo doktorantūros metodologinis seminaras. Laplandijos universiteto (LU) prof. Simo Koskinen, SDI direktorius kun. A. Jagelavičius, LU prof. Kyosti Urponen ir VDU Mokslo prorektorius prof. dr. L. Pranevičius (žr. iš kairės į dešinę). VDU, 2006 m.


2007 metais Rasa Naujanienė apgynė socialinio darbo daktaro disertaciją Laplandijos universitete („Tapimo klientu socialinis konstravimas gerontologiniame socialiniame darbe“), o jau po metų buvo pasirašytas VDU ir Laplandijos universiteto bendradarbiavimo rengiant doktorantus memorandumas. Įgyvendinus šį memorandumą VDU įvedė paskatinimo sistemą Laplandijos universiteto doktorantūros programoje studijuojantiems socialinio darbo programos dėstytojams. Gedas Malinauskas 2011 metais (tema: „Šis vaikas irgi mano: atipinės senelystės reiškinio analizė naratyviniu požiūriu“), Julija Eidukevičiūtė 2013 metais (tema: „Socialinio darbo su šeimomis praktika besikeičiančios Lietuvos kontekste“) ir Roberta Motiečienė 2020 metais (tema: „Socialinio darbo diskursyvių praktikų su vaiku ir šeima konstravimas Lietuvoje“) metais apgynė socialinio darbo krypties daktaro disertacijas Laplandijos universitete (Suomija).  

Rasos Naujanienės socialinio darbo disertacijos gynimas Laplandijos universitete (Suomija). Disertacijos vadovas prof. Simo Koskinen (dešinėje). 2007 m. gruodžio 14 d.


Akimirkos po Robertos Motiečienės disertacijos gynimo, 2020 m.


SDK profesoriaus dr. J. Ruškaus iniciatyva nuo 2008 m. SDK du kartus per metus leidžia žurnalą „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“. Šio žurnalo paskirtis – kurti akademiškai pagrįstą socialinio darbo profesinį diskursą. Žurnalo misija ir vertybės remiasi Tarptautinės socialinių darbuotojų federacijos socialinio darbo samprata. Socialinis darbas apibūdinamas kaip profesija, skirta skatinti socialinius pokyčius ir spręsti žmonių santykių problemas, be to, įgalinti ir išlaisvinti žmones stiprinant jų gerovę. Žurnalu „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ siekiama stiprinti socialinio darbo profesinį tapatumą, straipsniuose profesionaliai analizuojant socialinio darbo patirtis ir metodus. Žurnalo misija yra ieškoti socialinių problemų sprendimo, siekti suprasti visuomenės įvairovę, analizuoti gerąsias praktikas, pristatyti pokyčių metodus, plėtoti įgalinančios socialinės veiklos idėjas. Taigi,  žurnalas yra nuolat kuriamas socialinio darbo žinių forumas, prisidedantis prie profesijos tapatumo konstravimo bei prie socialinės gerovės kūrimo.  

Žurnalo  „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ viršelis. Leidžiamas nuo 2008 m.


Tyrimų ir studijų projektai. Nuo 2008 metų SDK darbuotojai kaip partneriai dirbo su   Europos Komisijos finansuojamais tarptautiniais projektais: „ChAPAPs“, „SenEmpower“, „SeniorGuides“, „UPCARING“. 2015 metais baigtas įgyvendinti projektas INCLUDE, kurį VDU koordinavo SDK lektorė dr. L.Varžinskienė, dirbo SDK dėstytojai dr. J.Vyšniauskytė-Rimkienė, doc. dr.V. Ivanauskienė. 2011–2012 metais Socialinio darbo katedra įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos finansuotą tyrimo projektą ,,Įgalinimo strategijomis grindžiamo socialinių paslaugų modelio kūrimas Lietuvoje“. Projektą įgyvendino mokslininkų grupė (prof. Natalija Mažeikienė, doc. dr. Rasa Naujanienė, doc. dr. Džiugas Dvarionas, dr. Dainius Žvirdauskas, Roberta Motiečienė), kuriai vadovavo prof. dr. Jonas Ruškus. Tyrimo projektu buvo siekta atskleisti ir pagrįsti inovatyvių socialinio darbo paslaugų modelį Lietuvoje, plėtojant socialiai pažeistų visuomenės grupių įgalinimo strategijas. 

2010–2012 metais doc. dr. R. Naujanienė dirbo tyrėja EK 7 BP projekte (WALQING) („Darbas ir gyvenimo kokybė naujai besivystančiuose darbuose“). Projekto eigoje įgyvendintas tyrimas paslaugų senyvo amžiaus žmonių namuose srityje, parengtos dvi tarptautinės publikacijos, išleista monografija. 2010–2012 metais doc. dr. R. Naujanienė dirbo tyrėja projekte PROGRESS. „Priėjimo prie bendruomeninių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms gerinimas“.  

SDK dėstytojos doc. dr. R. Naujanienė, L. Bartusevičienė, D. Jankūnaitė su senjorų vadovais. VDU Socialinio darbo skaitykla, 2011 m.


