Švietimo studijų centras

Adresas, telefonai, el.paštas

VDU ŠVIETIMO STUDIJŲ CENTRAS

S. Daukanto g. 28-204, LT-44246 Kaunas

Tel. +370 (37) 327875, ssc@smf.vdu.lt

Tinklapis: http://ssc.vdu.lt

Centro vadovė

GIEDRA MARIJA LINKAITYTĖ

El. paštas: g.linkaityte@smf.vdu.lt

Apie centrą

Švietimo studijų centras (VDU ŠSC) yra suaugusiųjų švietimo ir švietimo ir ugdymo krypties specialistų tęstinio mokymosi institucija atvira pažangiai edukacinei patirčiai, Lietuvos ir užsienio mokslininkų nuomonėms, moderniųjų technologijų naudojimui. Nacionalinės švietimo politikos gairės ŠSC veikloje įgyvendinamos plėtojant mokymosi visą gyvenimą idėją ir kuriant prielaidas suaugusiųjų švietime dirbančių profesionalų – andragogų- rengimui. Praktinė suaugusiųjų švietimo patirtis ŠSC kaupiama organizuojant tiek formalųjį, tiek neformalųjį švietimą, teorinės studijos vykdomos bendradarbiaujant su Edukologijos katedra, projektinei veiklai telkiami profesionalai, dirbantys įvairiuose Vytauto Didžiojo universiteto padaliniuose. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centras yra ŠMM akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucija.

Centro veiklos kryptys
 • Suaugusiųjų neformalaus švietimo programų rengimas ir įgyvendinimas.
 • Tęstinio mokymosi ir perkvalifikavimo modulių ir programų rengimas ir įgyvendinimas.
 • Mokymosi priemonių ir e- tyrimo instrumentų, skirtų įvairaus pobūdžio mokymo(si) procesų ir projektinės veiklos stebėsenai, parengimas.
 • Taikomieji tyrimai, nukreipti į mokymo/si proceso tobulinimą, e-mokymo/si priemonių taikymą , sukūrimą ir eksperimentinį jų patikrinimą.
 • Bendradarbiavimas su mokytojų švietimo centrais vykdant inovacinės veiklos vertinamuosiu tyrimus.

 

Paslaugos

Švietimo studijų centro teikiamos paslaugos:

 • vykdo laipsnio neteikiančių „Pedagogikos“ studijų programą ,pritaikant ją specifinėms besimokančiųjų grupėms, pvz.: dalyko mokytojams muzikams, aktoriams, dailininkams, projektų dalyviams ir kt. Studijos vykdomos taikant aktyvius, į praktiką orientuotus mokymo(si) metodus;
 • teikia pedagoginių – psichologinių žinių modulį neformaliame švietime dirbantiems specialistams;
 • rengia ir teikia seminarus, modulius ir kvalifikacijos tobulinimo programas andragogams, mokytojams, mokyklų vadovams, , pagalbos mokiniui specialistams;
 • projektuoja ir atlieka pedagogų profesinės veiklos tobulinimo tyrimus;
 • konsultuoja mokyklų komandas rengiant ir atliekant pedagogų profesinės veiklos tobulinimo tyrimus;
 • padeda praktikams parengti ir akredituoja neformaliojo mokymo programas mokytojams, mokyklų vadovams, pagalbos mokiniui specialistams.

 

Centro darbuotojai

 

Mokslo darbuotoja dr. Asta Lapėnienė

lektorė dr. Lineta Žilinskaitė

lektorė PhD Algė Šuliakaitė

asistentas Virginijus Raščius

administratorė Vaida Lukšienė