Edukologijos katedra

STUDIJUOK KARJEROS VALDYMĄ KAUNE! Norinčius studijuoti studijų programoje Karjeros valdymas kviečiame registruotis sistemoje epasirasymas.vdu.lt Metinė studijų kaina yra 1268.00 Eur. Daugiau informacijos rasite: Kaip įstoti Daugiau informacijos  

Adresas, telefonai, el.paštas EDUKOLOGIJOS KATEDRA Jonavos g. 66 – 311,  44191 Kaunas Tel. +370 37 327821 Fax. +370 37 327823 Tinklapis: http://edukologija.vdu.lt/ Facebook: Edukologijos katedra
Katedros vedėja Prof. dr. NATALIJA MAŽEIKIENĖ Natalija Mazeikiene El.paštas: natalija.mazeikiene@vdu.lt
Katedros referentė Daiva Šernaitė Daiva Sernaite El. paštas: daiva.sernaite@vdu.lt Tel. +370 37 327 821
Tarptautinės jungtinės edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijų koordinatorė Vaida Jurgilė Vaida Jurgile El.paštas: vaida.jurgile@vdu.lt Tel. +370 37 327 827
Apie katedrą

Vizija

Edukologijos katedra – tai Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje pripažintas edukologijos mokslų krypties studijų ir mokslo aukščiausio lygio centras, įtakojantis Lietuvos švietimo sistemos ir visuomenės raidą Europos švietimo ir globalios politikos kontekste.

Misija

Rengti kompetentingus specialistus, akcentuojant siekiamų studijų rezultatų atitikimą šalies, visuomenės ir veiklos sistemos poreikiams, gebančius įtakoti socialinę realybę, plėtoti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus bei dalyvauti švietimo politikos formavime.

Studijų programos Bakalauro studijų programos: Karjera ir profesinis konsultavimas (vykdoma iki 2019 m.) Karjeros valdymas Magistro studijų programa: Švietimo vadyba Laipsnio nesuteikianti studijų programa: profesinės studijos Pedagogika Papildoma studijų programa: Edukologijos mokslo krypties Doktorantūros studijos
Moksliniai tyrimai

Edukologijos katedra priklauso mokslo tyrimų „S-08-03 Mokymosi visą gyvenimą“  klasteriui

 1. Technologijomis grindžiamo mokymosi integravimas organizacijoje, virtualaus mobilumo tematika, elektroninis mokymas(is) kaip sociokultūrinės sistemos fenomenas universitetinėse studijose.
 2. Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste.
 3. Lyderystės vystymasis mokykloje, paauglių orumas: mokiniai mokykloje ir asmeninėje aplinkoje.
 4. Kineziterapeutų profesinio rengimo turinio modeliavimas.
Projektinė veikla  

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (LMT) FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 1. „Mokslininko intelektinės lyderystės misija aukštajame moksle“, MIP-026/2015. (prof.dr. Vilma Žydžiūnaitė,  doc. dr. A. Rutkienė, , lekt. dr. I. Tandzegolskienė, dokt. V. Jurgilė).
 2. „Jaunų šeimų karjeros ir tėvystės suderinimo modelis“ Nr. MIP-075/2014.

ERASMUS  +

 1. “Empowerment of Lithuanian Civil Society: Impact of EU”, Nr. 61388-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA3-ECHE.
 2. „Vocational Education and Training in the Working World 4.0“, Nr. 2016-1-DE02-KA202-003247.
 3. “OUVM – Opening Universities for Virtual Mobility”, Nr. 2014-1-LT01-KA203-000550.
 4. “IMATEII – Innovative Methods for Implementing Interdisciplinarity in Career Counseling“, Nr. 016-1-LV01-KA201-022681.
 5. „MATURE 2.0 45+“, Nr. 2016-1-ES01-KA204-024951.
 6. „ReOPEN – Recognition of Valid and Open Learning“, Nr. 2016-1-LT01-KA202-023131.
 7. “Virtual Mobility Curriculum Design“, Nr. 2014-1-LT01-KA203-000550”.
 8. „PROMOTE – PROmoting and Validating Key Competences in MObility and Traineeships in Europe“, Nr. 554471-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA2-KA.
 9. „SETTLE – Social Entrepreneurship Training via ICT Learning Environments“, Nr. 2015-1-UK01-KA202-013761.
 10. „Train the Gap. European Learning Pathway on Rural Entrepreneurship“, No. 2015-1-ES01-KA204-016117.
 11. „IMPACT“, Nr. 2014-1-DE02-KA200-001611.
 12. „School of Talents“, Nr. 2015-1-LV01-KA201-013390.
 13. “PROFEDU – Professional Development of University Educators for Improving Students’ Entrepreneurial Skills“, Nr. 2014-1-PL01-KA203-003551.
 14. “SMART PRACTICE -Empowering Entrepreneurial Skills in Higher Education“, No. 2015-1-LT01-KA203-013477.
 15. „DECODING – Decoding the Disciplines in European Institutions of Higher Education: Interdisciplinary and Intercultural Approach to Teaching And Learning“, Nr. 2016-1-BE02-KA201-017337.
 16. „ActYouth EU – EU Youth: from Theory to Action “, Nr. 2015-1-CY01-KA203-011881.
 17. „GREEEN – Green Environment Education European Network“, Nr. 539963-LLP-1-2013-DE-COMENIUS-CNW.
 18. „IMPACT- IT based Methodology for Promoting, Assessing and Validating Competence Oriented Learning and Training“, Nr. 2014-1-DE02-KA200-001611.

