Edukologijos institutas

 

Adresas, telefonai, el.paštas

EDUKOLOGIJOS INSTITUTAS*

*Nuo 2019 m sausio 1 d. Edukologijos institutas integruojamas į  Švietimo akademiją.

Jonavos g. 66 – 310,  44191 Kaunas

Tel. +370 37 327821

Facebook: Edukologijos institutas

Direktorė

Doc. dr. LINA KAMINSKIENĖ

Adresas: Jonavos g. 66 – 311

Tel. +370 37 327821 (vidaus 4700)

El.paštas: lina.kaminskiene@vdu.lt

Referentė

(bakalauro, magistro studijos)

DAIVA ŠERNAITĖDaiva Sernaite

Adresas: Jonavos g. 66 – 310

Tel. +370 37 327 821, (vidaus 3507)

El. paštas: daiva.sernaite@vdu.lt

Administratorė

(profesinės studijos)

VAIDA LUKŠIENĖ
Adresas: S. Daukanto g. 28 – 204Tel. +370 37 327875, (vidaus 3315)El. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt
Koordinatorė (tarptautinės jungtinės doktorantūros studijos)

VAIDA JURGILĖVaida Jurgile

Adresas: Jonavos g. 66 – 312

Tel. +370 37 327827, (vidaus 3513)

El.paštas: vaida.jurgile@vdu.lt

 

Apie institutą

VIZIJA

Edukologijos institutas – tai Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje pripažintas edukologijos mokslų krypties studijų ir mokslo aukščiausio lygio centras, įtakojantis Lietuvos švietimo sistemos ir visuomenės raidą Europos švietimo ir globalios politikos kontekste.

MISIJA

Rengti kompetentingus specialistus, akcentuojant siekiamų studijų rezultatų atitikimą šalies, visuomenės ir veiklos sistemos poreikiams, gebančius įtakoti socialinę realybę, plėtoti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus bei dalyvauti švietimo politikos formavime.

Studijų programos

Bakalauro studijų programos:

Karjera ir profesinis konsultavimas (priėmimas nevykdomas)

Karjeros valdymas (priėmimas nevykdomas)   

Gretutinių studijų programos:

Pedagogika (priimtiems iki 2016 m.)

Pedagogika (nuo 2017 m.)

Magistro studijų programa:

Švietimo vadyba

Profesinių studijų programa:

Pedagogika

Papildoma studijų programa:

Edukologijos mokslo krypties Doktorantūros studijos

Moksliniai tyrimai

Edukologijos institutas priklauso mokslo tyrimų „S-08-03 Mokymosi visą gyvenimą“  klasteriui

 1. Technologijomis grindžiamo mokymosi integravimas organizacijoje, virtualaus mobilumo tematika, elektroninis mokymas(is) kaip sociokultūrinės sistemos fenomenas universitetinėse studijose.
 2. Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste.
 3. Lyderystės vystymasis mokykloje, paauglių orumas: mokiniai mokykloje ir asmeninėje aplinkoje.
 4. Kineziterapeutų profesinio rengimo turinio modeliavimas.
Projektinė veikla

ERASMUS  +

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (LMT) FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 • „Adaptyvios personalizuotos suaugusiųjų mokymosi sistemos prototipo sukūrimas ir jo pritaikymas suaugusiųjų nuolatinio mokymuose procesuose“, Nr. J05-LVPA-K-01-0119. Priemonė: „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“.
 • “Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)”, Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0084. 01.2.2-LMT-K-718. Priemonė: „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.
 • „Mokslininko intelektinės lyderystės misija aukštajame moksle“,  MIP-026/2015. 2015-03-31/2017-03-31. Mokslinių grupių projektas.
 • „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ kvietimo projektas „Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0189.
 • „Nėščiųjų priežiūros kokybės pagerinimas Lenkijos – Lietuvos pasienyje“, Nr. LT-PL-1R-051 pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.
 •  „Jaunų šeimų karjeros ir tėvystės suderinimo modelis“ Nr. MIP-075/2014.

NORDPLUS

 • “Innovative Approaches in Developing Key Competences for Adults”, Nr. NPHZ-2014/10148.
Vydūno jaunimo fondo stipendija

Vydūno jaunimo fondo   (Čikaga) sukūrimo ištakos siekia XX a. vidurį. Sunki tuometinių išeivijos lietuvių studentų būklė paskatino sukurti šalpos fondą. Idėja, gimusi dar Vokietijoje, buvo įgyvendinta Amerikoje, kur 1952 m. kovo 23 d. Akademinio skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus iniciatyva ir buvo įkurtas Vydūno fondas. Fondas teikia paskolas bei premijas studijoms, užsiima leidyba. Pavyzdžiui, Edvardo Gudavičiaus parašytas „Lietuvos istorijos“ I-mas tomas – Fondo iniciatyva pradėtas rašyti bei jo paramos sulaukęs leidinys. Vydūno jaunimo fondo tikslas, kaip rašė pats Vydūnas, sutikdamas duoti savo vardą, yra skatinti, kad mokslas nesiribotų vien atskirų žinių pasisavinimu, bet ir prisidėtų prie asmenybės tobulinimo.