2011–2013 metais socialinio darbo magistrantūros dėstytojai dalyvavo projekte „Psichologijos ir socialinio darbo studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete“. Šio projekto eigoje atnaujinta Socialinio darbo magistrantūros programa, orientuojant programą į studijų rezultatus bei atsižvelgiant į Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą bei Bolonijos proceso nuostatas. Atnaujinant programas akcentuotas dėstytojų kompetentingumas tarptautiniu lygmeniu ir orientuotasi į daugiakryptį žinių plėtojimą. Programos dėstytojai dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir stažuotėse JAV, Suomijoje, Anglijoje ir kt. Įgyvendinant šį projektą 2012 metais SDK dėstytojai prof. dr. J. Ruškus, prof. dr. N. Mažeikienė, doc. dr. R.Naujanienė, doc. dr. D. Snieškienė dalyvavo Pasaulinėje socialinio darbo konferencijoje „Socialinis darbas ir socialinė raida: veiksmai ir poveikis“, vykusioje Stokholme, kur skaitė pranešimus. Užmegztas ir plėtojamas bendradarbiavimas su Vermonto universiteto profesoriaus Stanley Witkin koordinuojamu globaliu konstrukcionistinio socialinio darbo tyrėjų ir praktikų tinklu. Projekto eigoje buvo parengtos metodinės priemonės ir paskaitų santraukų konspektai lietuvių ir anglų kalbomis bendradarbiaujant su užsienio ekspertais. Projekto įgyvendinimas sustiprino socialinio darbo magistrantūros tarptautiškumą ir žinomumą. Nuo 2011 metų socialinio darbo magistrantūros studijų programą renkasi ne tik Lietuviai studentai, bet ir tarptautiniai studentai iš JAV, Kinijos, Kazachstano, Rusijos, Azerbaidžano, Vokietijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Nigerijos, Turkijos.  

2013–2014 metais SDK dėstytojai kartu su partneriais iš LSMU įgyvendino LMT projektą „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos šeimose“. Projekte dirbo SDK tyrėjai: dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, dr. Laura Varžinskienė, Roberta Motiečienė, Lina Bartusevičienė, dr. Gedas Malinauskas.  

SDK dėstytoja dr. Laura Varžinskienė, Roberta Motiečienė ir Sondra Sapiegienė (iš dešinės į kairę) konferencijoje „Tarpsektorinis bendradarbiavimas pirminėje sveikatos priežiūroje sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas“. VDU Mažoji salė, 2013 m.


2013–2014 metais SDK doc. dr. D. Snieškienė įgyvendino Europos ekonominės erdvės fondo finansuotą tyrimo projektą  „Tvarus perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų alternatyvų“. Lietuvos SOS vaikų kaimo asociacija buvo šio projekto koordinatoriai. 2014 metais SDK doc. dr. D. Snieškienė dirbo tyrėja PESSIS 2: „Socialinių paslaugų organizacijų darbuotojų skatinimas socialiniam dialogui“. Projekto koordinatorius PSIRU / Grinvičo universitetas (JK). Palyginamajame tyrime dalyvavo 17 užsienio šalių (JK, Lietuva, Lenkija, Bulgarija, Olandija, Vokietija ir kt.).  

2013–2015 metais SDK įgyvendino Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektą:Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“. Projekto vadovė – Rasa Naujanienė, tyrėjai SDK: Jonas Ruškus, Natalija Mažeikienė, Laura Varžinskienė, Roberta Motiečienė. Projektas įgyvendintas kartu su kolegomis iš Teorinės ir Bendrosios psichologijos katedrų.  

Nuo 2014 metų SDK prof. dr. N. Mažeikienė dalyvauja Erasmus+ projekte apie inovatyvaus metodo – Mokymosi tarnaujant bendruomenei (Service learning) diegimą aukštajame moksle. Šis metodas VDU yra išbandomas SDK socialinio darbo studijų programose. Nuo 2015 metų SDK prof. dr. N. Mažeikienė dalyvauja ERASMUS+ projekte apie socialinio darbo studijų inovacijas, taikant skaitmeninius istorijų pasakojimus („Digital storytelling“), kaip atviruosius mokymosi išteklius, rengiant socialinio darbo specialistus. 2015 metais SDK prof. dr. Natalija Mažeikienė pradėjo koordinuoti Europos Sąjungos Erasmus+ „Capacity Building in Higher Education“ programos projektą „Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt)“, skirtą lyčių studijoms (gender studies) magistrantūros programose. Projekto trukmė – 3 metai. Projekto konsorciumą sudaro partneriai ne tik iš skirtingų Europos šalių, bet ir kontinentų. Be Vytauto Didžiojo universiteto, projekte dalyvauja universitetai iš Vengrijos, Graikijos, Maroko, Tuniso, Ukrainos.  

SDK tyrėja doc. dr. R. Naujanienė 2013–2016 m. įgyvendino palyginamąjį tarptautinį tyrimą: „Šeimos kompleksiškumas ir socialinis darbas skirtinguose gerovės režimuose“, finansuojamą NORFACE Welfare State Futures. Tyrime dalyvavo mokslininkai iš 8 šalių (Švedijos, Norvegijos, JK, Airijos, Lietuvos, Bulgarijos, Čilės ir Meksikos).  

2017–2021 metais Socialinio darbo katedros profesorė Natalija Mažeikienė vadovavo sumaniosios specializacijos programos MTEP projektui  „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos“ (EDUATOM). Projekto metu buvo plėtojamas edukacinis turizmas Lietuvoje, pasirinkus atominio turzmo maršruto kūrimo atvejį, kaip Visagino vietos bendruomenės įgalinimo priemonę.  