NORDPLUS

“Innovative Approaches in Developing Key Competences for Adults”, Nr. NPHZ-2014/10148.  

 

 

Vydūno jaunimo fondo stipendija

 

Vydūno jaunimo fondo (Čikaga) sukūrimo ištakos siekia XX a. vidurį. Sunki tuometinių išeivijos lietuvių studentų būklė paskatino sukurti šalpos fondą. Idėja, gimusi dar Vokietijoje, buvo įgyvendinta Amerikoje, kur 1952 m. kovo 23 d. Akademinio skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus iniciatyva ir buvo įkurtas Vydūno fondas. Fondas teikia paskolas bei stipendijas studijoms, užsiima leidyba. Pavyzdžiui, Edvardo Gudavičiaus parašytas „Lietuvos istorijos“ I-mas tomas – Fondo iniciatyva pradėtas rašyti bei jo paramos sulaukęs leidinys. Vydūno jaunimo fondo tikslas, kaip rašė pats Vydūnas, sutikdamas duoti savo vardą, yra skatinti, kad mokslas nesiribotų vien atskirų žinių pasisavinimu, bet ir prisidėtų prie asmenybės tobulinimo.

Akademinio skautų judėjimo pradžia Lietuvoje laikomi 1924 metai, kai studentai skautai spalio 16 d. Lietuvos universitete užregistravo Studentų skautų draugiją. Kiek vėliau iš Studentų skautų draugijos susiformavo Studenčių skaučių draugovė (dabar vadinama Akademine skaučių draugove (ASD), o 1930 metais buvo įkurta Studentų skautų korporacija „Vytis“(Korp! Vytis). Prasidėjus Sovietinei okupacijai ir Antrajam pasauliniam karui, veiklą Lietuvoje teko nutraukti. Karui pasibaigus iš Lietuvos pasitraukę organizacijos nariai Vokietijoje atgaivino organizacijos veiklą, o 1947 metais įkūrė Akademinį skautų sąjūdį, kurį, be ASD ir Korp! Vytis, sudarė ir Sendraugių filisterių skautų sąjunga. Organizacijos laukė dar vienas išbandymas – nauja emigracija, kuri prasidėjo 1947 metais ir nutraukė daugelio skyrių veiklą. Tačiau, tuo metu leisto leidinuko „Vytis“ (dabar vadinamo „Mūsų Vytis“) dėka, nutrūkusius ryšius pavyko atkurti ir sėkmingai tęsti organizacijos veiklą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje bei Kanadoje. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę akademinis skautų judėjimas buvo atnaujintas Lietuvoje 1991 metais. Šiuo metu ASD ir Korp ! Vytis turi savo skyrius Vilniuje, Kaune bei Šiauliuose.

Akademinis skautų judėjimas yra pagrįstas skautiškąja ideologija. Be pagrindinių vertybių, kurios iškeliamos skautų šūkyje „Dievui, Tėvynei ir Artimui“, akcentuojamas dar vienas – savęs tobulinimo. Akademinio skautų judėjimo esmę išreiškia jo šūkis „Ad Meliorem!“, kas reiškia „Vis geryn!“ Organizacijos nariai be įvairių renginių skautams bei visuomenei rūpinasi mokymusi, rengia pašnekesius ir paskaitas, organizuoja Žiemos studijų dienas, Menų dienas, bei kitus renginius.

Pagrindinės fondo pajamos yra visuomeninės aukos, kasmetinių kalėdinių atvirukų platinimas, leidyba.

