SMF mokslininkų grupėms skirtos aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų (MTEP) dotacijos

VDU SMF mokslininkų grupėms skirtos aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų (MTEP) ir tikslinių mokslinių tyrimų sumanios specializacijos srityje dotacijos

Tarptautiniai ekspertai įvertino aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų paraiškas, teiktas konkursui pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Pagal naudos ir kokybės vertinimą finansuotinas VDU SMF mokslininkų grupės projektas, įgyvendinamas 4 metų laikotarpyje:

Projektas „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020

Projekto mokslinio tyrimo vadovė prof. Aušra Maslauskaitė

Projekto moksliniai tyrimai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ (bendra projekto vertė – 564.064,48 Eur).

 

Projektu siekiama nustatyti šeimos pokyčių ir socialinių – ekonominių nelygybių struktūrų, susiformavusių specifinio agresyvaus neoliberalaus kapitalizmo kontekste Lietuvoje, abipusę sąveiką, remiantis inovatyviais informaciniais šaltiniais ir multimetodologiniu požiūriu, o gautų Lietuvos atvejo rezultatų pagrindu prisidėti prie tarptautinės akademinės diskusijos apie šeimos kaitą, funkcijas šiuolaikiniame augančių nelygybių kapitalizme ir identifikuoti nacionaliniu lygmeniu aktualias gerovės politikos intervencijas. Projekto empirinio dėmesio centre – 1970-1985 m. gimimo kohorta, kurios aktyvusis šeimos kūrimo ir reproduktyvus periodai sutapo su kapitalistinės visuomenės formavimusi ir kurios šeiminio gyvenimo kaitos procesai iki šiol labai fragmentiškai pažinti. Projekto veiklos apima: sociologinių ir demografinių duomenų bazių (kiekybinės ir kokybinės) kūrimą ir jungimą su tarptautinėmis; nelygybių struktūrų įtakos šeimos gyvenimo kelio trajektorijoms tyrimą; šeimos vaidmens identifikavimą socialinių ir ekonominių nelygybių kūrime, palaikyme ir perdavime. Projekto veiklų rezultatai: sukurtos empirinės duomenų bazės, 15 mokslo straipsnių užsienio ir Lietuvos tarptautiniuose leidiniuose, 18 pranešimų tarptautinėse, regioninėse ir nacionalinėse konferencijose, 2 informaciniai leidiniai, tyrimo rezultatais grįstos rekomendacijos gerovės politikos plėtrai, 1 regioninis mokslo renginys. Projekto veiklų įgyvendinimui suburta tarptautinė aukštos kvalifikacijos tyrėjų grupė.

Taip pat teigiamai ekspertų įvertintas VDU SMF mokslininkų grupės projektas, skirtas vykdyti tikslinius mokslinius tyrimus sumanios specializacijos srityje 4 metų laikotarpyje:

Projektas „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084

Projekto mokslinio tyrimo vadovė prof. Natalija Mažeikienė

Projekto moksliniai tyrimai finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (bendra projekto vertė – 601.410,33 Eur).

Projekto tikslas – moksliškai pagrįsti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono edukacinio maršruto kūrimo didaktinius sprendimus ir technologijas bei remiantis šio maršruto kūrimo atveju sustiprinti edukacinio turizmo (angl. „educational tourism“/ ET) ir mokslo komunikacijos metodologinį pagrindą.

Projekto poreikis grindžiamas būtinybe tyrinėti specifines Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) regiono (apimant ir Visagino miestą) problemas: tyrimas leis ištirti ir pagrįsti šiuolaikinio edukacinio turizmo didaktinių sprendimų konstravimo principus; identifikuoti prielaidas ir pateikti sprendimus branduolinio turizmo plėtrai IAE regione, remiantis pramoginės edukacijos principais; atskleisti Visagino, kaip IAE satelitinio miesto daugiakultūrinio identiteto potencialą kūrybinėms industrijoms ir verslumui plėtoti; sukurti ir ištirti inovatyvaus virtualiomis informacinėmis technologijomis pagrįsto pramoginio mokslo maršruto edukacinių sprendimų komercinimo galimybes; sukurti branduolinio turizmo ir mokslo edukacinio maršruto virtualų produktą ir atskleisti jo pramoginės edukacijos aspektus ir komercializavimo potencialą. Gauti tyrimo rezultatai leis nustatyti, kaip tinkamiausiai spręsti konkrečios vietovės socialines problemas: verslo investicijų pritraukimą ir gyventojų verslumo ugdymą, socialinės atskirties mažinimą, darbo vietų kūrimą, nusikalstamumo problemų sprendimą, fizinės aplinkos gerinimą, aplinkosauginių problemų sprendimą. Projekto metu atlikti tyrimai padės suformuluoti konkrečius pasiūlymus, kokiu būdu tinkamiausiai panaudoti turimą miesto ekonominį, kultūrinį ir socialinį potencialą bei paskatinti ekonomikos plėtotę savivaldybėje pagerinant žmonių gyvenimo sąlygas. Eksperimentinės plėtros metu įgyvendinami kūrybiniai edukaciniai sprendimai galėtų padėti rasti tinkamiausias prieigas, kaip sustiprinti vietinių verslų kūrimąsi ir augimą bei investicijų pritraukimo galimybes.

Daugiau informacijos:

http://lmt.lt/lt/naujienos/auksto-lygio-moksliniu-tyrimu-projektu-dotacija-skirta-60-salies-mokslininku-grupiu/2617