2018–2022 metais Socialinio darbo katedros profesorė Natalija Mažeikienė buvo   VU tyrėja COST programos projekte Action CA17114  „Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth”. Tyrėjų tinklaveikos projektas skirtas jaunimo atskirčiai mažinti.  

2018–2021 metais Socialinio darbo katedros profesorė Natalija Mažeikienė buvo institucinė koordinatorė įgyvedinant ERASMUS+ Knowledge Alliances projektą  „Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (RURASL)“.  Projektas No 599382-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-KA skirtas diegti ir plėtoti mokymąsi tarnaujant bendruomenei (service learning), siekiant plėtoti bendradarbiavimą tarp universiteto ir kaimo bendruomenių.   

2019–2023 metais Socialinio darbo katedros profesorė Natalija Mažeikienė įgyvendina HORIZONTO programos (H2020-SwafS-2018-1) projektą  „Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)“. Projektas skirtas įgyvendinti institucines lyčių lygybės politikos priemones VDU ir Lietuvos aukštajame moksle.  

2019–2021 metais Socialinio darbo katedros dėstytojai įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių finansuotą projektą „Sisteminio vaiko gerovės modelio projektavimas einant nuo vaiko apsaugos link psichosocialinės paramos šeimai plėtojimo“, kurio metu buvo atliktas tyrimas, organizuoti tarptautiniai mokslo renginiai, parengtos mosklo publikacijos, tarp  jų ir monografija ,,Vaiko ir šeimos gerovė: Problemos apibrėžtys, intervencijos ir valstybės vaidmuo“.

2015–2016 metais kartu su kolegomis iš Jungtinės karalystės, Italijos, Bulgarijos, Suomijos buvo įgyvendintas ERASMUS+ projektas  „Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare“ (Digital Bridges). Sukurtas simuliacinis  žaidimas, naudojamas studijų procese.  

2014–2017 metais įgyvendintas ERASMUS+  projektas ,,Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe“ (2014- 1-ES01-KA203-004798). Projektas skirtas diegti ir plėtoti Mokymąsi tarnaujant bendruomenei (service learning) ir pilietiškumą. Projektui vadovavo ekspertė ir tyrėja Socialinio darbo katedros profesorė dr. Natalija Mažeikienė.  

2015–2017 metais įgyvendintas ERASMUS+  projektas  „Narrative educational resources for socio professional inclusion“ (NARSPI) 15PA0004 (2015-1-BE01-KA204-013206). Projektas skirtas skaitmeninio pasakojimo (Digital Storytelling (DST) taikymui socialinio darbo srityje su atskirties grupėmis. Projekto institucinė koordinatorė ir tyrėja Socialinio darbo katedros profesorė dr. Natalija Mažeikienė. 

2015–2018 metais Socialinio darbo katedros profesorė dr. Natalija Mažeikienė vadovavo tarptautiniam konsorciumui ir koordinavo ERASMUS+ projektą ,,Key Action 2: Capacity Building in Higher Education“, projektas  „Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt)“. Projektas skirtas tobulinti lyčių studijas Maroko, Tuniso ir Ukrainos aukštajame moksle.  

2018–2020 metais kartu su partneriais iš Austrijos, Vokietijos, Italijos ir Nyderlandų įgyvendintas ERASMUS+ projektas ,,(in)VISIBLE TALENTS: Encouraging and recognising the contributions of people 80+“. Projekto metu sukurti produktai skirti skatinti vyresnio amžiaus žmonių talentus  ir didinti jų matomumą.   

2019–2021 metais SDK tyrėjai kartu su partneriais iš Vokietijos, Italijos, Nyderlandų įgyvendino ERASMUS+ ,,Gaming for Mutual Learning in Elder Care. GAMLEC“, kurio metu buvo sukurtas stalo žaidimas apie vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo globos namuose kokybę. Šis žaidimas plačiai paplito Lietuvos socialinėse įstaigose ir naudojamas Socialinio darbo studijas rengiančiose aukštosiose mokyklose.  

Žaidimo GAMLEC vizualizacija


  

Kitos konferencijos ir renginiai. 2012 m. kovo 27 d. vyko konferencija, skirta pasaulinei socialinio darbo dienai paminėti, „Socialinis darbas darniai ateičiai“. Konferenciją organizavo Kauno miesto savivaldybė ir Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra. Dalyviai atvyko iš daugiau nei 15 užsienio šalių (JAV, Švedijos, Vokietijos, Rumunijos, Norvegijos ir kt.). 

Profesoriai iš JAV R. Constable ir D. Harison konferencijos „Socialinis darbas darniai ateičiai“ metu, VDU Mažoji salė, 2012 m.


Konferencijos ir mokslo renginiai 

Socialinio darbo katedra yra aktyvi mokslinių ir praktinių renginių organizatorė ir įgyvendintoja. 2012 ir 2014 metais SDK dėstytojai, kartu su partneriais iš Norvegijos, Švedijos ir Latvijos įgyvendino dvi tarptautines intensyvias ERASMUS  mokymosi programas („Savivalda Baltijos šalių regione. Dabartiniai iššūkiai ir sprendimai“ ir „Žmogaus teisės, visuomenės sveikata ir socialinės paslaugos Pabaltijo šalių vietos savivaldose“.  

