4 SMF studentės vykdys projektus pagal programą Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestro metu“ (IV kvietimas)

Net 4 Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros studentės 2020 m. lapkričio 3 d.– 2021 m. balandžio 30 d. vykdys projektus pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestro metu“ (IV kvietimas). Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3- LMT-K-712 veiklą Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą. Studentės kartu su vadovėmis pasirinko įdomias ir aktualias temas.

Persileidimo patyrimas šeimoje; vyrų patirtys

Projekto dalyvio vardas, pavardė: Greta Širinskaitė Sveikatos psichologijos magistro studijų programa

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0267

Projekto pavadinimas: „Persileidimo patyrimas šeimoje; vyrų patirtys”.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: doc. dr. Loreta Gustainienė

Santrauka: Vykdant šį projektą bus atskleistos vyrų patirtys po partnerės patirto persileidimo. Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos: apibrėžiama tyrimo dalyvių imtis, parengti pusiau struktūruoto interviu klausimai skirti analizuoti vytų patirtis susidūrus su partnerės persileidimu, apibrėžiami dalyvių kvietimo į tyrimą būdai, rengiamas informuotas sutikimas dalyvauti tyrime, rengimas kreipimaisi į VDU psichologo etikos komisiją dėl rekomendacijų tyrimo atlikimui, numatomos tyrimo validumo užtikrinimo priemonės. Atliekami pusiau struktūruoti interviu, surinkti duomenys transkribuojami ir paruošiami duomenų analizei. Parenkamas ir pagrindžiamas duomenų analizės būdas, atliekama duomenų analizė.

Siekiamas rezultatas: Rengiama mokslinės veiklos ataskaita, mokslinės publikacijos rankraštis bei mokslinis pranešimas.

 

Moterų patirtys susidūrus su priešlaikiniu gimdymu

Projekto dalyvio vardas, pavardė: Dominyka Ražanskaitė, Sveikatos psichologijos magistro studijų programa

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0327

Projekto pavadinimas: „Moterų patirtys susidūrus su priešlaikiniu gimdymu”.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Liuda Šinkariova

Santrauka: Šiuo projektu bus siekiama atskleisti moterų patirtis susidūrus su priešlaikiniu gimdymu. Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos: sukonkretinta tyrimo dalyvių imtis, pasirinktas dalyvių pakvietimo į tyrimą būdas, kuriamas informuotas sutikimas dalyvauti tyrime, kuriamas pusiau struktūruoto interviu bei tyrimo validumo užtikrinimo planas. Surenkami tyrimo duomenys pusiau struktūruoto interviu būdu, atliekama jų analizė.

Siekiamas rezultatas: Tyrimo pagrindu rengimas mokslinis straipsnis, tyrimo rezultatai pristatyti žodinio pranešimo metu įgyvendinančios institucijos organizuojamoje konferencijoje.

 

Priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų trauminės patirties, polinkio į kaltę ir gėdą bei potrauminio augimo sąsajos

Projekto dalyvio vardas, pavardė: Jovita Kniežaitė, Sveikatos psichologijos magistro studijų programa

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0283

Projekto pavadinimas: „Priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų trauminės patirties, polinkio į kaltę ir gėdą bei potrauminio augimo sąsajos”

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva

Santrauka: Projekto tikslas – nustatyti priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų trauminės patirties, polinkio į kaltę ir gėdą bei potrauminio augimo sąsajas. Tikslui pasiekti numatomas atlikti koreliacinis tyrimas. Siekiant nurodyto tikslo numatomi tokie veiklų etapai:

I etapas. Pasiruošimas tyrimui. Šiame tyrimo etape bus atliekama literatūros analizė, nagrinėjami moksliniai straipsniai, kuriuose tyrinėjama priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų trauminė patirtis, polinkis į kaltę ir gėdą bei potrauminis augimas, analizuojami šiems reiškiniams matuoti sukurti instrumentai, apžvelgiami jų privalumai, trūkumai. Pasirenkami tinkami metodai tyrimo atlikimui. Bus rengiama informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma.

II etapas. Tyrimo vykdymas – duomenų rinkimas ir apdorojimas. Šiame tyrimo etape bus renkami tyrimo duomenys ir suvedami į duomenų bazę SPSS formatu.

III etapas. Duomenų analizė. Šiame etape suvesti duomenys bus analizuojami ir sisteminami.

Siekiamas rezultatas: Apibendrinus rezultatus planuojama parengti mokslinės veiklos ataskaitą, mokslinės publikacijos rankraštį (prioritetinė kryptis yra Europos moksliniai žurnalai) bei mokslinį pranešimą įgyvendinančios institucijos rengiamoje studentų konferencijoje.

Socialinės įtraukties link: žinių ir stigmatizuojančių nuostatų apie autizmą analizė studentų imtyje

Projekto dalyvio vardas, pavardė: Indrė Muraškaitė, Psichologijos bakalauro studijų programa

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0297

Projekto pavadinimas: „Socialinės įtraukties link: žinių ir stigmatizuojančių nuostatų apie autizmą analizė studentų imtyje ”

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

Santrauka: Šio projekto tikslas – ugdyti studento gebėjimus atlikti ir pristatyti mokslinį darbą tiriant Lietuvos studentų turimus stigmatizuojančius įsitikinimus apie autistiškus abiejų lyčių asmenis, taip pat bendras studentų žinias apie autizmą. Siekiant nurodyto tikslo numatyti toks uždavinys: ištirti Lietuvos studentų stigmatizuojančių nuostatų į abiejų lyčių autistiškus asmenis išreikštumą, kartu nustatant bendrą žinių apie autizmo lygį ir identifikuojant labiausiai paplitusius klaidingus įsitikinimus studentų imtyje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu studentė:

  1. Atliks naujausios mokslinės literatūros apie lyčių skirtumus autizmo raiškoje, taip pat visuomenėje paplitusius stigmatizuojančius įsitikinimus bei žinių apie autizmą analizę ir nagrinėtos literatūros pagrindu parinks tyrimo metodiką (-as), skirtą tirti stigmatizuojančius įsitikinimus ir žinias apie autizmą.
  2. Konsultuojantis su Lietuvos autizmo asociacija (LAA) „Lietaus vaikai“ adaptuos jau sukurtą tyrimo metodiką taip, kad ji atspindėtų naujausioje mokslinėje literatūroje aprašomus lyčių skirtumus.
  3. Atliks įvairiose mokymo įstaigose ir skirtinguose miestuose studijuojančių studentų apklausą apie jų žinias bei su autizmu ir lytimi susijusią stigmą.

Siekiamas rezultatas: Surinkus respondentų atsakymus, atlikus rezultatų analizę ir interpretavus gautus duomenis mokslinei bendruomenei bus parengti 2 moksliniai pranešimai nacionalinėse konferencijose ir 1 publikacija mokslo žurnale. Taip pat planuojama parengti projekto metu įgyvendintos mokslinės veiklos ataskaitą.