Akademinio skautų judėjimo pradžia Lietuvoje laikomi 1924 metai, kai studentai skautai spalio 16 d. Lietuvos universitete užregistravo Studentų skautų draugiją. Kiek vėliau iš Studentų skautų draugijos susiformavo Studenčių skaučių draugovė (dabar vadinama Akademine skaučių draugove (ASD), o 1930 metais buvo įkurta Studentų skautų korporacija „Vytis“(Korp! Vytis). Prasidėjus Sovietinei okupacijai ir Antrajam pasauliniam karui, veiklą Lietuvoje teko nutraukti. Karui pasibaigus iš Lietuvos pasitraukę organizacijos nariai Vokietijoje atgaivino organizacijos veiklą, o 1947 metais įkūrė Akademinį skautų sąjūdį, kurį, be ASD ir Korp! Vytis, sudarė ir Sendraugių filisterių skautų sąjunga. Organizacijos laukė dar vienas išbandymas – nauja emigracija, kuri prasidėjo 1947 metais ir nutraukė daugelio skyrių veiklą. Tačiau, tuo metu leisto leidinuko „Vytis“ (dabar vadinamo „Mūsų Vytis“) dėka, nutrūkusius ryšius pavyko atkurti ir sėkmingai tęsti organizacijos veiklą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje bei Kanadoje. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę akademinis skautų judėjimas buvo atnaujintas Lietuvoje 1991 metais. Šiuo metu ASD ir Korp ! Vytis turi savo skyrius Vilniuje, Kaune bei Šiauliuose.

Akademinis skautų judėjimas yra pagrįstas skautiškąja ideologija. Be pagrindinių vertybių, kurios iškeliamos skautų šūkyje „Dievui, Tėvynei ir Artimui“, akcentuojamas dar vienas – savęs tobulinimo. Akademinio skautų judėjimo esmę išreiškia jo šūkis „Ad Meliorem!“, kas reiškia „Vis geryn!“ Organizacijos nariai be įvairių renginių skautams bei visuomenei rūpinasi mokymusi, rengia pašnekesius ir paskaitas, organizuoja Žiemos studijų dienas, Menų dienas, bei kitus renginius.

Pagrindinės fondo pajamos yra visuomeninės aukos, kasmetinių kalėdinių atvirukų platinimas, leidyba.

Per penkiasdešimt veiklos metų fondas yra išdavęs daugiau nei 200 paskolų lietuviams studentams. Taip pat yra skyręs daugiau nei 100 negrąžinamų premijų studijuojantiems lituanistiką Fordham, Niujorko, lituanistikos kursuose Kentp, Ohajo, bei Čikagos ir Vašingtono universitetų lituanistikos katedrose. Fondas taip pat yra parėmęs įvairius kultūrinius darbus ir skyręs literatūrines premijas pradedantiesiems rašytojams. Jis taip pat skiria mokslo premijas aukštosioms mokykloms: Lietuvos muzikos akademijoje – Vincės Jonuškaitės-Zaunienės (geriausiai studentei); Kauno technologijos universitete – prof. Igno Končiaus (fizikos mokslui); Klaipėdos universitete – prof. Stepono Kolupailos (geodezijos, hidraulikos/hidrologijos mokslams); Vilniaus universitete Sofijos Čiurlionienės (lietuvių kalbos ir literatūros mokslams) ir Vytauto Didžiojo universitete Broniaus Kviklio (švietimo mokslui). Piniginėmis aukomis remiama vertingų knygų leidyba. Paskolas ir premijas yra gavę lietuviai studentai, studijuojantys 11-oje pasaulio valstybių.

Kiekvienais metais (nuo 2000 m.) Vytauto Didžiojo universitete taip pat yra skelbiamas konkursas Vydūno jaunimo fondo (Čikaga) Broniaus Kviklio vardo premijai laimėti, kur laureatais gali tapti VDU edukologijos krypties magistrantai bei profesinių studijų studentai, aktyvią visuomeninę veiklą sėkmingai derinantys su darbu bei mokslu.

