SMF studentų ir dėstytojų apklausos “Nuotolinių studijų vertinimas” rezultatai

Socialinių mokslų fakultete turime tradiciją rudenio semestro metu aplankyti visų pakopų, programų ir kursų studentus siekiant išsiaiškinti, kuo studentai džiaugiasi ir su kokiais iššūkiais susiduria; vėliau jau apibendrinta informacija pasidalinti su studijų programų komitetų vadovais/ atstovais. Šiais metais to įgyvendinti įprastu būdu nepavyko, tačiau tradicijos visiškai atsisakyti nenorėjome ir ieškojome alternatyvų. Pasirinkome elektroninę apklausą ir bendruomenės susitikimus nuotolinėje platformoje.

Pirmiausia, trumpai apie įgyvendintą apklausą. Vienas pagrindinių iššūkių šiuo laikotarpiu – nuotolinės studijos, į kurias teko pereiti dėl pandemijos ir Lietuvos Vyriausybės sprendimų bandant ją suvaldyti. Taigi, siekdami išsiaiškinti, kaip mums sekasi dirbti nuotoliniu būdu, SMF bendruomenę (studentus ir dėstytojus) kvietėme sudalyvauti trumpoje apklausoje “Nuotolinių studijų vertinimas”.

Tiek dėstytojams, tiek studentams buvo pateikta po 5 uždaro tipo klausimus (vertinimas nuo 1 – visiškai nesutinku iki 5 – visiškai sutinku, palikta galimybė neatsakyti į klausimą, jei tokios patirties, kaip aprašyta klausime, respondentas neturėjo) ir po 1 atvirą klausimą. Klausimų temos pateiktos pirmoje lentelėje žemiau.

1 lentelė Klausimų temos
Uždaro tipo klausimai Dėstytojams Studentams
Priemonių įgyvendinti nuotolines studijas pasiūla Pasirinktų priemonių tinkamumas nuotoliniam mokymui(si)
Techninių nuotolinių studijų kliūčių sprendimų operatyvumas
Konsultacijų ar papildomos informacijos studentams poreikio pokytis Dėstytojų teikiamos pagalbos pakankamumas
Komunikavimo su universiteto tarnybų atstovais nuotoliniu būdu efektyvumas Komunikavimo su referentėmis nuotoliniu būdu efektyvumas
Studentų įsitraukimas į nuotolines studijas
Atviro tipo klausimas Poreikiai dėl pasiruošimo egzaminų sesijai, kuri planuojama nuotoliniu būdu Pasiūlymai nuotolinių studijų tobulinimui

Pirmame ir antrame paveiksluose grafiškai pavaizduoti apklausos rezultatai.

1 pav. Dėstytojų (N=21) apklausos rezultatai

2 pav. Studentų (N=63) apklausos rezultatai

       Rezultatai atskleidė, jog dėstytojai tik vidutiniškai vertina priemonių įgyvendinti nuotolines studijas pasiūlą universitete, tačiau studentai mano, jog studijų dalykuose priemonės nuotoliniam mokymui(si) pasirinktos tinkamai. Tiek dėstytojų, tiek studentų nuomone, sprendimai dėl techninių nuotolinių studijų kliūčių sprendžiami gana operatyviai. Dėstytojai nepastebėjo, jog studentai dažniau kreiptųsi dėl konsultacijų ar papildomos informacijos perėjus prie nuotolinių studijų, o studentai dėstytojų teikiamą pagalbą įvertino kaip pakankamą. Dėstytojai komunikacijos su universiteto padalinių, tarnybų atstovais nuotolinėmis priemonėmis efektyvumą įvertino vidutiniškai, o studentai komunikaciją su referentėmis vertino kaip efektyvią. Galiausiai, tiek studentų, tiek dėstytojų nuomone, studentų įsitraukimas į nuotolines studijas palyginus su laikotarpiu, kai mokėsi tradiciniu būdu, sumažėjo. Svarbu pastebėti, jog studentų vertinimai visuose klausimuose buvo pozityvesni palyginus su dėstytojų vertinimais. Apibendrinus apklausos rezultatus, galima matyti, jog pagrindinis aspektas, kuris reikalauja tolimesnių sprendimų, tai studentų įsitraukimas. Čia pirmiausia reikalingas atsakingas studentų požiūris į studijas ir mokymo(si) procesą. Dėstytojai savo ruožtu kviečiami įsijungti į universitete vykdomus mokymus apie įtraukias nuotolinių studijų priemones.

     Teikdami pasiūlymus nuotolinių studijų tobulinimui studentai dažniausiai minėjo techninius studijų aspektus (alternatyvias platformas, pvz., zoom, atsarginės platformos numatymą kiekviename studijų dalyke, dėstytojų garso ir vaizdo kokybės svarbą, paskaitų įrašų poreikį, jei užsiėmime buvo techninių nesklandumų). Taip pat pastebėjo, jog reikalingas įprastai taikytų praktinių užduočių, mokymo metodų adaptavimas, kad juos būtų galima įgyvendinti prasmingai nuotolinėje aplinkoje, išsakė diskusijų, klausimų-atsakymų sesijų poreikį. Vertindami pasiruošimą egzaminų sesijai, kuri planuojama nuotoliniu būdu, dėstytojai kaip pagrindinį iššūkį įvardijo akademinio sąžiningumo užtikrinimą (ypač didelėse studentų grupėse). Taip pat dėstytojai atkreipė dėmesį į etiketo klausimus prisijungimo nuotolinių studijų aplinkoje metu (pvz., pašaliniai garsai; papildomos, su studijomis nesusijusios veiklos, prisijungimo metu ir pan.), kurie galėtų būti apibrėžti tam tikrose taisyklėse, susitarimuose. Dėl visų šių studentų ir dėstytojų išsakytų klausimų bus kreipiamasi konsultacijų į inovatyvių studijų institutą ir studijų departamentą.

       Kartu džiaugtis pozityviais dalykais ir spręsti iššūkius drąsiau ir lengviau. Tad šiuos rezultatus ketiname aptarti susitikime su studentais, kuris suplanuotas 2020 m. lapkričio 25 d. 14.00 val. MS Teams platformoje, bei su studijų programų komitetų vadovais/ atstovais gruodžio pradžioje (tikslus susitikimo laikas dar bus derinamas). Susitikimų metu bus kviečiama diskutuoti, dalintis įžvalgomis ir apie kitus svarbius studijų aspektus.

                             Iki susitikimo!

L.e.p. dekanė doc. dr. Aurelija Stelmokienė