2014 metais SDK prof. dr. Nijolė Večkienė su kolegomis ir partneriais iš užsienio organizavo tarptautinę konferenciją „Socialinio darbo ekonomizavimas: skirtingi požiūriai atliepiant iššūkius“.  

2015 metais SDK kartu su Kauno savivaldybe organizavo tarptautinę konferenciją: „KARTU PRIEŠ SMURTĄ. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdant smurto prieš vaikus prevenciją“.  

2019 metais organizuota ir įgyvendinta kartu su VDU Psichologijos katedra, Kauno trečiojo amžiaus universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Kauno kolegija Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Ori senatvė – mitas ar realybė? Fiziniai, psichologiniai ir socialiniai senėjimo aspektai“.  

2021 metais buvo suorganizuota tarptautinė konferencija „Socialinis darbas vaiko ir šeimos gerovės srityje iš vaiko teisių perspektyvos“ (nuotoliniu būdu), kurioje dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės ir kt.  

2022 metais buvo suorganizuotos ir įgyvendintos kartu su partneriais net kelios moslinės-praktinės konferencijos:  „Vaiko ir šeimos gerovės Lietuvoje įgyvendinimas: politika, teorija ir praktika“ (Jonava), „Socialinio darbo patirtys ir pokyčiai: kalba Marijampolės regionas“ (Marijampolė), „Gerosios socialinio darbo praktikos smurto artimoje aplinkoje atvejais“ (Šakiai).  

Kiekvienais metais nuo 2016 metų kovo mėnesį Socialinio darbo katedra kartu parneriais iš Lietuvos ir užsienio organizuoja diskusijų forumus, skirtus paminėti Pasaulinę socialinio darbo dieną. 2016 metais organizuoto diskusijų forumo tema – „Visuomenės, kai gerbiamas visų žmonių orumas ir teisės“; 2017 metų tema – „Socialinis darbas ir bendruomenės tvarumas“; 2018 metais pasirinkta tema – „Lietuvos socialinės reformos – iššūkiai bendruomenėms“; 2019 metų tema – „Socialinis darbas – žmonių tarpusavio santykių profesija“; 2020 metų forumo tema – „Žmonių tarpusavio santykių svarbos skatinimas“. 2021 metais organizuoto forumo tema – „Socialinis darbas pandemijos metu: aš esu, nes esame mes“. 2022 metais kartu su kolegomis iš Ashkelon universitetinio koledžo  Socialinio darbo fakulteto  buvo surengtas  nuotolinis forumas tema:  „Tarptautinio socialinio darbo intervencijos ir augimo modelis karo traumų atvejais“.  

VDU tarptautinės savaitės dalyvės Ashkelono universitetinio koledžo Socialinio darbo fakulteto dekanė Shir Daphna-Tekoah ir dėstytoja Anat Shalev ir Valstybinio Ivano Javakhishvilio Tbilisio universiteto profesorė Nino Shatberashvili su SMF dekane Aurelija Stelmokiene, Socialinio darbo katedros vedėja Rasa Naujaniene ir socialinio darbo magistrantais, 2022 m. gegužė


 

Socialinio darbo katedros dėstytojos Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Rasa Naujanienė, Julija Eidukevičiūtė ir Natalija Mažeikienė kartu su kolegėmis iš VDU Švietimo akademijos, 2021 m. rugsėjo 1 d.


Socialinio darbo katedros dėstytojai, 2022 m. birželis


Socialinio darbo kompetencijų centras

Dr. Roberta Motiečienė, SDKC vadovė nuo 2015 iki 2017 metų


1992 m. Lietuvos Caritas ir Amerikos vyskupų konferencijos pastangomis įkurtas Socialinės rūpybos profesinių studijų centras, kuriame pradėta vykdyti pirmoji Lietuvos socialinio darbo magistrantūros studijų programa. Programos akademinius reikalus tvarkė Loyolos universiteto Čikagoje prof. Robert Constable ir Ilinojaus universiteto prof. Regina Kulys. Socialinės rūpybos profesinių studijų centras vykdė ne tik socialinio darbo magistrantūros studijų programą, bet ir parengė 4 modulių kvalifikacijos kursų programą (socialinio darbo pagrindai, vertybės ir etika, socialinė politika bei specializacija tam tikroje socialinio darbo srityje). VDU SRPSC organizuojami kvalifikacijos kursai tapo itin populiarūs visoje Lietuvoje. Kursų programa buvo įvertinta ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Buvo nutarta iš dalies finansuoti parengtą kvalifikacijos kursų 4 modulių programą kiekvienam besimokančiajam.

Kvalifikacinių mokymų pirmąja koordinatore tapo Brigita Kimbrienė, kurią į šias pareigas pakvietė tuo metu SRPSC centrui vadovavęs monsinjoras A. Jagelavičius ir direktoriaus pavaduotoja prof.  N. P. Večkienė.