2018 m. Broniaus Kviklio vardinė premija skirta Pedagogikos profesinių studijų studentei Giedrei Kondratei.

Premiją taip pat yra gavę: Lina Butkutė ir Mindaugas Čirvidas (2017 m.), Rasa Alaburdienė (2016 m.), Milda Lukoševičiūtė (2015 m.), Eglė Budrytė ir Birutė Taraskevičiūtė (2014 m.), Inga Daugėlaitė (2013 m.), Lina Nikitinaitė (2012 m.), Kristina Čekanavičiūtė (2011 m.), Lina Lukoševičienė (2010 m.), Jūratė Šeškevičienė (2009 m.), Dalia Staniulevičienė ir Valentina Pranckevičienė (2008 m.), Jonas Okunis (2007 m.), Rita Marcelionytė ir Tautvydas Ginius (2006 m.), Irma Savickaitė ir Jolanta Rupšienė (2005 m.), Rasa Kiliotaitienė ir Indrė Aušrotienė (2004 m.), Neringa Jurčytė ir Vaiva Kulikauskaitė (2003 m.), Asta Lapėnienė (2001 m.) bei Bernadeta Mališkaitė (2000 m.).

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

VDU Edukologijos instituto nariai yra aktyvūs įvairių tarptautinių mokslininkų tinklų nariai. institutas yra oficialus institucinis atstovas Asia – Europe Lifelong Learning HUB, dalyvavimas kuriame įgalina publikuoti doktorantų ir jų vadovų tyrimų rezultatus Pietryčių Azijoje. VDU Edukologijos institutas yra EUSCEA (European Science Events Association) narys, dalyvavimas įgalina dalyvauti tyrimuose bendradarbiaujant su 34 instituciniais nariais ES ir pasaulyje. Edukologijos institutas organizuoja tarptautines konferencijas.

 

Doc. dr. LINA KAMINSKIENĖ

Edukologijos instituto direktorė, docentė

Mokslinių interesų kryptys: švietimo inovacijos; lyderystė švietime; technologijomis grindžiamas mokymasis; neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas; socialinė partnerystė švietime

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: lina.kaminskiene@vdu.lt

Prof. dr. GENUTĖ GEDVILIENĖ

Edukologijos instituto profesorė

Mokslinių interesų kryptys: mokymasis bendradarbiaujant; bendrosios kompetencijos ir jų vertinimas; mokymo ir mokymosi paradigma; socialiniai ir kognityviniai gebėjimai; socialinis verslumas ir technologijų diegimas profesiniame mokyme; profesijos mokytojų rengimo poreikių tyrimai; mentorystė ir savanorystė

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: genute.gedviliene@vdu.lt

Natalija Mazeikiene

Prof. dr. NATALIJA MAŽEIKIENĖ

Edukologijos instituto profesorė

Mokslinių interesų kryptys: ugdymo filosofija;  kritinė teorija ir lyčių studijos; tarpkultūrinis  ugdymas; patirtinio ugdymo(si) strategijos ir metodai; mokymasis tarnaujant bendruomenėms (service-learning); ugdymo turinio konstravimas ir tobulinimas; kokybiniai metodai ugdymo tyrimuose.

 

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: natalija.mazeikiene@vdu.lt

 

Prof. habil. dr. KĘSTUTIS PUKELIS

Edukologijos instituto profesorius

Mokslinių interesų kryptys: karjeros projektavimas; studijų kokybė; mokytojų rengimas; šeimotyra

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: kestutis.pukelis@vdu.lt

Margarita Tereseviciene

Prof. habil. dr. MARGARITA TERESEVIČIENĖ

Edukologijos instituto profesorė

Mokslinių interesų kryptys: suaugusiųjų mokymasis; neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas; technologijomis grindžiamas mokymasis

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: margarita.tereseviciene@vdu.lt

Vilma Zydziunaite

Prof. dr. VILMA ŽYDŽIŪNAITĖ

Edukologijos instituto profesorė

Mokslinių interesų kryptys: lyderystė švietime ir aukštajame moksle; Socialinių ir sveikatos profesijų filosofijos metodologiniai pagrindai aukštajame moksle; savaiminis ir savivaldus mokymasis įvairiose darbo bei mokymosi aplinkose; profesinis identitetas / tapatumas aukštojoje mokykloje; praktikoje ir aukštosiose studijose įgytų kompetencijų vertinimas; darbo komandoje įvairiose mokymosi bei veiklos aplinkose tyrimai; sveikatos ir socialinių profesijų specialistų kompetencijų diagnostika; vaikų ir suaugusių, sergančių lėtinėmis ir nepagydomomis ligomis, rūpos, slaugos ir socialinio darbo tyrimai; kokybiniai socialinių ir sveikatos mokslų tyrimai; multidisciplininiai ir multiprofesiniai tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: vilma.zydziunaite@vdu.lt

