Psichologinės gerovės tyrimas: VDU gera dirbti

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Psichologijos katedros mokslininkai jau antrą kartą įgyvendino universiteto darbuotojų psichologinės gerovės tyrimą. Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti su universiteto darbuotojų psichologine gerove susijusius veiksnius, kurie kelia iššūkius darbe, ir veiksnius, kurie padeda juos įveikti. Nuo 2020 m. spalio iki 2021 m. sausio vykusioje apklausoje dalyvavo 246  darbuotojai.  Didžiausią dalį respondentų sudarė akademinis personalas.

Padeda išsiaiškinti stipriąsias puses ir identifikuoti problemas

„Bendruomenės darna ir susitelkimas yra visų mūsų rūpestis ir siekinys, todėl kitų mokslo metų pradžioje kartu su Psichologijos klinika pakviesime į diskusiją, kurioje aptarsime gerovės tyrimų rezultatus, diskutuosime, ar universitete atliekami pokyčiai atliepia bendruomenės išryškintas problemas. Tyrimo rengėjai nuoširdžiai dėkoja universiteto bendruomenės nariams už dalyvavimui apklausoje skirtą laiką. Apklausos rezultatai padėjo išsiaiškinti stipriąsias universiteto puses bei sritis, kurias svarbu tobulinti. Gaila,  jog apklausoje dalyvavo maža mūsų darbuotojų dalis – tik 13 proc. Tad ateityje bandysime rasti būdus, kaip pasiekti daugiau darbuotojų ir sužinoti jų nuomonę aktualiais klausimais“, – teigia VDU Komunikacijos prorektorė doc. Vilma Bijeikienė.

Atlikto tyrimo duomenimis, darbuotojai jaučiasi turintys pakankamai asmeninių išteklių, kurie padeda spręsti darbo problemas: jie tiki, kad turi reikalingų gebėjimų tam tikram darbo tikslui pasiekti ar užduočiai įvykdyti (7 balų skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ vertinimo vidurkis – 5,57); yra pozityviai nusiteikę darbo ir gyvenimo atžvilgiu (5,24); darbuotojai jaučia galintys darbe patenkinti svarbiausius psichologinius poreikius (turi pakankamai galimybių išreikšti savo gebėjimus darbe (5,79), gali atliekamą veiklą suderinti su savo interesais ir vertybėmis (5,36), jaučia ryšį su kitais bendruomenės nariais (5,30).

Su darbu susijusius išteklius – tam tikrus darbo aspektus, kurie sumažina neigiamą aukštų darbo reikalavimų poveikį ir padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų – tyrime dalyvavusieji vertina palankiai. Pozityviausi vertinimai buvo susiję su bendruomeniškumo aspektu darbe: darbuotojų nuomone, tarp universiteto bendruomenės narių vyrauja bendradarbiavimo atmosfera, ir kiekvienas jaučiasi svarbia jos dalimi (7 balų skalėje – 5,34). Be to, atliekamą darbą universiteto darbuotojai vertina kaip prasmingą, juo domisi ir didžiuojasi (5 balų skalėje – 3,78), palankiai vertina ir galimybes tobulėti savo darbe (3,92).

Tyrimo rezultatai atskleidė pozityvų darbuotojų požiūrį į darbą ir universitetą: universitete darbuotojai jaučiasi tarsi šeimos dalimi, jiems čia tiesiog gera dirbti (7 balų skalėje – 5,04); darbuotojai yra patenkinti atliekamo darbo pobūdžiu, santykiais su kolegomis ir studentais, tiesioginiu vadovu (5 balų skalėje atitinkamai – 4,15; 4,02; 3,95; 3,84); darbuotojai yra pakankamai įsitraukę į darbines veiklas nepaisant jaučiamo nuovargio.

Tyrimas išryškino ir problemas

Kalbant apie problemas, su kuriomis tenka susidurti darbe, VDU darbuotojai nurodė turintys dažnai arba labai dažnai dirbti greitai ir dideliu tempu (7 balų skalėje – 4,95). Nemaža dalis išreiškė susirūpinimą dėl darbinių tarpasmeninių santykių (pvz., konfliktus ir ginčus teigia patiriantys 52 proc. darbuotojų, paskalas ir šmeižtą – 37 proc. darbuotojų). Be to, darbuotojai jaučiasi mažiausiai patenkinti darbo užmokesčiu ir paskatinimo galimybėmis šalia gaunamo atlyginimo (5 balų skalėje – atitinkamai 2,64; 2,68).

Šalia šių problemų universiteto darbuotojai išreiškė savo susirūpinimą / jaučiamą nerimą dėl struktūrinių pokyčių universitete, taip pat dėl besitęsiančios švietimo reformos šalyje, besikeičiančių reikalavimų ir pokyčių, susijusių su studentais (5 balų skalėje atitinkamai – 3,75; 3,57; 3,69; 3,66).

Atkreips dėmesį į išsakytus nuogąstavimus

„Priimtame VDU 2021–2027 m. Strateginiame plane numatyta nemažai priemonių, atliepiančių bendruomenės apklausoje išsakytus nuogąstavimus. Kai kurios iš jų jau yra įgyvendinamos. Siekiant lanksčių darbo sąlygų, įtraukių ir nediskriminuojančių galimybių visai bendruomenei, yra parengti Negalios politikos ir Lyčių lygybės plano dokumentai, kurie jau buvo pristatyti Rektorate ir aptarti atviruose virtualiuose susitikimuose su bendruomene“, – teigia doc. V. Bijeikienė. Anot Komunikacijos prorektorės, orus dėstytojų, tyrėjų bei neakademinio personalo atlygis jau kelinti metai yra svarbi administracijos darbotvarkės dalis. Vidutinis universiteto darbuotojų darbo užmokestis per penkerius metus išaugo 48,2 proc., akademinio personalo 54,1 proc., kitų darbuotojų – 28,6 proc. Strategijoje numatytas aiškios ir skaidrios atlyginimo augimo sistemos sukūrimas.

Stiprins psichologinę gerovę

Suprantant pandemijos akivaizdoje ypač išryškėjusį VDU Psichologijos klinikos aktualumą, atnaujinama klinikos interneto svetainė, kurioje ne tik dalijamasi informacija, bet ir inovatyviai teikiamos konsultacijos. Įgyvendinant Strategijoje numatytas priemones, Psichologijos kliniką pastiprins personalas konsultacijoms anglų kalba, Žmogiškųjų išteklių departamentą – vidinės komunikacijos specialistas.

Universitete ir toliau bus tęsiama darbuotojų psichologinės gerovės stebėsena – bus vykdomos reguliarios apklausos. Remiantis stebėsenos rezultatais, bus teikiamos išvados bei pasiūlymai VDU administracijai ir atitinkamoms tarnyboms, sprendžiant bendruomenės narių psichologinius sunkumus ir stiprinant psichologinę gerovę.

Psichologinė pagalba VDU