Akimirkos iš pirmųjų kvalifikacijos kursų baigimo:

Pirmųjų kvalifikacijos kursų dėstytojai ir dalyviai

Pažymėjimų teikimas pirmiesiems kvalifikacijos kursų dalyviams. Pažymėjimus teikė iš kairės: VDU rektorius V. Kaminskas, Kauno meras K. Starkevičius, B. Kimbrienė


2002 m. SRPSC reorganizuotas į Socialinio darbo institutą. Jo struktūrą sudarė: Socialinio darbo katedra, Socialinės integracijos centras, Socialinės rūpybos studijų centras. Kvalifikacinius mokymus organizavo Socialinės rūpybos studijų centras, kurio vadove tapo doc. dr. Violeta Ivanauskienė. Į kvalifikacijos kursų koordinatorės pareigas buvo priimta dr. Laura Varžinskienė. Centrui vadovaujant doc. dr. Violetai Ivanauskienei toliau buvo tęsiami ir intensyviai organizuojami mokymai visoje Lietuvoje.  Toliau buvo tęsiami Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinti kvalifikaciniai mokymo kursai socialiniams darbuotojams praktikams. Juose dalyvavo ir kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus gavo net 454 dalyviai. Taip pat buvo organizuoti mokymai Rukloje, tema „Socialinio darbo su imigrantais-pabėgėliais ypatumai“, Telšiuose, tema „Priklausomybių prevencija, dirbant su paaugliais ir jų tėvais bendrojo lavinimo mokyklose“, Rumšiškėse, tema „Mokinių psichosocialiniai ypatumai“, Marijampolėje, tema „Žalingi įpročiai paauglystėje. Kaip su jais kovoti?“, „Socialinė pagalba probleminio elgesio vaikui ir jo šeimai“.

Nuo 2006 metų Socialinės rūpybos studijų centrui vadovavo dr. Laura Varžinskienė. 2006 metais SRSC vykdyta ekspertinė / konsultacinė veikla, organizuojant praktikų, dirbančių socialinio darbo srityje, mokymus. Organizuojant mokymus glaudžiai bendradarbiauta su Socialinio darbo katedros dėstytojais ir VDU socialinio darbo studijų programų absolventais, dirbančiais įvairiose socialinių paslaugų įstaigose. Socialinės rūpybos studijų centras organizavo daugybę socialinių darbuotojų- praktikų mokymų ir socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, kurie buvo vesti Širvintose, Kaune, Kazlų Rūdoje, Marijampolėje. 2008 m. gegužės 8 d. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo pateiktos 6 socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos („Socialinis darbas su ŽIV infekuotais ar sergančiais AIDS asmenimis ir jų šeimų nariais“, „Socialinė ir psichologinė pagalba emigravusių į užsienį asmenų vaikams“, „Konfliktų sprendimas socialiniame darbe“, „Psichologinis socialinį darbą dirbančiųjų pasirengimas darbui su globos netekusiais vaikais“, „Socialinis darbas su priklausomybės liga sergančiu asmeniu bei jo šeima“ ir „Žinių bei įgūdžių perdavimo metodai ir patirtis“). 2008 m. liepos 10–11 d. organizuoti APPLE bendrijos kartu su SRSC, taip pat VDU Psichologijos klinika ir Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija mokymai, kuriuos vedė aukštos kvalifikacijos lektoriai iš JAV: Dr. Jack Richman, Dr. Kim Strom-Gottfried, Dr. Katherine M. Dunlap, Dr. Lawrence B. Rosenfeld, Ms. Joanne Caye mokymai. Išduoti 105 pažymėjimai.  2008 m. rugsėjo – spalio mėnesiais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoti  kvalifikacijos tobulinimo paslaugų organizavimo mokymai Vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) specialistams. Iš viso mokymuose dalyvavo 117 specialistų iš Vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių), seniūnijų, socialinių paslaugų centrų (paramos šeimai tarnybų), mokyklų, komisariatų prevencijos skyrių, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2008 m. lapkričio mėnesį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoti mokymai kvalifikacijos tobulinimo paslaugų organizavimo darbuotojams, vykdantiems asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, parengimą ir įvertinimą. Iš viso mokymuose dalyvavo ir pažymėjimus gavo 49 specialistai.

Pakvietus dr. Laurą Varžinskienę prisiminti vadovavimo centrui laikotarpį ir jame vykusius ryškiausius įvykius, vadovė teigė:

 Centre pradėjau dirbti nuo 2002 metų. Tuo metu centrui vadovavo dr. Violeta Ivanauskienė, o aš buvau įdarbinta kvalifikacinių kursų koordinatore. Socialinio darbo kompetencijų centro vadove tapau nuo 2006 ir vadovavau centrui iki 2013 m. 2009 metais sujungus Socialinės rūpybos studijų centrą ir Socialinės integracijos centrus buvo įkurtas Socialinio darbo kompetencijų centras. 2009 m. Socialinio darbo kompetencijų centro iniciatyva buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VDU ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. SDKC iniciatyva buvo išleistas Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas, pagal kurį visos universitete parengtos mokymų programos socialiniams darbuotojams buvo užskaitomos kaip reikšmingas kvalifikacijos kėlimas. SDKC bendradarbiaujant su APPLE bendrija buvo organizuoti kasmetiniai mokymai socialiniams darbuotojams praktikams ir kitiems specialistams, kuriuos vedė lektoriai iš skirtingų JAV universitetų ir kitų institucijų.  Per šiuos metus SDKC tapo žinomas tarp socialinio darbo praktikų, kaip kompetencijos kėlimo ir kvalifikacijos tobulinimo centras, galintis pasiūlyti aukštos kvalifikacijos ir kokybės mokymų paslaugas, atsižvelgiant į konkrečios įstaigos darbo specifiką ir poreikius. Centro darbuotojai aktyviai dalyvavo socialinės politikos, susijusios su socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, formavime. Per 9 metus buvo apmokyta daugiau nei 2500 socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, įvykdyta eilė nacionalinių ir tarptautinių projektų.