Per penkiasdešimt veiklos metų fondas yra išdavęs daugiau nei 200 paskolų lietuviams studentams. Taip pat yra skyręs daugiau nei 50 negrąžinamų stipendijų studijuojantiems lituanistiką Fordham, Niujorko, lituanistikos kursuose Kentp, Ohajo, bei Čikagos ir Vašingtono universitetų lituanistikos katedrose. Fondas taip pat yra parėmęs įvairius kultūrinius darbus ir skyręs literatūrines premijas pradedantiesiems rašytojams. Jis taip pat skiria mokslo premijas aukštosioms mokykloms: Lietuvos muzikos akademijoje – Vincės Jonuškaitės-Zaunienės (geriausiai studentei); Kauno technologijos universitete – prof. Igno Končiaus (fizikos mokslui); Klaipėdos universitete – prof. Stepono Kolupailos (geodezijos, hidraulikos/hidrologijos mokslams); Vilniaus universitete Sofijos Čiurlionienės (lietuvių kalbos ir literatūros mokslams) ir Vytauto Didžiojo universitete Broniaus Kviklio (švietimo mokslui). Piniginėmis aukomis remiama vertingų knygų leidyba. Paskolas ir stipendijas yra gavę lietuviai studentai, studijuojantys 11-oje pasaulio valstybių.

Kiekvienais metais (nuo 2000 m.) Vytauto Didžiojo universitete taip pat yra skelbiamas konkursas Vydūno jaunimo fondo (Čikaga) Broniaus Kviklio vardo kasmetinei stipendijai laimėti, kur laureatais gali tapti VDU edukologijos krypties magistrantai, gebantys sėkmingai derinanti mokslą, darbą ir visuomeninę veiklą.

2017 m. Broniaus Kviklio vardo stipendija padalinta 2 studentams: Švietimo vadybos programos magistrantūros studijų studentei Linai Butkutei ir laipsnio nesuteikiančių studijų Pedagogikos programos studentui Mindaugui Čirvidui.

Stipendiją taip pat yra gavę Rasa Alaburdienė (2016), Milda Lukoševičiūtė (2015 m.), Eglė Budrytė ir Birutė Taraskevičiūtė (2014 m.), Inga Daugėlaitė (2013 m.), Lina Nikitinaitė (2012 m.), Kristina Čekanavičiūtė (2011 m.), Lina Lukoševičienė (2010 m.), Jūratė Šeškevičienė (2009 m.), Dalia Staniulevičienė ir Valentina Pranckevičienė (2008 m.), Jonas Okunis (2007 m.), Rita Marcelionytė ir Tautvydas Ginius (2006 m.), Irma Savickaitė ir Jolanta Rupšienė (2005 m.), Rasa Kiliotaitienė ir Indrė Aušrotienė (2004 m.), Neringa Jurčytė ir Vaiva Kulikauskaitė (2003 m., Asta Lapėnienė (2001 m.) bei Bernadeta Mališkaitė (2000 m.).

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

VDU Edukologijos katedros nariai yra aktyvūs įvairių tarptautinių mokslininkų tinklų nariai. Katedra yra oficialus institucinis atstovas Asia – Europe Lifelong Learning HUB, dalyvavimas kuriame įgalina publikuoti doktorantų ir jų vadovų tyrimų rezultatus Pietryčių Azijoje. VDU Edukologijos katedra yra EUSCEA (European Science Events Association) narė, dalyvavimas įgalina dalyvauti tyrimuose bendradarbiaujant su 34 instituciniais nariais ES ir pasaulyje. Edukologijos katedra organizuoja tarptautines konferencijas.

Natalija Mazeikiene

Prof. dr. NATALIJA MAŽEIKIENĖ

Katedros vedėja

Edukologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: ugdymo filosofija, sociologija ir politika, lyčių aspektas ugdyme ir švietime, feministinė pedagogika, kritinė pedagogika, kritinė teorija, pilietinis ugdymas, mokymasis tarnaujant bendruomenei (service-learning), tarpkultūrinis ugdymas, kokybinių tyrimų metodų (autobiografinis tyrimas, autoetnografija, naratyvinis tyrimas, veiklos tyrimas, grindžiamoji teorija) taikymas ugdymo tyrimuose.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: natalija.mazeikiene@vdu.lt

Prof. dr. GENUTĖ GEDVILIENĖ

Edukologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: mokymosi visą gyvenimą tyrimai, suaugusiųjų mokymasis ir švietimas, profesinis mokymas ir vertinimas.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: genute.gedviliene@vdu.lt

Prof. habil. dr. KĘSTUTIS PUKELIS

Edukologijos katedros profesorius

Mokslinių interesų kryptys: studijų kokybės, karjeros projektavimo, mokytojų rengimo tyrimai, šeimotyra.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: kestutis.pukelis@vdu.lt

Margarita Tereseviciene

Prof. habil. dr. MARGARITA TERESEVIČIENĖ

Edukologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: suaugusiųjų mokymasis ir e- mokymosi technologijos, mokymosi visą gyvenimą tyrimai, mokymasis grupėse, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: margarita.tereseviciene@vdu.lt