Doc. dr. AUŠRA RUTKIENĖ

Edukologijos instituto docentė

Mokslinių interesų kryptys: suaugusiųjų mokymas; technologijomis grįstas mokymas; profesinis mokymas; intelektinė lyderystė

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: ausra.rutkiene@vdu.lt

Doc. Dr. ILONA TANDZEGOLSKIENĖ

Edukologijos instituto docentė

Mokslinių interesų kryptys: karjeros valdymas; mokymosi kultūra; savarankiškas mokymasis; įsidarbinamumo gebėjimai; motyvacijos teorijos

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: ilona.tandzegolskiene@vdu.lt

Doc. Dr. ELENA TREPULĖ

Edukologijos instituto docentė

Mokslinių interesų kryptys: suaugusiųjų švietimas, andragogika; mokymasis visą gyvenimą; atvirasis švietimas; technologijomis grįstas mokymasis.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: elena.trepule@vdu.lt

Doc. Dr. VIDMANTAS TŪTLYS

Edukologijos instituto docentas

Mokslinių interesų kryptys: pirminio ir tęstinio profesinio rengimo politika bei organizavimas; nacionalinės kvalifikacijų sistemos ir jų plėtra; žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą

Gyvenimo aprašymas

El.paštas:  vidmantas.tutlys@vdu.lt

Airina Volungeviciene

Doc. dr. AIRINA VOLUNGEVIČIENĖ

Edukologijos instituto docentė

Mokslinių interesų kryptys: mokymosi turinio projektavimas, technologijomis grindžiamas mokymasis, kokybės užtikrinimas, virtualus mobilumas, atvirasis nuotolinis mokymasis; metakognicija, mokymosi duomenų analizė kai metkognityviniai įrankiai.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas:  airina.volungeviciene@vdu.lt

 Virginija Bortkeviciene

Dr. VIRGINIJA BORTKEVIČIENĖ

Edukologijos instituto lektorė

Mokslinių interesų kryptys: studijų programų kokybė ir jos užtikrinimas; verslumo švietimas, verslumo kompetencija; švietimo inovacijos; mokymasis visą gyvenimą.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: virginija.bortkeviciene@vdu.lt

Dr. ESTELA DAUKŠIENĖ

Edukologijos instituto lektorė

Inovatyvių studijų instituto vyr. specialistė

Mokslinių interesų kryptys: technologijomis grindžiamas mokymasis, technologijų taikymas švietime, virtualus mobilumas, atviri švietimo ištekliai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: estela.dauksiene@vdu.lt

 

Dr. ASTA LAPĖNIENĖ

Edukologijos instituto lektorė

Mokslinių interesų kryptys: mokymo/si proceso tyrimai, integralaus mokymo/si proceso kūrimo galimybės, specialusis ugdymas, mokytojų profesinis tobulėjimas.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: asta.lapeniene@vdu.lt

Odeta Norkute

Dr. ODETA NORKUTĖ

Edukologijos instituto lektorė

Mokslinių interesų kryptys: praktika aukštojo mokslo studijose, mokytojų rengimas, STEAM pedagogika, asmens socializacija.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: odeta.norkute@vdu.lt

Dr. EGLĖ STASIŪNAITIENĖ

Edukologijos instituto lektorė

Mokslinių interesų kryptys: suaugusiųjų švietimas ir karjera, profesinis rengimas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas, kompetencijų pripažinimas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo kokybė, karjeros projektavimas.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: egle.stasiunaitiene@vdu.lt

 Vaida Jurgile

VAIDA JURGILĖ

Edukologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, MRU doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: Globalusis švietimas, tarpkultūrinis švietimas; švietimo politika ir analizė; mokymasis visą gyvenimą; aukštasis mokslas

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: vaida.jurgile@vdu.lt

Giedre Tamoliune

GIEDRĖ TAMOLIŪNĖ

Edukologijos instituto asistentė, doktorantė

Mokslinių interesų kryptys: doktorantūros studijų organizavimas, įgyvendinimas ir kokybės užtikrinimas; doktorantų-tyrėjų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas; mokymasis visą gyvenimą; suaugusiųjų švietimas ir mokymas/is; aukštojo mokslo politika.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: giedre.tamoliune@vdu.lt

Vizituojantys instituto dėstytojai Nilza Costa, Aveiro universitetas (Portugalija); prof. Peter Varnagiry, Pėčo universitetas (Vengrija).