2009 metais sujungus Socialinės rūpybos studijų centrą ir Socialinės integracijos centrą buvo įkurtas Socialinio darbo kompetencijų centras, kaip atskiras padalinys. Socialinio darbo kompetencijų centrui, dr. Laurai Varžinskienei esant vaiko priežiūros atostogose, vadovavo dr. Džiugas Dvarionas. SDKC vadovaujant dr. Džiugui Dvarionui, toliau buvo tęsiamos pradėtos veiklos. Veikiant kartu su SDK dėstytojais, organizuoti mokymui ir inicijuoti nauji projektai, tyrimai. 2009 metais buvo įgyvendintas projektas „Socialinių įstaigų darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas“, bendradarbiaujant kartu su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. SDK dėstytojai vedė mokymus skirtinguose Lietuvos miestuose. Mokymų temos: „Socialinis darbas su proto, psichikos ir / arba kompleksinę fizinę negalią turinčiais vaikais“ (lektoriai: Gedas Malinauskas, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė), „Socialinis darbas su specialiųjų poreikių vaikais ir šeima (Bazinės kompetencijos)“ (lektoriai: Violeta Ivanauskienė, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Dalija Snieškienė), „Socialinis darbas su specialiųjų poreikių vaiku ir šeima“ (lektoriai: Nijolė Liobikienė, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė) ir „Socialinio darbo su specialiųjų poreikių vaiku ir šeima organizavimas“ (lektoriai: Džiugas Dvarionas, Jorūnė Vyšniauskytė- Rimkienė).

Nuo 2013 metų SDKC vadovavo Žaneta Šerkšnienė. Tais pačiais metais VDU, atstovaujama SDK ir SDKC, pasirašė jungtinės veiklos sutartį  su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, VšĮ Pal. J. Matulaičio socialiniu centru, VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centru, Lietuvos Caritu ir Vytauto Didžiojo universitetu, pagal kurią susitarta įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuotą projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“. Šio projekto metu buvo vedami mokymai visoje Lietuvoje. Mokymus vedė Socialinio darbo katedros dėstytojai: doc. dr. Rasa Naujanienė, doc. dr. Violeta Ivanauskienė, dr. Nijolė Liobikienė, dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Dovilė Jankūnaitė ir Žaneta Šerkšnienė. Žanetos pradėtus SDKC veiklų koordinavimo darbus tęsė Ramunė Makštutytė.

Nuo 2015 gruodžio 1 d. Socialinio darbo kompetencijų centrui vadovauja Roberta Motiečienė. SDKC įgyvendino ir organizavo mokymus socialinio darbo praktikams, studentams, kitų sričių specialistams. SDKC centre mokymus veda Socialinio darbo katedros lektoriai.  Dėl pakitusių socialinių problemų pasikeitus ir poreikiams, buvo kuriamos naujos kvalifikacijos kėlimo programos socialinių, globos įstaigų vadovams ir darbuotojams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta 16 kvalifikacijos kėlimo programų.

Mokymų „Vaikų globos sistemos ir sprendimai socialiniame darbe“ dalyviai


Socialinio darbo kompetencijų centro veiklos ateities planai  – aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant naujas kvalifikacijos programas,  didinti Socialinio darbo kompetencijų centro žinomumą Lietuvoje, inicijuoti ir vykdyti tyrimų, mokymų, profesinių santykių konsultavimo ir socialinių paslaugų plėtros projektus. Plėtoti ir vystyti taikomuosius ir mokslinius socialinio darbo tyrimus (stiprinant socialinio darbo tapatumą; gilinantis į kokybinio tyrimo metodologiją; taikant kiekybinio tyrimo metodus; konsultuojant VDU ir kitų organizacijų tyrėjus socialinio darbo tyrimų klausimais; siejant savo atliekamus mokslinius tyrimus su Universitete vykdoma studijų veikla. Siekiama plėtoti socialinio darbo mokymus ir konsultavimą: vystant socialinių darbuotojų praktikų profesines kompetencijas; rengiant socialinio darbo metodinę medžiagą. Taip pat siekiama teikti profesinių santykių konsultavimo paslaugas organizacijoms ir jų darbuotojams pasiūlant individualią, grupinę ar komandos supervizijas, kurias teikia profesionalūs supervizoriai. SDKC yra atviras bendradarbiauti su kitomis panašia mokymų ir moksline veikla užsiimančiomis organizacijomis.

STUDENTAI IR ABSOLVENTAI

Socialinio darbo magistrantūros ir bakalauro programų absolventai dirba įvairiausiuose socialinio darbo praktikos laukuose. Jie dirba socialinių paslaugų įstaigų vadovais, įstaigų socialinių paslaugų ar socialinio darbo ir kitų skyrių vadovais, vyr. socialiniais darbuotojais, vaiko gerovės srities socialiniais darbuotojais, gerontologijos, psichinės sveikatos,  darbo su jaunimu, darbo su prekybos žmonėmis aukomis, darbo su išėjusiais iš įkalinimo įstaigų ir kitose srityse. Absolventai dirba tiek savivaldybių biudžetinėse įstaigose, tiek valstybinėse įstaigose.