Vilma Zydziunaite

Prof. dr. VILMA ŽYDŽIŪNAITĖ

Edukologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: aukštojo mokslo curriculum vertinimas, kompetencijų vertinimas, socialinių ir sveikatos profesijų filosofijos metodologiniai pagrindai aukštajame moksle, savaiminis bei savivaldus mokymasis bei kompetencijų vystymas, plėtotė ir tobulinimas įvairiose darbo bei mokymosi aplinkose, darbas komandoje įvairiose mokymosi bei veiklos aplinkose, vaikų ir suaugusių, sergančių lėtinėmis ir nepagydomomis ligomis, rūpos, slaugos ir socialinio darbo tyrimai; kokybiniai socialinių ir sveikatos mokslų tyrimai, multidisciplininiai ir multiprofesiniai tyrimai.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: vilma.zydziunaite@vdu.lt

Doc. dr. LINA KAMINSKIENĖ

Edukologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: švietimo inovacijos, lyderystė švietime, technologijomis grindžiamas mokymasis, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas, socialinė partnerystė švietime.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: lina.kaminskiene@vdu.lt

Doc. dr. AUŠRA RUTKIENĖ

Edukologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: Socialinių mokslų tyrimo metodai, kiekybinių tyrimo duomenų apdorojimo metodai, nuotolinis mokymas.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: ausra.rutkiene@vdu.lt

Doc. Dr. VIDMANTAS TŪTLYS

Edukologijos katedros docentas

Mokslinių interesų kryptys: darbo rinkos tyrimai, profesijų ir kvalifikacijų tyrimai, tęstinio profesinio rengimo ir žmonių išteklių vystymo tyrimai, kvalifikacijų sistemos ir sąrangos.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas:  vidmantas.tutlys@vdu.lt

Airina Volungeviciene

Doc. dr. AIRINA VOLUNGEVIČIENĖ

Edukologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: mokymosi turinio projektavimas, švietimo kokybės užtikrinimas nuotolinio/virtualaus mokymosi turinio projektavimas ir kokybės vertinimas technologijomis grįstas mokymais.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas:  airina.volungeviciene@vdu.lt

Dr. ESTELA DAUKŠIENĖ

Edukologijos katedros lektorė

Inovatyvių studijų instituto vyr. specialistė

Mokslinių interesų kryptys: technologijomis grindžiamas mokymasis, virtualus mobilumas, atviri švietimo ištekliai.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: estela.dauksiene@vdu.lt

Odeta Norkute

Dr. ODETA NORKUTĖ

Edukologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: praktika aukštojo mokslo studijose, mokytojų rengimas, šeimos švietimas, asmens socializacija.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: odeta.norkute@vdu.lt

Dr. EGLĖ STASIŪNAITIENĖ

Edukologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: suaugusiųjų švietimas ir karjera, profesinis rengimas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas, kompetencijų pripažinimas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo kokybė, karjeros projektavimas.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: egle.stasiunaitiene@vdu.lt

Dr. ILONA TANDZEGOLSKIENĖ

Edukologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: karjeros valdymas, mokymosi kultūra, ššvietimo politika, savarankiškas mokymasis, įsidarbinamumo gebėjimai, bendrosios kompetencijos, motyvacijos teorijos.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: ilona.tandzegolskiene@vdu.lt

Dr. ELENA TREPULĖ

Edukologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: suaugusiųjų švietimas ir mokymas, Europos Sąjungos švietimo politika, švietimo ir socialiniai projektai.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: elena.trepule@vdu.lt

 Vaida Jurgile VAIDA JURGILĖ Edukologijos katedros jaunesnioji mokslo darbuotoja, MRU doktorantė Mokslinių interesų kryptys: globalusis švietimas, švietimo politika ir analizė, mokymasis visą gyvenimą, aukštasis mokslas. Gyvenimo aprašymas El. paštas: vaida.jurgile@vdu.lt
Giedre Tamoliune GIEDRĖ TAMOLIŪNĖ Mokslinių interesų kryptys: Profesinis/tyrėjo identitetas, doktorantų rengimas, aukštasis mokslas, suaugusiųjų švietimas, mokymasis visą gyvenimą. Gyvenimo aprašymas El. paštas: giedre.tamoliune@vdu.lt
Virginija Bortkeviciene VIRGINIJA BORTKEVIČIENĖ Mokslinių interesų kryptys: žmogiškųjų išteklių vystymas, suaugusiųjų bendrosios kompetencijos, verslumo švietimas, verslumo kompetencija. Gyvenimo aprašymas El. paštas: virginija.bortkeviciene@vdu.lt
Vizituojantys katedros dėstytojai Nilza Costa , University of Aveiro (PT) Peter Varnagiry, University of Pécs (HU)