Prof. Algis Krupavičius – ES nepriklausomų žymių asmenų komitete

Europos Sajungos Tarybos sprendimu VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius Algis Krupavičius paskirtas nepriklausomų žymių asmenų komiteto nariu.

Pagrindinė šio komiteto funkcija – tikrinti, ar Europos politinės partijos ir politiniai fondai laikosi pagrindinių žemyno vertybių, nustatytų ES sutarties 2 straipsnyje, taip pat – taisyklių, numatytų Europos politinių partijų ir politinių fondų statuto ir finansavimo reglamente.

ES sutarties 2 straipsnis sako, kad ES „grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Šios vertybės yra bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė“.

Tarp komiteto narių – buvusi EK Vartotojų apsaugos komisarė Meglena Kuneva, buvęs EK Teisingumo ir vidaus reikalų komisaras António Vitorino, buvusi Ispanijos konstitucinio teismo teisėja Maria Emilia Casas, , buvęs Europos Parlamento narys Carlo Casini, Kopenhagos universiteto profesorė Rebecca Adler-Nissen ir Humbolto universiteto profesorius Christoph Möllers.

Komiteto nariu prof. A. Krupavičius paskirtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo 11 straipsnio 1 dalį.