VDU socialinio darbo programų absolventai dėsto socialinio darbo ir kitose studijų programose kituose Lietuvos  universitetuose ir kolegijose. Absolventai dirba Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose, kaip antai: Vilkaviškyje, Plungėje, Joniškyje,, Marijampolėje ir kt.

Rašydami apie absolventus neminime nė vienos pavardės, nes visų išvardinti neįmanoma, o paminėjus keletą, liks daugybė nepaminėtų. Vis dėlto, ši gausybė absolventų yra mūsų programos partneriai, kolegos ir bendražygiai. Būtent programos absolventai priima Socialinio darbo katedros studentus į praktiką, suteikia jiems būtinas konsultacijas praktikos metu, bendradarbiauja tiek studentų, tiek tyrėjų vykdomuose tyrimuose, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir kartu švenčia socialinio darbo profesijai svarbias šventes. Nuo 2008 metų SDK darbuotojai bendradarbiaudami su socialinio darbo studentų klubu  „Vesta“ rengia Socialinio darbo absolventų šventes, kurios vyksta kiekvienų metų lapkričio mėnesį.

Socialinio darbo bakalauro ir magistro programų absolventų vakaro akimirkos. 2013 m. SDK dėstotoja dr. Nijolė Liobikienė, „Šeimos centro“ dir. pavad. Giedrė Aukščiūnienė, SDK doc. dr. Violeta Ivanauskienė


 

Socialinio darbo bakalauro ir magistro programų absolventų vakaro akimirkos, 2015 m.


Akimirkos iš 2022 metais organizuoto absolventų susitikimo


„Vesta“ klubo pirmasis logotipas, 2010–2015 m.

Vytauto Didžiojo universitete visada aktyviai veikė socialinio darbo programos studentai, savo kūrybingumu ir novatoriškais sumanymais stebinę bendruomenę. Kad būtų lengviau imtis iniciatyvos ir suburti bendruomenę bendrai veiklai, 2010 m. įsikūrė socialinio dabo studentų klubas „Vesta“. Ši mintis kilo 2010 m. socialinio darbo bakalaurėms Nataljai Gončarovai ir Eglei Daučytei. Prie socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ įkūrimo prisidėjo Lina Šilkaitytė, Eglė Misevičiūtė, Justina Suchankaitė.   Dėstytojai Violetai Ivanauskienei padedant buvo sukurti klubo įstatai. Pavadinimas „Vesta“, pasirinktas, kadangi romėnų mitologijoje simbolizuoja namų, šeimos ir miesto bendruomenės deivę. Sukurtas pirmasis logotipas, kuriame buvo pavaizduotas medis, simbolizuojantis savotišką augimą, veržlumą bei aktyvumą.

Natalja Gončarova socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ viena iš steigėjų savo disertacijos VDU gynimo metu, 2022 m.


Į socialinio darbo studentų klubą „Vesta“ buvo įtraukti ne tik socialinio darbo, bet ir kitų studijų krypčių studentai. Žiemos periodu buvo organizuojamos akcijos „Sušildyk“. Buvo renkamos pirštinės, šalikai ir kepurės benamystę išgyvenantiems žmonės, vėliau šie rūbeliai būdavo dalinami „Caritas“ labdaros valgykloje. Organizuodavome socialinio darbo dienos paminėjimus, į svečius kviesdavome įvairių socialinio darbo krypčių specialistus, glaudžiai bendradarbiaudavome su Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos (dabar VDU „Atžalyno“ progimnazija) moksleivių klubu SoPa, rengdavome filmų peržiūras ir diskusijas, į kurias siekdavome sukviesti kuo didesnę VDU bendruomenę.

Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ tikslai – skatinti VDU socialinio darbo studentų aktyvumą, ugdyti jų profesinę ir asmeninę savimonę, inicijuoti aktyvesnį socialinio darbo studentų bendravimą ir bendradarbiavimą su VDU bendruomene, socialinio darbo specialistais, praktikais, studijų programų absolventais. Taip pat kurti sąlygas socialinio darbo studentams keistis profesine patirtimi ir ją turtinti, diskutuoti aktualiais klausimais ir įvairiapusiškai ruoštis dirbti pagal specialybę ir ne tik. Veiklos kryptys: konferencijų, seminarų, diskusijų, pažintinių mokymo kursų organizavimas. Informacijos apie kitų valstybių socialinį, ekonominį, teisinį ir kultūrinį gyvenimą bei jaunimo padėtį jose kaupimas ir platinimas bei kita veikla.

Vytauto Didžiojo universitete jau kelerius metus organizuojami įvairūs renginiai, pirmenantys bendruomenei apie socialinio darbo specialistus. Socialinio darbo studentų klubas „Vesta“ 2010 m. rugsėjo 27- ąją ėmėsi iniciatyvos ir suorganizavo bendruomenei visą dieną trukusius renginius.

Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ nariai mini Lietuvos socialinių darbuotojų dieną. 2010 m.


Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ nariai mini Lietuvos socialinių darbuotojų dieną 2013 m.


Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ nariai mini Lietuvos socialinių darbuotojų dieną. 2010 m. ir 2013 m.

2015 m. sausio 13 d. visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta naujoji valdyba: pirmininkė Ingrida Raščiuvienė ir 9 žmonių Taryba (Dovilė Jankūnaitė, Giedrius Kiuberis, Ieva Baliuckaitė, Indrė Mikuckytė, Gintarė Prieskienytė, Andrius Raščius,  Egidija Šulcaitė, Adomas Kriaučiūnas ir Ingrida Raščiuvienė).

2015 m. Socialinio darbo studentų klubas „Vesta“ vykdė projektą „Socialinė pagalba VDU studentams“, kuris buvo finansuojamas iš VDU paramos organizacijoms lėšų. Šis naujas, inovatyvus projektas skirtas suteikti socialinę pagalbą savo bendraamžiams tam tikrose, apibrėžtose gyvenimo situacijose. Pasitelkę gerąją kolegų iš JAV patirtį, VDU socialinio darbo katedros dėstytojai parengė metodiką ir ja remdamiesi apmokė savanorių konsultantų grupę, kurie kiekvieną savaitę konsultavo savo bendraamžius tiesioginio susitikimo metu.

Projekto „Socialinė pagalba VDU studentams“ mokymų akimirka, 2015 m.


Projekto „Socialinė pagalba VDU studentams“ uždarymo vakaras, 2015 m.


Ingrida Raščiuvienė, Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ pirmininkė nuo 2015  iki 2017 m.


Socialinio darbo studentų klube „Vesta“ šiuo metu yra dvidešimt narių. Klubas kiekvienais metais plečia savo veiklą. Visi studentai yra kupini idėjų, kurias stengiasi įgyvendinti realizuojant klubo viziją. Optimistiškai nusiteikę studentai žvelgia į darbus su šypsena ir noru tobulėti bei perteikia savo turimas idėjas universiteto erdvėse. Aktyviausi klubo nariai realizuoja save praktikoje, kurią susikuria dalyvaudami klubo veikloje, vykdomuose projektuose, konferencijose ir kita.

 

 

 

 

 

Socialinio darbo studentų klubas „Vesta“ organizuoja tradicija tapusius renginius: „Pyragų diena“ ir Pasaulinę Socialinio darbo dieną.

Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ nariai minėjo Pasaulinę socialinio darbo dieną, 2015 m.


Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ nariai minėjo Pasaulinę socialinio darbo dieną, 2015 m.

Socialinio darbo studentų klubas „Vesta“ vykdo įvairias veiklas, organizuoja renginius, gerumo ir prevencines akcijas, diskusijas.

Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ nariai prisijungė prie Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“, 2015 m.


Socialinio darbo studentų klubas „Vesta“ organizavo prie Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“, 2015 m. diskusiją „Smurtautojo

Socialinio darbo studentų klube „Vesta“ šiuo metu yra dvidešimt narių. Klubas kiekvienais metais plečia savo veiklą. Visi studentai yra kupini idėjų, kurias stengiasi įgyvendinti realizuojant klubo viziją. Optimistiškai nusiteikę studentai žvelgia į darbus su šypsena ir noru tobulėti bei perteikia savo turimas idėjas universiteto erdvėse. Aktyviausi klubo nariai realizuoja save praktikoje, kurią susikuria dalyvaudami klubo veikloje, vykdomuose projektuose, konferencijose ir kita.

„Kad pasiektumeįspūdingų dalykų, privalome ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti…“ (Anatole)

Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas

Programos pristatymas ​

Jeigu nori tapti žmonėms pagalbą teikiančios profesijos specialistu, esi veržlus, smalsus, priimantis iššūkius, kritiškai mąstantis ir pilietiškas žmogus, mėgsti bendrauti, nori pažinti save ir veikti nenuspėjamose situacijose, šios studijos kaip tik TAU. 

„Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas“ yra vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje, apjungianti naujausias socialinio darbo ir kitų mokslų disciplinų žinias, konsultavimo metodus ir praktikas. Studijų metu ugdomi psichosocialinės pagalbos asmenims, jų grupėms ir šeimoms gebėjimai kartu su profesionaliu supratimu apie pagalbos teikimo organizacinius, teisinius, politinius ir ekonominius kontekstus dėl esminių socialinio darbo principų – žmogaus teisių ir socialinio teisingumo – įgyvendinimo. 

Studijų metais praktika atliekama pasirinktose viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose. Praktiniai socialinio darbo ir psichosocialinio konsultavimo įgūdžiai ugdomi „Socialinių įgūdžių ugdymo metodų“, „Alternatyvių socialinio darbo konsultavimo metodų“, „Motyvacinio interviu praktikumo“ ir kt. praktiniuose kursuose bei grupinių supervizijų metu. 

Studijų metu galėsite studijuoti Europos ir kitų užsienio šalių universitetuose. 

KOMENTARAI APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ

Socialinis darbas

Šiandieną šalies socialiniai darbuotojai švenčia savo profesinę – Socialinio darbuotojo dieną. VDU socialinio darbo katedra, viena pirmųjų šalyje pradėjo rengti šios srities profesionalus, dauguma dėstytojų yra šios profesijos atstovai-praktikai. Ne mažiau svarbu paminėti ir tai, kad katedra yra sutelkus didelę absolventų bendruomenę.